Ugrás a tartalomhoz

Hogyan ellenőrzik a vegyi anyagokat?

Az élet nem működne vegyi anyagok nélkül – a vegyi anyagok jelen vannak bennünk, körülöttünk és minden általunk megvásárolt termékben is. A világon az Európai Unió rendelkezik a vegyi anyagokra vonatkozó legnagyratörőbb jogszabályokkal, amelyek védenek bennünket. A biztonság javításában a vállalatoknak és a hatóságoknak egyaránt szerepet kell játszaniuk.

Az Európai Unió vegyi anyagokra vonatkozó jogszabályainak a célja, hogy védjenek bennünket és a környezetet a veszélyes vegyi anyagoktól. Ugyanakkor e jogszabályok további célja az európai ipar versenyképességének és innovációjának erősítése, valamint a vegyi anyagok állatokon végzett kísérletei helyett az alternatív módszerek előmozdítása.

A vegyi anyagokra vonatkozó négy legfontosabb uniós jogszabály a következő:

A REACH-rendelet: Vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, engedélyezése és korlátozása

A REACH-rendelet alapján a vállalatoknak információkat kell szolgáltatniuk az általuk gyártott vagy importált vegyi anyagokról. Ha egy vegyi anyagot nem lehet biztonságosan felhasználni, a hatóságok a kockázatok kezelését célzó intézkedésekről dönthetnek.

Az osztályozásról, címkézésről és csomagolásról szóló rendelet (CLP-rendelet)

E jogszabály biztosítja, hogy a munkavállalók és a fogyasztók egyértelmű tájékoztatást kapjanak a vegyi anyagokhoz társuló veszélyekről. Ez szabványos mondatokat és piktogramokat tartalmazó címkék segítségével történik.

A biocid termékekről szóló rendelet (BPR-rendelet)

A biocid termékek, például a fertőtlenítőszerek és a rovarriasztók a káros mikroorganizmusok ellen védenek bennünket vagy különféle anyagokat. E jogszabály biztosítja, hogy elegendő információval rendelkezzünk ahhoz, hogy a fogyasztók biztonságosan használhassák e termékeket.

Az előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyásról szóló rendelet (PIC-rendelet)

E rendelet a veszélyes anyagok kivitelével és behozatalával kapcsolatos irányelveket fekteti le.

Ezen túlmenően nagyon sok további jogszabály szabályozza a vegyi anyagok felhasználását. A vegyi anyagok meghatározott csoportjaival, így a növényvédőszerekkel, a gyógyszerekkel és a kozmetikai termékekkel külön jogszabályok foglalkoznak.

A vállalatoknak bizonyítaniuk kell, hogy vegyi anyagaik felhasználása biztonságos.

Az EU-ban a vegyi anyagokat gyártó vagy importáló vállalatoknak kell bizonyítaniuk, hogy anyagaik felhasználása biztonságos. Az anyagokat regisztrálniuk kell az Európai Vegyianyag-ügynökségnél (ECHA), máskülönben nem értékesíthetik őket az EU-ban.

A vállalatoknak információt kell adniuk vegyi anyagaikról, azok veszélyes tulajdonságairól, illetve biztonságos használatuk módjáról. Ezenkívül tájékoztatniuk kell vevőiket a szállítói láncban arról, hogy hogyan kezelhetők a vegyi anyagaikhoz társuló kockázatok. Ha valamely vegyi anyag nem használható biztonságosan, a hatóságok korlátozhatják vagy előzetes engedélyhez köthetik a használatát. Ez afelé tereli a vállalatokat, hogy a legveszélyesebb vegyi anyagokat biztonságosabb alternatívákkal helyettesítsék.

A vállalatoknak azonosítaniuk kell vegyi anyagaiknak azokat a veszélyes tulajdonságait, amely kárt okozhatnak az emberi egészségben vagy a környezetben. Az anyagokat megfelelően osztályozniuk kell, például rákkeltőként vagy a folyók és tengerek élővilága számára mérgezőként. A vegyi anyagokat megfelelő címkével is el kell látni, amely tartalmazza a megfelelő piktogramokat és a biztonságos kezelésre vonatkozó magyarázatokat.

A munkavállalók és a fogyasztók ily módon megismerhetik a vegyi anyagok hatásait, tájékozottan dönthetnek arról, hogy mely termékeket vásárolják meg, és biztonságosan tudják felhasználni ezeket.

Mit tesz az ECHA?

Az ECHA kezeli az ipar által biztosított, vegyi anyagokra vonatkozó információkat. Közzéteszi a regisztrált vagyi anyagokra, valamint azok osztályozására és címkézésére vonatkozó információkat. Ezek az adatok ingyenesen hozzáférhetők az ECHA honlapján, ahol bárki megnézheti őket; egy egyedülálló adatbázisról van szó, amely sok ezer, Európában naponta használt vegyi anyag adatait tartalmazza. A honlapon a biocid termékekre vonatkozó információk is megtalálhatók.

