Skip to Content

O kaip dėl importuojamų gaminių?

ES teisės aktais siekiama, kad cheminės medžiagos taip pat būtų saugiau naudojamos gaminiuose, kuriuos įsigyjate ES rinkoje. Yra sukurtos sistemos, kuriomis užtikrinama produktų sauga, taip pat nustatomi ir iš rinkos pašalinami nesaugūs produktai.

ES teisės aktuose nustatyti aukšti saugos standartai. Direktyva dėl bendros gaminių saugos siekiama užtikrinti, kad Europos Sąjungoje būtų prekiaujama tik saugiais gaminiais. Bendrovės turėtų importuoti ir pardavinėti tik tuos gaminius, kurie yra saugūs, taip pat jos turėtų informuoti vartotojus apie bet kokį tų gaminių keliamą pavojų. Be to, importuotojai turi užtikrinti, kad pavojingus gaminius būtų galima atsekti ir pašalinti iš rinkos siekiant išvengti pavojaus. Taigi, jeigu perkate gaminius, kuri nėra pagaminti Europos Sąjungoje, o importuoti iš kitų šalių, jie vis tiek turi atitikti tuos pačius cheminės saugos standartus. Už tai atsakingas gaminius į ES įvežantis importuotojas.

Pagal REACH reglamentą gaminius į Europą importuojančios bendrovės turi žinoti, ar tuose gaminiuose yra labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų, kurių kiekis viršija tam tikrą ribą, ir privalo perduoti šią informaciją mažmenininkams bei vartotojams, jiems paprašius. Importuotojai taip pat turi žinoti, ar jų įvežamuose gaminiuose yra cheminių medžiagų, kurių naudojimas Europoje apribotas, pavyzdžiui,  švino juvelyriniuose dirbiniuose.

Institucijos, siekdamos išspręsti su nesaugiais gaminiais susijusias problemas, gali taikyti apribojimus pagal REACH reglamentą. Pavyzdžiui, jos gali apriboti arba uždrausti cheminės medžiagos naudojimą, tiek atskirai, tiek konkrečiuose produktuose.

Nesaugių gaminių nustatymas ir jų pašalinimas iš ES rinkos

Jeigu vykdant stebėseną nustatoma, kad rinkoje esantis gaminys gali būti nesaugus, naudojant sukurtas sistemas ši problema išsprendžiama ir užtikrinama, kad toks gaminys būtų pašalintas iš rinkos. 

Patikrinti, ar rinkoje esantys gaminiai yra saugūs, ir prireikus taikyti sankcijas pirmiausia turi valstybių narių nacionalinės institucijos. Siekdamos apsaugoti vartotojus nuo nesaugių gaminių, importuojamų iš ES nepriklausančių šalių, jos glaudžiai bendradarbiauja su muitinėmis.

Europos Komisija, siekdama remti šį procesą, tvarko Skubių pranešimų apie pavojingus ne maisto produktus sistemą (Rapid Alert system), kuri suteikia galimybę ES valstybėms greitai keistis informacija apie pavojingus ne maisto produktus, keliančius riziką sveikatai ir vartotojų saugai.

Kai valstybės narės institucijos nustato pavojingą gaminį, tas gaminys gali būti pašalintas iš rinkos, o institucija praneša apie tai Europos Komisijai. Tada Komisija informuoja visas kitas ES valstybes ir paskelbia įspėjimą vartotojams, jeigu tas gaminys jau yra rinkoje. Jeigu toks gaminys aptinkamas pasienyje, jo importas sustabdomas. Jeigu gaminys įvežamas į ES iš trečiųjų šalių, pavyzdžiui, Kinijos, apie tai informuojamos Kinijos institucijos.

Apie kai kuriuos iš šių gaminių ECHA skelbia savo socialinės žiniasklaidos kanalais. Jeigu norėtumėte susipažinti su visa Rapit alert sistema, žiūrėkite nuorodą apačioje. 


Route: .live1