Skip to Content

Saugos priemonės ir poveikis

Saugos duomenų lapai ir poveikio scenarijai padeda saugiai elgtis su cheminėmis medžiagomis ir apsisaugoti. Šią saugos informaciją turi pateikti darbo vietoje naudojamų pavojingų cheminių medžiagų tiekėjai, o jūs ją galite gauti iš savo darbdavio.

Saugos duomenų lape pateikiama informacija apie cheminę medžiagą arba mišinį. Jame yra (visų pirma darbdaviams skirta) informacija apie pavojus, įskaitant pavojus aplinkai, taip pat patarimai, kaip saugiai naudoti medžiagą darbe.

Saugos duomenų lapai darbuotojams padeda imtis reikiamų priemonių savo saugai ir sveikatai darbo vietoje užtikrinti ir aplinkai apsaugoti. Pavyzdžiui, juose pateikiama informacija apie saugų laikymą, darbą ir šalinimą. Ypač svarbu tai, kad naudodamiesi saugos duomenų lapais darbdaviai galėtų nustatyti, ar darbo vietoje yra pavojingų cheminių medžiagų ir įvertinti visą jų darbuotojų sveikatai ir saugai kylančią riziką.

Dideliais kiekiais gaminamų pavojingų cheminių medžiagų saugos duomenų lapai turėtų būti išsamesni – juose turėtų būti dar daugiau informacijos apie tai, kaip saugiai naudoti tokias chemines medžiagas. Informacija apie mišinius, tokius kaip dažai ar tirpikliai, gali būti pateikiama saugos duomenų lapų pagrindinėje dalyje.

Informaciją apie cheminių medžiagų saugą galima rasti prie saugos duomenų lapų pridedamuose poveikio scenarijuose. Poveikio scenarijai – tai dokumentai, kuriuose nustatomos darbo su pavojingomis cheminėmis medžiagomis sąlygos, kurioms esant nėra nepriimtinos rizikos. Kitaip tariant, poveikio scenarijai yra instrukcijos, kaip saugiai naudoti chemines medžiagas.

Ką turite žinoti apie didžiausius poveikio lygius?

Kad savo darbo vietoje net dirbdami su cheminėmis medžiagomis būtumėte saugūs, turite kontroliuoti cheminių medžiagų poveikį skirtingomis darbo sąlygomis.

ES cheminių medžiagų teisės aktuose nurodomi ir didžiausi rekomenduojami cheminių medžiagų poveikio lygiai. Tai koncentracijos lygiai, kurių nepasiekus cheminės medžiagos nėra žalingos mūsų sveikatai. Šias išvestines ribines poveikio nesukeliančias vertes (DNEL) nurodo jūsų tiekėjai. Biocidinių medžiagų atveju vartojamas terminas „leistinas poveikio lygis“ (AEL).

Saugos duomenų lapuose ir poveikio scenarijuose pateikiama informacija ir praktiniai patarimai yra pagrindinės priemonės planuojant darbo vietos saugos priemones ir sėkmingai užtikrinant, kad poveikis neviršytų išvestinės ribinės poveikio nesukeliančios vertės.

Jūsų darbdavys turi patikrinti visą šią informaciją ir tai, ar taikomos tinkamos priemonės ir saugos priemonės siekiant išvengti rizikos. Taip užtikrinama cheminių medžiagų poveikio kontrolė darbo vietoje. Pasirūpinkite, kad jūs ir kiti jūsų įmonės darbuotojai suprastų ir taikytų išplėstiniuose saugos duomenų lapuose nurodytas priemones. Jeigu nesuprantate ar negalite taikyti tokių priemonių, paprašykite, kad darbdavys surengtų mokymus.


Route: .live2