A vegyi anyagokra vonatkozó információkat átvilágítják, és az Ügynökség ellenőrzi például, hogy mely vegyi anyagok széles körű használata miatt merülhet fel a fogyasztókat és a munkavállalókat érintő expozíció. Az ECHA értékeli az ipartól származó kémiai biztonsági információkat, és ha fontos információk hiányoznak, további adatokat kér. Az információk alapján az ECHA, a tagállamok és a Bizottság együttműködnek a veszélyes vegyi anyagokkal járó kockázatok kezelése érdekében – ez jelentheti például azok egyes felhasználásainak vagy valamennyi felhasználásának a korlátozását. A tudás javítása és a tudatosság növelése révén a legveszélyesebb vegyi anyagokat fokozatosan biztonságosabb anyagokkal fogják kiváltani.

A vegyi anyagok kockázatainak kezelése

A korlátozások védik az emberi egészséget és a környezetet a vegyi anyagok jelentette kockázatokkal szemben az EU-ban. Ez jelentheti egyes anyagok gyártásának, behozatalának, forgalombahozatalának vagy meghatározott felhasználásainak korlátozását. A korlátozások keretében megtiltható valamely anyag valamennyi felhasználása vagy meghatározott felhasználásai.

Engedélyeztetés

Az infografika megtekintéséhez kattintson ide

Ha egy anyagot úgy azonosítanak, hogy különösen káros az emberi egészségre vagy a környezetre, felkerül a különös aggodalomra okot adó anyagok jelöltlistájára. E listát az ECHA teszi közzé és rendszeresen frissíti. Ha egy anyag felkerül e listára, az anyagot gyártó, importáló vagy felhasználó vállalatokra jogszabályi kötelezettségek hárulnak. A fogyasztóknak joguk van megkérdezni, hogy az általuk vásárolt bizonyos termékek tartalmaznak-e bizonyos koncentráció feletti mennyiségben a jelöltlistán szereplő, különös aggodalomra okot adó anyagokat.

Ha egy különös aggodalomra okot adó anyag bekerül az engedélyköteles anyagok jegyzékébe, azt egy meghatározott időpont után nem lehet használni vagy forgalomba hozni az EU-ban – kivéve akkor, ha erre külön engedélyt kérnek és kapnak. Ahhoz, hogy a vállalatok engedélyt kérelmezhessenek, részletes elemzést kell végezniük anyagaik felhasználásainak alternatíváit illetően. Bizonyítaniuk kell, hogy az anyag felhasználásával járó kockázatok csekélyek. Bizonyos esetekben azt is bizonyítaniuk kell, hogy a társadalmi hasznok nagyobbak a kockázatoknál, és hogy nem állnak rendelkezésre alkalmas alternatívák.

Harmonizált osztályozás és címkézés

A vegyi anyagokat gyártó, importáló vagy felhasználó vállalatoknak az azonosított veszélyekkel összhangban osztályozniuk kell az anyagokat. Ennek megfelelően kell címkézniük és csomagolniuk veszélyes anyagaikat és keverékeiket. Ami a legveszélyesebb anyagokat illeti, például a rákkeltő anyagokat, ezt az osztályozást és címkézést az egész EU-ban harmonizálni kell. Ez biztosítja, hogy az anyagok kockázatait valamennyi tagállamban megfelelően kezeljék.

Ki ellenőrzi a vállalatokat?

A vállalatokat a nemzeti végrehajtó hatóságok felügyelik, és ők ellenőrzik, hogy megfelelnek-e a jogszabályoknak. Azokra a vállalatokra, amelyek nem tesznek eleget kötelezettségeiknek, bírságot szabhatnak ki.

Vegyi anyagok – terminológia

Ezeken az oldalakon a „vegyi anyagok” és „termékek” kifejezéseket használjuk. A jogszabályi szöveg részletesebb terminológiát használ: anyagokról, keverékekről és árucikkekről beszél.

  • Az anyag egy kémiai elemet vagy annak természetes állapotukban előforduló vagy gyártási folyamat eredményeképp létrejövő vegyületeit jelenti. Példák: ezüst, nátrium-klorid.
  • A keverék kettő vagy több anyagot tartalmazó keverék vagy oldat. Példák: festék, mosópor.
  • Az árucikk olyan tárgy, amely a gyártás során nyeri el meghatározott alakját, felületét vagy kialakítását. Ez nagyobb mértékben meghatározza a funkcióját, mint kémiai összetétele. Példák: póló, kalapács.

Ha további tájékoztatást szeretne, nézze meg az ECHA-Term eszközt, soknyelvű terminológiai adatbázisunkat. Ez az eszköz a vegyi anyagokkal kapcsolatos fogalmak meghatározásainak átfogó gyűjteményét foglalja magában.

 


Route: .live1