Skip to Content

Ķīmisko vielu kombinētā ietekme

Ķīmiskās vielas ir mums visapkārt, bet kas notiek ar mūsu veselību vai vidi, kad atsevišķu vielas iedarbojas kombinēti?

Ķīmija ir mūsu dzīves un pastāvēšanas neatņemama daļa. Pēdējā laikā līdz ar tehnoloģiju izaugsmi un attīstību mēs esam pakļauti arvien lielākam skaitam cilvēku radītu un dabisku ķīmisko vielu no dažādiem avotiem, no pārtikas, ūdens, medikamentiem, gaisa, kosmētikas līdzekļiem, zālēm, apģērbiem un citām patēriņa precēm. Šo vielu iedarbībai esam pakļauti ne tikai mēs, bet arī vide un daba.

Ķīmisko vielu kombinētā ietekme rodas trīs dažādās situācijās.

  1. Produkts, ko lietojam, var būt dažādu ķīmisku vielu maisījums, un tās visas vienlaikus iedarbojas uz mums un vidi.
  2. Mēs varam saskarties ar vienu un to pašu ķīmisko vielu, bet no dažādiem avotiem. Laika gaitā tas izraisa spēcīgāku šīs vielas ietekmi uz mums un vidi.
  3. Uz mums un vidi var iedarboties dažādas ķīmiskas vielas no dažādiem avotiem, kas izdalījušās dažādā laikā un no dažādām vietām. Dažos gadījumos dažādu ķīmisko vielu iedarbība var izraisīt spēcīgāku ietekmi nekā atsevišķas ķīmiskās vielas.

Ķīmisko vielu radītā bīstamību un riskus pašlaik vērtē katrai vielai atsevišķi. ES nosaka robežvērtības atļautajam ķīmisko vielu daudzumam precēs, ko pērkam, gaisā, ko elpojam, kā arī pārtikā un ūdenī. Tomēr pastāv bažas, ka, analizējot ķīmiskās vielas tikai atsevišķi, netiek panākta pietiekama drošība, tāpēc ķīmisko vielu kombinēto ietekmi vajadzētu pētīt sistemātiskāk.

Pašlaik nav ES mēroga sistēmas ķīmisko vielu kombinētās ietekmes un risku novērtēšanai. Šajā jomā ir notikusi attīstība, un zinātnieki meklē veidus, kā novērtēt kombinētos riskus, ko rada ķīmisko vielu grupas, kuru iedarbībai plaši tiek pakļauti cilvēki un vide. Ir ļoti grūti vai pat neiespējami visus maisījumus pārbaudīt ar standarta eksperimentiem. Jāizmanto labākas testēšanas stratēģijas un inovatīvas alternatīvas testēšanas metodes, pamatojoties uz datormodelēšanas principu un neizmantojot dzīvniekus.

Eiropas Komisija cenšas identificēt prioritāri izvērtējamos maisījumus, un tie ir jāvērtē nevis vielu pa vielai, bet gan kā maisījums kopumā un kombinācijā ar citiem maisījumiem. Zinātnieki un regulatori arī rod jaunus veidus, kā iegūt trūkstošo informāciju labākai izpratnei par maisījumiem, kas uz mums iedarbojas.

ECHA seko notikumiem šajā jomā un sadarbojas ar rūpniecību, akadēmiskajām aprindām un starptautiskām organizācijām, lai analizētu vajadzību veikt kombinētu bīstamības un riska novērtējumu ķīmiskajām vielām Eiropas tirgū, un pēc šādas vajadzības apzināšanas ECHA vēršas arī pret kombinētās ietekmes radītajiem riskiem. Piemēri šiem pasākumiem sniegti tālāk norādītajās saitēs.

Plašāka informācija


Route: .live1