Hyppää sisältöön

Kuka on vastuussa?

Työnantajilla, aineiden toimittajilla, viranomaisilla ja jäsenvaltioilla on kaikilla oma tehtävänsä varmistaa, että työpaikka on turvallinen eivätkä haitalliset kemikaalit aiheuta vaaraa. Sinun on helpompi ymmärtää oikeutesi työntekijänä, kun tunnet vastuusi ja tiedät, mistä saat lisätietoja.

Kemikaalien turvallinen käyttö työpaikalla on äärimmäisen tärkeää. Altistuminen vaarallisille kemikaaleille aiheuttaa jopa 30 prosenttia tunnistetuista ammattitaudeista ja kymmeniä tuhansia estettävissä olevia kuolemia Euroopassa vuosittain.

Lain mukaan sinulla on oikeus saada vastaukset seuraaviin tärkeisiin kysymyksiin kaikissa EU-maissa:

 • Mitkä ovat käsittelemieni kemikaalien ja tuotteiden vaarat?
 • Miten voin käyttää niitä turvallisesti?

Nämä lainsäädännössä asetetut vaatimukset koskevat yhtä lailla kaikkia yrityksiä, jotka joko valmistavat, maahantuovat tai käyttävät kemikaaleja.

Euroopan lainsäädännön mukaan työnantajien on suojattava työntekijöitä vaarallisten aineiden aiheuttamalta riskiltä erityisin toimin.

 • Luovu mahdollisuuksien mukaan haitallisen aineen käytöstä muuttamalla prosessia tai vaihtamalla tuotetta, jossa ainetta käytetään.
 • Jos luopuminen ei ole mahdollista, korvaa haitallinen aine vaarattomalla tai vähemmän vaarallisella aineella.
 • Jos vaaraa ei voida poistaa, käytä valvontakeinoja, joiden tarkoituksena on suojella kaikkia. Lain mukaan sinun tulee turvautua henkilönsuojaimiin vasta viimeisenä keinona, kun altistustumista on mahdotonta välttää.
 • Useilla vaarallisilla aineilla on työperäisen altistuksen raja-arvot (OEL:t), joita on noudatettava.

Työnantajien vastuulla on tiedottaa työntekijöilleen työpaikan turvallisuudesta. Annettujen tietojen on oltava luotettavia, perusteellisia ja helposti saatavilla. Työntekijöiden on pystyttävä selvittämään mm. seuraavat asiat ja aiheet:

 • työantajansa tekemän riskinarvioinnin tulokset
 • vaarat, joille he altistuvat, ja niiden mahdolliset vaikutukset
 • heihin itseensä ja muihin kohdistuvat turvallisuustoimet
 • miten he voivat tarkistaa ja havaita syntyvät ongelmat
 • kenelle heidän tulee raportoida ongelmista
 • altistumisen tai terveyden seurannan tulokset
 • huoltotöiden aikana tehtävät ehkäisevät toimet
 • ensiapu- ja hätätilannemenettelyt.

Työpaikan turvallisuus alkaa sinusta. Keskustele työnantajasi tai työsuojeluedustajan kanssa. Käytä verkkosivujamme tiedonlähteenä.

Aineiden toimittajat

Vaarallisten aineiden toimittajien on toimitettava käyttöturvallisuustiedotteet ja lisättävä tuotteisiin merkinnät, jotka sisältävät asiaankuuluvat turvallisuustiedot. Työnantajan on käytettävä näitä tietoja ottaessaan käyttöön riskinhallintatoimet, joilla varmistetaan kemikaalien turvallinen käyttö työpaikalla.

EU:n viranomaiset

EU:n kaikilla kemikaaliasetuksilla, kuten REACH (kemikaalien rekisteröinti, arviointi, lupamenettelyt ja rajoitukset), CLP (luokitus, merkinnät ja pakkaaminen) ja biosidivalmisteasetus (BPR), on mekanisminsa työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta vaarallisille kemikaaleille.

REACH-asetuksen nojalla valmistajien ja maahantuojien on kerättävä ja toimitettava edelleen tiedot kemikaaliensa ominaisuuksista, jotta käyttäjät voivat käsitellä niitä turvallisesti. Teollisuuslaitosten on myös noudatettava erityistä huolta aiheuttavilta aineilta vaadittavia suojatoimia.

Euroopan puitedirektiivi työturvallisuudesta ja työterveydestä hyväksyttiin vuonna 1989, ja se takaa turvallisuutta ja terveyttä koskevat vähimmäisvaatimukset kaikkialla Euroopassa.

Luokitusta ja merkintöjä koskeva asetus edellyttää, että vaaroista tiedotetaan selkeästi työntekijöille ja kuluttajille EU:ssa. Teollisuuslaitosten on tunnistettava ihmisille tai ympäristölle haitallisten kemikaaliensa (aineiden tai seosten) ominaisuudet. Niiden on luokiteltava ne tunnistettujen vaarojen mukaisesti.

Vaaralliset kemikaalit on merkittävä asianmukaisesti niin, että käyttäjät, olivatpa he sitten työntekijöitä tai kuluttajia, voivat ymmärtää selvästi ostamiensa tai käyttämiensä tuotteiden vaikutukset ja tehdä tietoon perustuvia päätöksiä.

Biosidivalmisteasetuksen nojalla tehoaineita sisältävien biosidivalmisteiden toimittajien on toimitettava tiedot aineesta. Kaikkien biosidivalmisteiden on saatava hyväksyntä Euroopan kemikaalivirastolta tai kansalliselta viranomaiselta, ennen kuin ne voidaan saattaa markkinoille. Biosidivalmisteen sisältämälle tehoaineelle on täytynyt ensin saada hyväksyntä.

Lisäksi useat muut lait sääntelevät työturvallisuutta.

Jäsenvaltiot

Jäsenvaltioiden toimivaltaisilla viranomaisilla on keskeinen asema kemikaalien turvallisen käytön varmistamisessa.

Ne tekevät läheistä yhteistyötä Euroopan kemikaaliviraston ja Euroopan komission kanssa. Kansalliset viranomaiset arvioivat rekisteröidyt aineet ja ovat kiinteästi mukana Euroopan kemikaaliviraston arviointipäätösten toteuttamisessa. Jäsenvaltiot voivat ehdottaa rajoituksia kemikaaleille, jos niiden riskejä on käsiteltävä EU-tasolla. Ne voivat myös ehdottaa, että aine tunnistetaan mahdollisesti erityistä huolta aiheuttavaksi aineeksi. Jäsenvaltiot arvioivat myös biosidivalmisteiden lupahakemukset.

Kansallisten täytäntöönpanoviranomaisten vastuulla on varmistaa, että yritykset noudattavat kemikaaleja koskevaa lainsäädäntöä.

Lue lisää


Route: .live2