Hyppää sisältöön

Onko olemassa turvallisempia vaihtoehtoja?

EU:n kemikaalilainsäädännöllä edistetään vaarallisimpien kemikaalien korvaamista turvallisemmilla vaihtoehdoilla. Sinäkin voit vaikuttaa käyttämällä turvallisempia vaihtoehtoja tai, jos korvaaminen ei ole mahdollista, vähentämällä altistumista haitallisille kemikaaleille.

Syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia tai lisääntymismyrkyllisiä aineita kutsutaan ”erityistä huolta aiheuttaviksi aineiksi” (SVHC). Erityistä huolta aiheuttavat aineet voidaan sisällyttää niin sanottuun ehdokasluetteloon. Ehdokasluettelosta ne voidaan siirtää luvanvaraisten aineiden luetteloon, jolloin niitä voidaan saattaa markkinoille ainoastaan tiettyihin luvanvaraisiin käyttötarkoituksiin. Jos työpaikallasi käytetty aine on ehdokasluettelossa tai luvanvaraisten aineiden luettelossa, se tarkoittaa, että ennen pitkää sen tilalle on todennäköisesti valittava turvallisempi vaihtoehto. 

Yhtenä työntekijöiden kannalta kiinnostavana esimerkkinä voidaan mainita MDA (4,4'-diaminodifenyylimetaani). Sitä käytetään kovetteena polymeereissa, epoksihartseissa ja liimoissa, ja etenkin pienemmissä yrityksissä se aiheuttaa huomattavaa altistusta työntekijöille. Vaikka se on luvanvaraisten aineiden luettelossa, yksikään valmistaja tai käyttäjä ei ole hakenut lupaa sen käyttöön määräaikaan mennessä. Tämä merkitsee, että mainittujen tunnistettujen käyttöjen osalta se on vedetty pois markkinoilta 21.8.2014 jälkeen.

Ehdokasluettelossa olevien aineiden lukumäärä kasvaa jatkuvasti. Luetteloa päivitetään kahdesti vuodessa. Jos jokin käsittelemistäsi aineista on luettelossa, työnantajasi tulisi olla tietoinen asiasta. Tämä koskee ainetta sellaisenaan, seoksessa tai esineessä, ja aineen luettelossa olo merkitsee työnantajalle lisävelvollisuuksia.

Miten huolta aiheuttavia aineita hallitaan?

Lupamenettely

Lupamenettelyn tavoitteena on korvata erityistä huolta aiheuttavat aineet vähitellen sopivilla vaihtoehdoilla niin pian kuin se on teknisesti ja taloudellisesti mahdollista. Lupamenettely on väliaikainen toimenpide, jolla varmistetaan, että erityistä huolta aiheuttaviin aineisiin liittyvät riskit ovat asianmukaisesti hallinnassa, kunnes aineet korvataan turvallisemmilla vaihtoehdoilla.

Rajoitukset

Vaarallisten aineiden valmistusta, markkinoille saattamista tai käyttöä voidaan myös rajoittaa. REACH-asetuksen mukaisia rajoituksia otetaan käyttöön, kun riskit ovat kohtuuttomia ja tarvitaan EU:n laajuisia toimia ihmisten tai ympäristön suojelemiseksi. Rajoituksia sovelletaan esimerkiksi asbestiin, maaleissa oleviin lyijy-yhdisteisiin ja mittauslaitteissa olevaan elohopeaan.

Biosidivalmisteasetus

Biosidivalmisteasetuksen tavoitteena on sulkea pois esimerkiksi syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat tai lisääntymismyrkylliset aineet. Asetus edistää myös sellaisten biosidivalmisteiden korvaamista, joiden sisältämät aineet voivat aiheuttaa esimerkiksi astmaa tai muita hengitysongelmia. Näille valmisteille ei myönnetä lupaa, vaan ne korvataan turvallisemmilla vaihtoehdoilla.

Kysy työnantajaltasi

Jos kemikaalitietokantaamme tutkiessa huomaat, että jokin työpaikallasi käytetty aine on sääntelytoimien alainen, kehota työnantajaasi luopumaan tällaisen kemikaalin käytöstä tai harkitsemaan sen korvaamista turvallisemmalla vaihtoehdolla. Tämä parantaa työpaikkasi turvallisuutta ja voi myös olla hyväksi liiketoiminnallenne.

Tutustu aineiden korvaamista käsittelevään portaaliin, josta voit saada ideoita turvallisempien vaihtoehtojen löytämiseksi yrityksessäsi.


Route: .live1