Skip to Content

Išsiaiškinkite, ką reiškia etiketės

Įspėjimo simboliais ir specialiomis spalvomis produktų etiketėse perteikiama informacija apie galimą konkrečios medžiagos ar mišinio pavojų mūsų sveikatai ar aplinkai.

Pavojaus piktograma – tai etiketės grafinis vaizdas, kurį sudaro įspėjimo simbolis ir specialios spalvos, skirtos informacijai apie galimą konkrečios medžiagos ar mišinio pavojų mūsų sveikatai ar aplinkai perteikti. CLP reglamente nustatyta nauja Europos Sąjungoje taikoma pavojingų cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistema. Taip pat pakeistos piktogramos – jos atitinka Jungtinių Tautų visuotinai suderintą sistemą.

Jei norite peržiūrėti infografiką, kuriame aiškinamos etiketės, spustelėkite čia.

Naujosios piktogramos yra raudono rombo su baltu fonu formos, jomis pakeisti senieji oranžinės spalvos kvadratiniai simboliai, taikyti pagal ankstesnius teisės aktus. Nuo 2010 m. gruodžio 1 d. dalis medžiagų ir mišinių jau paženklinta pagal naujų teisės aktų reikalavimus. Nuo 2017 m. birželio 1 d. senųjų piktogramų nebegalima naudoti rinkoje.

Būkite saugūs ir peržiūrėkite toliau pateiktą infografiką, kad galėtumėte susipažinti su naujosiomis piktogramomis.

Kokia informacija pateikiama etiketėje?

Be piktogramų, etiketėse taip pat paaiškinama, ką jos reiškia (pavojingumo frazė). Toje pačioje piktogramoje gali būti pateiktos kelios pavojingumo frazės, susijusios su galimu medžiagos arba mišinio poveikiu. Pavyzdžiui, šauktuko simbolis gali reikšti, kad medžiaga arba mišinys gali dirginti kvėpavimo takus arba sukelti smarkų akių ar odos dirginimą. Etiketėje taip pat pateikiamos atsargumo frazės, kuriomis nurodoma, kaip saugiai naudoti produktą ir kokių priemonių reikėtų imtis, jei produkto poveikį patiriate atsitiktinai. Etiketėje taip pat vartojami signaliniai žodžiai, kuriais nurodomas žalos, kurią galima patirti naudojant produktą, mastas: „pavojinga“ reiškia, kad žala gali būti didesnė, o „atsargiai“ – mažesnė.

Jei šiomis etiketėmis ženklinami produktai naudojami netinkamai, galima patirti žalą. Įsitikinkite, kad suprantate, ką reiškia etiketės, ir perskaitykite instrukcijas, kad galėtumėte saugiai naudoti produktą.

 
Etiketės pavyzdys

Route: .live2