Preskoči na sadržaj

Učinci na vodeni okoliš

Iako ograničavamo ispuštanja, mnoge kemikalije koje su danas u uporabi završe u našem okolišu, jezerima, rijekama i oceanima. Većina kemikalija nije štetna, ali ne iznenađuje činjenica da kemikalije koje su štetne za ljude također mogu biti štetne za okoliš i životinje koje žive u vodenim ekosustavima.

Kao građani Europe često uzimamo čistu vodu, svježi zrak i očuvanu prirodu zdravo za gotovo. Međutim, u stvarnosti se opasne kemikalije mogu otpuštati u naš prirodni okoliš ako nisu primjereno kontrolirane. Te toksične tvari mogu naštetiti ribama i divljači i dovesti do dugoročnih ekoloških posljedica.

Što čini Europska unija?

Osim što zahtijeva da tvari budu razvrstane i označene kao opasne kako bi se omogućila njihova sigurna uporaba među potrošačima i radnicima, EU poduzima oštrije mjere u slučajevima kada su rizici neprihvatljivo visoki.

Primjer je takve tvari epoksipropil neodekanoat (EPDA), koji se upotrebljava u bojama, lakovima, ljepilima i građevinskim materijalima. Većinom ga upotrebljavaju radnici, ali može biti prisutan i u proizvodima za premazivanje za uporabu u širokoj potrošnji, kao što su lakovi i boje za drva.

Na temelju dokaza sada znamo da je epoksipropil neodekanoat otrovan za vodeni okoliš, sumnja se da prouzročuje genetske defekte u djece i može prouzročiti alergijske kožne reakcije.

Zbog toga je tvar EPDA klasificirana kao mutagena tvar, što znači da može oštetiti ljudske gene. U slučaju tako opasne tvari poduzeća koja je proizvode, uvoze ili upotrebljavaju moraju poštovati stroga pravila za zaštitu okoliša i radnika. Primjerice, na ambalaži za EPDA navedena su stroga pravila, iz kojih moraju biti jasno vidljive opasnosti koje predstavlja. Ako imaju više informacija, poslodavci i radnici mogu se bolje zaštititi i svesti na najmanju moguću mjeru opasnost koja tijekom rukovanja tom tvari nastaje za okoliš, uključujući vodeni okoliš.

Zaštita biljnog i životinjskog svijeta površinskih voda

Još jedan konkretan primjer predstavljaju nonilfenol-etoksilati (NPE-ovi). Radi se o tvarima koje se upotrebljavaju u određenim tekstilnim proizvodima, a predstavljaju rizik za okoliš, osobito za vodene vrste koje žive u površinskim vodama. Otpuštaju se u okoliš tijekom pranja tekstilnih proizvoda. NPE-ovi se upotrebljavaju u odjeći, ali i u različitim vrstama dodataka, tekstila za interijere, vlakana, pređe, tkanina i pletiva.

Budući da je štetna za okoliš, ta skupina tvari ograničena je u skladu s Uredbom REACH, a nakon 3. veljače 2021. neće se smjeti stavljati na tržište u količinama iznad određenog praga u tekstilnim proizvodima za koje se očekuje da će se prati u vodi.

Ekološki prilagođena alternativna rješenja

Zaštita okoliša od onečišćenja jedan je od ključnih razloga za donošenje Uredbe REACH. Poticanje industrije da upotrebljava tvari na kontroliran način i zamijeni opasne tvari manje štetnima jedan je od glavnih prioriteta ECHA-e i Uredbe REACH.

Ugljikovodična otpala upotrebljavaju se u svakodnevnim proizvodima kao što su boje i gume. Nažalost, mogu imati štetan utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje. Jedno poduzeće istražuje ekološki prihvatljiva alternativna rješenja kojima bi se zamijenila tradicionalna ugljikovodična otapala u okviru izuzeća za istraživanje i razvoj predviđenog Uredbom REACH.

To je istraživanje dovelo do novih tvari koje se lakše otapaju u vodi i vjerojatno su biorazgradiva. Ta nova, ekološki prihvatljivija rješenja nude se na tržištu onim poduzećima koja žele smanjiti svoj utjecaj na prirodu.

U Europi postoji i Okvirna direktiva o vodama, u kojoj je sadržano cjelokupno zakonodavstvo o okolišu i kojom se jamči jasan cilj u pogledu čistih voda. Ako želite, o zakonodavstvu možete pročitati na poveznici u nastavku.

Saznajte više


Route: .live2