Skip to Content

Kaip vykdoma cheminių medžiagų kontrolė?

Gyvenimas be cheminių medžiagų neįsivaizduojamas – jų yra mūsų organizme, aplink mus ir kiekviename gaminyje, kurį įsigyjame. Europos Sąjungoje taikomi plačiausio užmojo cheminių medžiagų teisės aktai pasaulyje, skirti žmonėms apsaugoti. Tiek įmonės, tiek valdžios institucijos imasi tam tikrų veiksmų siekdamos pagerinti saugą.

Europos Sąjungoje taikomais cheminių medžiagų teisės aktais siekiama apsaugoti žmones ir aplinką nuo pavojingų cheminių medžiagų. Be to, jais siekiama stiprinti Europos pramonės konkurencingumą ir skatinti inovacijas, taip pat skatinti ieškoti cheminių medžiagų bandymų su gyvūnais alternatyvų.

Keturi pagrindiniai ES cheminių medžiagų teisės aktai yra šie:

REACH reglamentas (cheminių medžiagų registracija, įvertinimas, autorizacija ir apribojimai)

Pagal REACH reglamentą, įmonės turi pateikti informaciją apie savo gaminamas arba importuojamas chemines medžiagas. Jei cheminės medžiagos negalima naudoti saugiai, valdžios institucijos gali nuspręsti imtis priemonių su tuo susijusiai rizikai valdyti.

Klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (CLP) reglamentas

Šiuo teisės aktu užtikrinama, kad darbuotojai ir vartotojai būtų aiškiai informuojami apie cheminių medžiagų keliamą pavojų. Tam naudojamos etiketės, kuriose pateikiamos standartizuotos frazės ir piktogramos.

Biocidinių produktų reglamentas (BPR)

Biocidiniai produktai, pavyzdžiui, dezinfekavimo priemonės arba vabzdžių repelentai, padeda apsisaugoti patiems arba apsaugoti įvairias medžiagas nuo kenksmingų mikroorganizmų. Šiuo teisės aktu užtikrinama, kad vartotojai turėtų pakankamai informacijos ir galėtų saugiai naudoti šiuos produktus.

Reglamentas dėl išankstinio pranešimo apie sutikimą (IPS reglamentas)

Šiame reglamente nustatytos pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo gairės.

Be to, cheminių medžiagų naudojimas reglamentuojamas daug daugiau teisės aktų. Konkrečioms cheminių medžiagų grupėms, pavyzdžiui, pesticidams, vaistams arba kosmetikos priemonėms, taikomi atitinkami tos srities teisės aktai.

Įmonės turi įrodyti, kad jų cheminės medžiagos yra saugios naudoti.

Europos Sąjungoje chemines medžiagas gaminančios arba importuojančios įmonės turi įrodyti, kad jų cheminės medžiagos yra saugios naudoti. Jos turi užregistruoti savo gaminamas arba importuojamas chemines medžiagas Europos cheminių medžiagų agentūroje (ECHA), kad galėtų jas parduoti Europos Sąjungoje.

Įmonės turi pateikti informaciją apie pavojingas savo gaminamų arba importuojamų cheminių medžiagų savybes ir galimus saugius jų naudojimo būdus. Be to, jos turi pranešti savo klientams tiekimo grandinėje, kaip galima valdyti šių cheminių medžiagų keliamą riziką. Jeigu cheminės medžiagos saugiai naudoti negalima, valdžios institucijos gali apriboti jos naudojimą arba reikalauti išankstinės jos autorizacijos. Taip įmonėms daromas spaudimas pavojingiausias chemines medžiagas pakeisti saugesniais pakaitalais.

Įmonės turi nustatyti visas pavojingas savo gaminamų arba importuojamų cheminių medžiagų savybes, kurios galėtų turėti neigiamo poveikio žmonių sveikatai ar aplinkai. Jos turi atitinkamai klasifikuoti šias chemines medžiagas, pavyzdžiui, kaip sukeliančias vėžį arba toksiškas upių ir jūrų organizmams. Chemines medžiagas taip pat reikia atitinkamai ženklinti naudojant tinkamas piktogramas ir paaiškinant, kaip reikia jas saugiai naudoti.

Gaudami šią informaciją darbuotojai ir vartotojai gali suvokti cheminių medžiagų poveikį, priimti informacija pagrįstus sprendimus, susijusius su įsigyjamais gaminiais, ir saugiai šiuos gaminius naudoti.

Kokia yra ECHA veikla?

ECHA valdo pramonės sektoriaus teikiamą informaciją apie chemines medžiagas. Ji skelbia informaciją apie registruotas chemines medžiagas ir jų klasifikavimo ir ženklinimo būdus. Su šiais duomenimis visi gali nemokamai susipažinti ECHA svetainėje – tai išskirtinė duomenų bazė, apimanti informaciją apie tūkstančius kasdien Europoje naudojamų cheminių medžiagų. Šioje svetainėje taip pat skelbiama informacija apie biocidus.

