Hyppää sisältöön

Miten kemikaaleja valvotaan?

Ilman kemikaaleja ei olisi elämää – niitä on meissä kaikissa, kaikkialla ympärillämme ja kaikissa tuotteissa, joita ostamme. Euroopan unionin kemikaalilainsäädäntö on maailman kunnianhimoisin, ja sen tarkoituksena on suojella meitä. Sekä yrityksillä että viranomaisilla on oma roolinsa turvallisuuden parantamisessa.

Euroopan unionin kemikaalilainsäädännön tavoitteena on suojella meitä ja ympäristöä vaarallisilta kemikaaleilta. Samalla sen tarkoituksena on myös tehostaa Euroopan teollisuuden kilpailukykyä ja innovointia sekä edistää vaihtoehtoja kemikaalien testaamiselle eläimillä.

EU:n kemikaalilainsäädännön neljä tärkeintä osaa ovat nämä:

REACH-asetus Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, kemikaalien rekisteröinti, arviointi, lupamenettelyt ja rajoitukset

REACH-asetuksen nojalla yritysten on annettava tietoa niistä kemikaaleista, joita ne valmistavat tai tuovat maahan. Jos jotakin kemikaalia ei voida käyttää turvallisesti, viranomaiset voivat päättää toimista, joilla sen aiheuttamia riskejä hallitaan.

Asetus aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta (CLP-asetus)

Tämän lain avulla varmistetaan, että kemikaalien vaarat kerrotaan selvästi työntekijöille ja kuluttajille. Se tehdään etiketeillä, jotka sisältävät vakiolauseita ja varoitusmerkkejä.

Biosidivalmisteasetus (BPR-asetus)

Biosidivalmisteet, kuten desinfiointiaineet tai hyönteiskarkotteet, suojaavat meitä tai erilaisia materiaaleja haitallisilta mikro-organismeilta. Tämän lain avulla varmistetaan, että meillä on tarpeeksi tietoa, jotta kuluttajat voivat käyttää näitä valmisteita turvallisesti.

Ilmoitettua ennakkosuostumusta koskeva asetus (PIC-asetus)

Tässä asetuksessa säädetään vaarallisten kemikaalien vientiä ja tuontia koskevista ohjeista.

Kemikaalien käyttöä säännellään myös monilla muilla laeilla. Tietyille kemikaaliryhmille, kuten torjunta-aineille, lääkkeille tai kosmetiikalle, on oma lainsäädäntönsä.

Yritysten on osoitettava, että niiden kemikaalit ovat turvallisia käyttää.

EU:ssa kemikaaleja valmistavien tai maahantuovien yritysten on osoitettava, että niiden kemikaalit ovat turvallisia käyttää. Yritysten on rekisteröitävä kemikaalit Euroopan kemikaalivirastossa (ECHAssa); muuten ne eivät voi myydä näitä kemikaaleja EU:ssa.

Yritysten on annettava tietoa näiden kemikaalien vaarallisista ominaisuuksista sekä turvallisesta käytöstä. Lisäksi niiden on kerrottava toimitusketjunsa asiakkaille, miten kemikaaleihin liittyviä riskejä voidaan hallita. Jos kemikaaleja ei voida käyttää turvallisesti, viranomaiset voivat rajoittaa aineen käyttöä tai määrittää ne luvanvaraisiksi etukäteen. Tämä asettaa yrityksille paineita korvata vaarallisimmat kemikaalit turvallisemmilla vaihtoehdoilla.

Yritysten on määritettävä kaikki niiden kemikaalien vaaralliset ominaisuudet, jotka voivat vahingoittaa ihmisten terveyttä tai ympäristöä. Niiden on luokiteltava nämä ominaisuudet tarvittaessa esimerkiksi syöpää aiheuttaviksi tai myrkyllisiksi jokien ja järvien eliöstölle. Lisäksi kemikaalit on merkittävä asianmukaisesti oikeilla varoitusmerkeillä ja ohjeilla, miten niitä käytetään turvallisesti.

Tällä tavalla työntekijät ja kuluttajat oppivat ymmärtämään kemikaalien vaikutuksia, tekemään tietoon perustuvia valintoja tuotteista, joita he ostavat, ja käyttämään niitä turvallisesti.

Mitä kemikaalivirasto tekee?

Kemikaalivirasto hallinnoi kemikaaleja koskevia tietoja, joita alan teollisuus toimittaa. Se julkaisee tietoa rekisteröidyistä kemikaaleista ja niiden luokituksesta ja merkinnöistä. Nämä tiedot ovat vapaasti kaikkien saatavilla kemikaaliviraston verkkosivustolla – kyseessä on ainutlaatuinen tietokanta, joka sisältää tietoa tuhansista Euroopassa päivittäin käytettävistä kemikaaleista. Verkkosivustolla on tietoa myös biosideista.

