Skip to Content

Kas atsakingas?

Darbdaviai, tiekėjai, valdžios institucijos ir valstybės narės turi įdėti savo indėlį užtikrinant, kad jūsų darbo vieta būtų apsaugota nuo žalingų cheminių medžiagų keliamų pavojų. Žinodamas, kokia šių subjektų atsakomybė ir kur rasti daugiau informacijos, lengviau suvoksite savo, kaip darbuotojo, teises.

Saugus cheminių medžiagų naudojimas jūsų darbo vietoje yra ypač svarbus – kasmet cheminės medžiagos sukelia beveik 30 proc. pripažintų profesinių ligų atvejų ir dėl jų poveikio miršta dešimtys tūkstančių žmonių, nors to būtų galima išvengti.

Visose ES šalyse pagal įstatymus turite teisę gauti atsakymus į šiuos svarbius klausimus:

 • Kokį pavojų kelia cheminės medžiagos ir gaminiai, su kuriais dirbu?
 • Kaip galiu juos saugiai naudoti?

Šie teisiniai reikalavimai vienodai taikomi visoms įmonėms neatsižvelgiant į tai, ar jos chemines medžiagas gamina, importuoja ar naudoja.

Pagal Europos Sąjungos teisės aktus darbdaviai turi imtis konkrečių priemonių, skirtų rizikos, kurią darbuotojams kelia pavojingos cheminės medžiagos, kontrolei vykdyti.

 • Jei įmanoma, nebenaudokite žalingos cheminės medžiagos pakeisdami procesą, kurio metu ji naudojama, arba produktą, kurio sudėtyje ji yra.
 • Jeigu negalite nutraukti medžiagos naudojimo, pakeiskite žalingą cheminę medžiagą nepavojinga arba mažiau pavojinga chemine medžiaga.
 • Tais atvejais, kai pavojaus pašalinti neįmanoma, taikykite kontrolės priemones, kuriomis siekiama apsaugoti visus darbuotojus. Pagal įstatymą kliautis asmeninės apsaugos priemonėmis turėtumėte tik nesant kitos išeities, t. y., kai negalima išvengti cheminės medžiagos poveikio.
 • Daugeliui pavojingų cheminių medžiagų nustatytos ribinės vertės darbo aplinkoje, kurių būtina laikytis.

Darbdaviai atsakingi už tai, kad jų darbuotojai būtų informuoti apie saugą darbo vietoje. Pateikiama informacija turėtų būti patikima, visapusiška ir lengvai pasiekiama. Darbuotojams turėtų būti prieinama informacija šiais klausimais ir temomis:

 • jų darbdavio rizikos vertinimo rezultatai;
 • jiems gresiantis pavojus ir tai, kaip jie gali būti paveikti;
 • ką jie turi daryti, kad apsaugotų save ir kitus;
 • kaip patikrinti, ar yra nesklandumų ir kaip juos pastebėti;
 • kam pranešti apie problemas;
 • bet kokių poveikio stebėsenos arba sveikatos priežiūros veiksmų rezultatai;
 • prevencinės priemonės, kurių reikia imtis vykdant priežiūros darbus;
 • pirmosios pagalbos ir ekstremaliosios situacijos procedūros.

Jūsų sauga darbe prasideda nuo jūsų. Pasikalbėkite su savo darbdaviu ar darbuotoju, atsakingu už sveikatą ir saugą. Ieškodami informacijos naudokitės mūsų interneto svetaine.

Tiekėjai

Pavojingų cheminių medžiagų tiekėjai turi pateikti saugos duomenų lapus ir produktus ženklinti etiketėmis, kuriose nurodoma atitinkama saugos informacija. Jūsų darbdavys turi naudotis šia informacija ir nustatyti rizikos valdymo priemones, užtikrinančias saugų cheminių medžiagų naudojimą darbo vietoje.

ES institucijos

ES cheminių medžiagų reglamentuose, kaip antai Cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų reglamente (REACH), Klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo reglamente (CLP) ir Biocidinių produktų reglamente (BPR), yra priemonių, skirtų darbuotojams apsaugoti nuo pavojingų cheminių medžiagų poveikio.

Pagal REACH reglamentą gamintojai ir importuotojai turi kaupti ir perduoti informaciją apie savo cheminių medžiagų savybes tam, kad naudotojai galėtų saugiai jas naudoti. Pramonės sektorius taip pat turi laikytis apsaugos priemonių, taikomų labai didelį susirūpinimą keliančioms cheminėms medžiagoms.

1989 m. priimta Europos sveikatos ir saugos darbe pagrindų direktyva, kuria visoje Europoje užtikrinami minimalūs saugos ir sveikatos reikalavimai.

Klasifikavimo ir ženklinimo reglamente reikalaujama, kad ES darbuotojams ir vartotojams būtų teikiama aiški informacija apie pavojus. Pramonės sektorius turi nustatyti savo cheminių medžiagų (cheminių medžiagų arba mišinių), kurie gali kelti žalą mums arba aplinkai, savybes. Šias medžiagas pramonės sektorius turi klasifikuoti pagal nustatytus pavojus.

Pavojingas chemines medžiagas būtina tinkamai ženklinti, kad naudotojai – darbuotojai arba vartotojai – galėtų aiškiai suprasti tokių medžiagų sukeliamus padarinius ir priimti pagrįstus sprendimus, kuriuos produktus pirkti ir naudoti.

Pagal Biocidinių produktų reglamentą veikliųjų biocidinių medžiagų tiekėjai turi teikti informaciją apie jas. Prieš rinkai pateikiant bet kokį biocidinį produktą, jį turi autorizuoti ECHA arba nacionalinė valdžios institucija. Tokio biocidinio produkto sudėtyje esančios veikliosios cheminės medžiagos turi būti patvirtintos anksčiau.

Be to, yra dar keli teisės aktai, kuriais reglamentuojama sauga darbo vietoje.

Valstybės narės

Kompetentingos valstybių narių institucijos atlieka pagrindinį vaidmenį užtikrinant, kad cheminės medžiagos būtų naudojamos saugiai.

Jos glaudžiai bendradarbiauja su ECHA ir Europos Komisija. Nacionalinės valdžios institucijos įvertina registruotas chemines medžiagas ir aktyviai dalyvauja priimant ECHA sprendimus dėl vertinimo. Valstybės narės gali pasiūlyti cheminių medžiagų apribojimus jeigu į jų keliamą riziką reikia atsižvelgti ES lygmeniu. Jos taip pat gali pasiūlyti, kurias chemines medžiagas priskirti labai didelį susirūpinimą keliančioms cheminėms medžiagoms. Valstybės narės taip pat gali įvertinti paraiškas, susijusias su biocidais.

Nacionalinės vykdomosios institucijos atsakingos už tai, kad bendrovės laikytųsi cheminių medžiagų teisės aktų.

Daugiau informacijos


Route: .live1