Informacija apie chemines medžiagas yra tikrinama, pavyzdžiui, agentūra tikrina kurių plačiai naudojamų cheminių medžiagų poveikį dėl jų naudojimo būdo gali patirti vartotojai arba darbuotojai. ECHA vertina pramonės sektoriaus pateikiamą cheminės saugos informaciją ir prašo pateikti daugiau duomenų, jei trūksta svarbios informacijos. Remdamosi šia informacija, ECHA, valstybės narės ir Komisija bendradarbiauja siekdamos valdyti pavojingų cheminių medžiagų keliamą pavojų, todėl jos gali, pavyzdžiui, apriboti tam tikrus arba visus cheminių medžiagų naudojimo būdus. Gilinant žinias ir didinant informuotumą pavojingiausios cheminės medžiagos bus laipsniškai keičiamos saugesniais pakaitalais.

Cheminių medžiagų rizikos valdymas

Taikant apribojimus Europos Sąjungoje žmonių sveikata ir aplinka apsaugoma nuo cheminių medžiagų keliamo pavojaus. Gali būti ribojama cheminės medžiagos gamyba, importas, pateikimas rinkai arba tam tikri jos naudojimo būdai. Taikant apribojimus taip pat gali būti uždrausti visi arba tam tikri cheminės medžiagos naudojimo būdai.

Autorizacija

Jei norite peržiūrėti infografiką, spustelėkite čia.

Jei nustatoma, kad medžiaga yra itin kenksminga žmonių sveikatai arba aplinkai, ji įtraukiama į labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų kandidatinį sąrašą. ECHA paskelbia šį sąrašą ir reguliariai jį atnaujina. Jei į šį sąrašą įtraukiama tam tikra medžiaga, ją gaminančioms, importuojančioms arba naudojančioms įmonėms nustatomi teisiniai įpareigojimai. Vartotojai turi teisę domėtis, ar tam tikrų jų įsigyjamų gaminių sudėtyje yra į kandidatinį sąrašą įtrauktų labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų, kurios viršija tam tikrą koncentraciją.

Jei labai didelį susirūpinimą kelianti cheminė medžiaga įtraukiama į autorizacijos sąrašą, jos negalima naudoti arba pateikti ES rinkai po tam tikros datos, išskyrus atvejus, kai prašoma išduoti specialų leidimą arba kai toks leidimas yra išduotas. Norėdamos gauti leidimą, įmonės turi atlikti išsamią atitinkamos medžiagos naudojimo būdų alternatyvų analizę. Jos turi įrodyti, kad medžiagos naudojimo rizika yra maža. Tam tikrais atvejais jos taip pat turi įrodyti, kad nauda visuomenei yra didesnė už keliamą riziką ir kad nėra tinkamų pakaitalų.

Suderintas klasifikavimas ir ženklinimas

Chemines medžiagas gaminančios, importuojančios ar naudojančios įmonės turi klasifikuoti jas pagal nustatytus pavojus. Jos turi ženklinti savo pavojingas medžiagas ir mišinius ir atitinkamai juos pakuoti. Pavojingiausių cheminių medžiagų, pavyzdžiui, sukeliančių vėžį, klasifikavimą ir ženklinimą reikia suderinti visoje Europos Sąjungoje. Taip užtikrinama, kad jų keliamas pavojus būtų tinkamai valdomas visose valstybėse narėse.

Kas kontroliuoja įmones?

Įmones tikrina nacionalinės vykdymo užtikrinimo institucijos, jos taip pat tikrina, ar įmonės laikosi teisės aktų. Įmonėms, kurios nevykdo savo pareigų, šios institucijos gali skirti baudas.

Cheminės medžiagos (terminai)

Šiuose tinklalapiuose vartojame terminus „cheminės medžiagos“ ir „produktai“. Teisiniuose dokumentuose vartojami konkretesni terminai: medžiagos, mišiniai ir gaminiai.

  • Medžiaga – natūralus arba gamybos proceso metu gautas cheminis elementas ir cheminių elementų junginys. Pavyzdžiai: sidabras, natrio chloridas.
  • Mišinys – tai dviejų ar daugiau medžiagų mišinys ar tirpalas. Pavyzdžiai: dažai, skalbimo milteliai.
  • Gaminys – daiktas, kuris gaminamas įgyja konkrečią formą, paviršių ar struktūrą. Tai labiau nulemia jo naudojimo paskirtį nei jo cheminė sudėtis. Pavyzdžiai: marškinėliai, plaktukas.

Jei norite gauti daugiau informacijos, žr. mūsų daugiakalbę terminologijos duomenų bazę ECHA-Term. Joje apibrėžta nemažai su cheminėmis medžiagomis susijusių terminų.

 


Route: .live1