Kemikaaleja koskevia tietoja valvotaan, ja virasto esimerkiksi tarkistaa, mitä kemikaaleja käytetään laajalti sellaisella tavalla, että kuluttajat tai työntekijät voivat altistua niille. Kemikaalivirasto arvioi teollisuuden toimittamat tiedot kemikaalien turvallisuudesta ja pyytää lisätietoja, jos tärkeää tietoa puuttuu. Tietojen perusteella kemikaalivirasto, jäsenvaltiot ja komissio tekevät yhteistyötä, jotta vaarallisiin kemikaaleihin liittyviä riskejä voidaan hallita. Tämä voi tarkoittaa vaikkapa kemikaalien joidenkin tai kaikkien käyttöjen rajoittamista. Kun tieto ja tietoisuus kemikaaleista lisääntyvät, kaikkein vaarallisimmat kemikaalit korvataan vähitellen turvallisemmilla.

Kemikaaleihin liittyvien riskien hallinta

Rajoituksilla suojellaan ihmisten terveyttä ja ympäristöä kemikaalien aiheuttamilta riskeiltä EU:ssa. Niillä voidaan rajoittaa jonkin aineen valmistusta, maahantuontia, markkinoille saattamista tai tiettyjä käyttöjä. Rajoituksilla voidaan kieltää myös aineen kaikki tai jotkin käytöt.

Hyväksyntä

Katso infografiikka napsauttamalla tästä

Jos aine määritetään erityisen haitalliseksi ihmisten terveydelle tai ympäristölle, se voidaan lisätä erityistä huolta aiheuttavien aineiden (SVHC-aineiden) luetteloon. Kemikaalivirasto julkaisee tätä luetteloa, jota päivitetään säännöllisesti. Jos jokin aine lisätään tähän luetteloon, sitä valmistavilla, maahantuovilla tai käyttävillä yrityksillä on lakisääteisiä velvollisuuksia. Kuluttajilla on oikeus kysyä, sisältävätkö tietyt tuotteet, joita he ostavat, tiettyä pitoisuutta enemmän ehdokasluettelossa olevia erityistä huolta aiheuttavia aineita.

Jos erityistä huolta aiheuttava aine lisätään luvanvaraisten aineiden luetteloon, sitä ei voida käyttää EU:ssa tai saattaa EU:n markkinoille tietyn päivämäärän jälkeen, ellei yritys ole hakenut ja saanut erityislupaa. Jotta yritykset voivat hakea lupaa, niiden on laadittava yksityiskohtainen analyysi vaihtoehdoista niiden aineen käytöille. Niiden on osoitettava, että aineen käyttämisestä koituvat riskit ovat pienet. Tietyissä tapauksissa yritysten on myös osoitettava, että yhteiskunnalle koituvat hyödyt ovat asiaan liittyviä riskejä suuremmat ja ettei sopivia vaihtoehtoja ole saatavilla.

Yhdenmukaistettu luokitus ja merkinnät

Kemikaaleja valmistavien, maahantuovien tai käyttävien yritysten on luokiteltava ne määritettyjen vaarojen mukaisesti. Niiden on merkittävä vaaralliset aineet ja seokset ja pakattava ne luokituksen mukaisesti. Kaikkein vaarallisimpien – esimerkiksi syöpää aiheuttavien – aineiden osalta luokitus ja merkinnät on yhdenmukaistettava kaikkialla EU:ssa. Näin varmistetaan, että niiden riskejä hallitaan asianmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa.

Kuka valvoo yrityksiä?

Kansalliset valvontaviranomaiset tekevät yrityksiin tarkastuksia ja selvittävät, noudattavatko yritykset lakia. Ne voivat määrätä sakkoja yrityksille, jotka eivät täytä velvollisuuksiaan.

Kemikaaliterminologiaa

Näillä sivuilla käytämme termejä ”kemikaalit” ja ”tuotteet”. Lakiteksteissä käytetään tarkempaa terminologiaa: niissä puhutaan aineista, seoksista ja esineistä.

  • Aine tarkoittaa alkuainetta ja sen yhdisteitä, jotka ovat luonnollisessa tilassa tai valmistusprosessin tulos. Esimerkkejä: hopea, natriumkloridi
  • Seoksella tarkoitetaan seosta tai liuosta, joka koostuu kahdesta tai useammasta aineesta. Esimerkkejä: maali, pesujauhe
  • Esine tarkoittaa tuotetta, jolle annetaan tuotannossa tietty muoto, pinta tai rakenne. Tämä määrittää sen tehtävää enemmän kuin sen kemiallinen koostumus. Esimerkkejä: t-paita, vasara

Lisätietoja on kemikaaliviraston monikielisessä termitietokannassa ECHA-Term. Tietokannassa on runsas kokoelma kemikaaleihin liittyviä määritelmiä.

 


Route: .live1