Hyppää sisältöön

Turvallisuusvarotoimet ja altistuminen

Käyttöturvallisuustiedotteet ja altistumisskenaariot auttavat kemikaalien turvallisessa käsittelyssä ja ihmisten suojelemisessa. Työpaikoilla käytettävien vaarallisten aineiden toimittajien on toimitettava nämä turvallisuustiedot, ja sinä voit saada ne työnantajaltasi.

Käyttöturvallisuustiedote (SDS) sisältää tietoja kemiallisesta aineesta tai seoksesta. Siinä on pääasiassa työntekijöille tarkoitettua tietoa vaaroista, myös ympäristövaaroista, ja ohjeita aineen turvallisesta käytöstä työpaikalla.

Käyttöturvallisuustiedote auttaa työntekijöitä tekemään tarvittavat toimet terveyden ja turvallisuuden suojelemiseksi työpaikalla sekä ympäristön suojelemiseksi. Siinä on esimerkiksi tietoja turvallisesta varastoinnista, käsittelystä ja hävittämisestä. Käyttöturvallisuustiedotteen avulla työnantaja pystyy määrittämään, onko työpaikalla vaarallisia kemikaaleja, ja arvioimaan niiden mahdollisen riskin työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle.

Suurina määrinä valmistettujen aineiden käyttöturvallisuustiedotteissa tulisi olla vieläkin enemmän tietoa kemikaalin turvallisesta käsittelystä. Seosten, kuten maalien ja liuottimien, osalta tiedot voivat olla käyttöturvallisuustiedotteen päätekstissä.

Lisätietoja aineista on käyttöturvallisuustiedotteeseen liitetyissä altistumisskenaarioissa. Altistumisskenaariot ovat asiakirjoja, joissa määritellään sellaiset vaarallisten aineiden käsittelyä koskevat olosuhteet, joista ei aiheudu kohtuutonta riskiä. Toisin sanoen ne ovat ohjeet turvalliselle käytölle.

Mitkä ovat enimmäisaltistumistasot?

Kemikaaleille altistumisen hallinta erilaisissa työolosuhteissa on tärkeää, jotta työpaikalla on turvallista jopa haitallisia kemikaaleja käsiteltäessä.

EU:n kemikaalilainsäädännössä kemikaaleille on määritetty suositellut enimmäisaltistumistasot. Ne ovat kemikaalien altistumistasoja, joita pienemmät pitoisuudet eivät ole haitallisia terveydellemme. Näiden ”johdettujen vaikutuksettomien altistumistasojen” (DNEL) määrittäminen on kemikaalien toimittajien tehtävä. Biosidivalmisteiden osalta käytetään ”hyväksyttävää altistumistasoa” (AEL).

Käyttöturvallisuustiedotteiden ja altistumisskenaarioiden tiedot ja käytännön ohjeet ovat keskeisiä työkaluja työpaikan turvallisuustoimien suunnittelussa ja altistumisen pitämisessä johdettuja vaikutuksettomia altistumistasoja pienempänä.

Työnantajasi on tarkistettava kaikki nämä tiedot ja se, ovatko asianmukaiset keinot ja turvallisuusvarotoimet käytössä riskien välttämiseksi. Näin varmistetaan, että altistuminen kemikaaleille työpaikalla on hallittua. Varmista, että sinä ja muut yrityksen työntekijät ymmärrätte laajennettuihin käyttöturvallisuustiedotteisiin perustuvat toimenpiteet ja noudatatte niitä. Muussa tapauksessa voitte vaatia työnantajaltanne koulutusta.


Route: .live1