Ugrás a tartalomhoz

Kinek a felelőssége?

A munkáltatóknak, a szállítóknak, a hatóságoknak és a tagállamoknak egyaránt szerepük van abban, hogy az Ön munkahelye biztonságosan kezelje a veszélyes vegyi anyagokat. Ha Ön tisztában van a felelősségi körökkel, és hogy hol talál még több információt, akkor tudni fogja, hogy munkavállalóként milyen jogok illetik meg.

A vegyi anyagok biztonságos munkahelyi használata elengedhetetlen – a veszélyes vegyi anyagoknak való expozíció okozza éves szinten az elismerten foglalkozási megbetegedések akár 30%-át és több tízezer megelőzhető halálesetet Európa-szerte.

A jog szerint minden tagállam polgárai jogosultak válaszokat kapni ezekre a fontos kérdésekre:

 • Milyen veszélyeket rejtenek az általam kezelt vegyi anyagok és termékek?
 • Hogyan használhatom biztonságosan őket?

Ezek a jogi követelmények egyenlő mértékben vonatkoznak minden olyan vállalatra, amelyik vegyi anyagokat gyárt, importál vagy használ.

Az európai jogszabályok szerint a munkáltatóknak konkrét intézkedéseket kell alkalmazniuk a veszélyes anyagok használatával járó kockázatok ellenőrzésére.

 • Ahol lehetséges, az anyagot használó eljárás vagy az anyagot tartalmazó termék módosításával meg kell szüntetni a káros anyag használatát.
 • Ha ez nem lehetséges, egy veszélytelen vagy kevésbé veszélyes alternatívával kell helyettesíteni a káros anyagot.
 • Ha a veszély nem szüntethető meg, ellenőrző intézkedéseket kell alkalmazni minden munkavállaló védelmében. A jog szerint az egyéni védőfelszerelések kizárólag végső megoldásként jöhetnek szóba, ha az expozíció elkerülhetetlen.
 • Számos veszélyes anyagnál léteznek betartandó munkahelyi expozíciós határértékek (OEL-ek).

A munkáltatók feladata, hogy tájékoztassák munkavállalóikat a munkahelyi biztonságról. A tájékoztatásnak megbízhatónak, átfogónak és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie. A munkavállalók számára a következő témákban kell információt hozzáférhetővé tenni:

 • a munkáltató kockázatértékelésének eredményei;
 • az expozíciós veszélyek és azok hatásai;
 • hogyan kell a saját biztonságukat és mások biztonságát megőrizni;
 • hogyan kell ellenőrizni és észrevenni, ha valami nincs rendjén;
 • kinek kell jelenteni a problémákat;
 • az expozíció ellenőrzésének, illetve az egészségügyi felülvizsgálatnak az eredményei;
 • a karbantartási munka során végrehajtandó megelőző intézkedések;
 • elsősegély- és vészhelyzeti eljárások.

A munkahelyi biztonság Önnel kezdődik. Beszéljen munkáltatójával vagy a biztonságért és egészségvédelemért felelős megbízottal. Használja weboldalunkat információforrásként.

Szállítók

A szállítóknak biztonsági adatlapokat kell mellékelniük a veszélyes anyagokhoz, és a termékeket vonatkozó biztonsági információkat tartalmazó címkével kell ellátniuk. A munkáltatónak figyelembe kell vennie ezeket az információkat a kockázatkezelési intézkedések bevezetéséhez annak érdekében, hogy a munkavállalók biztonságosan használják a vegyi anyagokat a munkahelyen.

Uniós hatóságok

Az Unió vegyi anyagokra vonatkozó rendeletei, így például a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló rendelet (REACH), az osztályozásról, címkézésről és csomagolásról szóló rendelet (CLP) és a biocid termékekről szóló rendelet (BPR) mind megfogalmaznak mechanizmusokat a munkavállalók veszélyes vegyi anyagoknak való expozíciójával szembeni védelméről.

A REACH értelmében a gyártóknak és az importőröknek – a vegyi anyagok biztonságos kezelése céljából – össze kell gyűjteniük és át kell adniuk a vegyi anyagaik tulajdonságaira vonatkozó információkat a felhasználók számára. Az iparágnak a különös aggodalomra okot adó anyagokhoz szükséges védintézkedéseknek is meg kell felelniük.

A munkahelyi biztonságról és munkaegészségügyről szóló keretirányelvet 1989-ben dolgozták ki, és egész Európában garantálja a biztonságra és egészségre vonatkozó minimumkövetelményeket.

Az osztályozásról és címkézésről szóló rendelet előírja, hogy a veszélyeket egyértelműen közölni kell az Unió munkavállalóival és fogyasztóival. Az ágazatnak meg kell határoznia a vegyi anyagok (anyagok vagy keverékek) azon tulajdonságait, amelyek károsak lehetnek ránk vagy a környezetre nézve. Az anyagokat az azonosított veszélyekkel összhangban kell osztályozni.

A veszélyes vegyi anyagokat megfelelően fel kell címkézni, hogy a felhasználók, a munkavállalók és a fogyasztók világosan ismerjék a hatásukat, és megalapozott döntéseket hozhassanak az általuk megvásárolt és használt termékekkel kapcsolatban.

A biocid termékekről szóló rendelet értelmében az aktív biocid anyagok szállítói kötelesek információt szolgáltatni az anyagokról. Forgalomba hozataluk előtt minden biocid termékhez az ECHA vagy egy nemzeti hatóság engedélyét kell kérni. Az ilyen biocid termékekben lévő hatóanyagokat előzetesen jóvá kell hagyatni.

Ezen túlmenően több más jogszabály is szabályozza a munkahelyi biztonságot.

Tagállamok

A tagállamok illetékes hatóságai igen fontos szerepet játszanak a vegyi anyagok biztonságos felhasználásának lehetővé tételében.

Szorosan együttműködnek az ECHA-val és az Európai Bizottsággal. A nemzeti hatóságok értékelik a regisztrált anyagokat, és szorosan részt vesznek az ECHA értékelési döntéseinek elfogadásában. A tagállamok korlátozásokat javasolhatnak a vegyi anyagokra vonatkozóan, ha kockázataikat uniós szinten kell kezelni. Ezenfelül javaslatot tehetnek bizonyos anyagok különös aggodalomra okot adó anyagként való azonosítására. A tagállamok továbbá a biocidokkal kapcsolatos kérelmeket is értékelik.

A nemzeti végrehajtó hatóságok feladata annak biztosítása, hogy a vállalatok betartsák a vegyi anyagokra vonatkozó jogszabályokat.

Bővebben


Route: .live2