Skip to Content

Pirmā palīdzība pēc ķīmisku vielu iedarbības

Indes ir vielas, kas ir kaitīgas, apēdot, ieelpojot vai nokļūstot uz ādas vai acīs. Pat ja jūs ievērojat lielu piesardzību un gādājat par jūsu ķīmisko vielu uzglabāšanu nesasniedzamā vietā, tāpat ir iespējama to iedarbība. Ja tā notiek, jums var palīdzēt valsts toksikoloģijas centrs.

Katrā ES dalībvalstī ir toksikoloģijas centri, kas no importētājiem vai pakārtotajiem lietotājiem, kuri laiž tirgū bīstamus maisījumus (piemēram, krāsas, mazgāšanas līdzekļus un adhezīvus), saņem informāciju par šo maisījumu sastāvā esošām ķīmiskām vielām.

Izmantojot šo informāciju, toksikoloģijas centri var palīdzēt patērētājiem, ārstiem un profesionāliem lietotājiem, sniedzot medicīniskas konsultācijas, ja notikusi saindēšanās ar ķīmiskām vielām.

Ik gadu apmēram puse no zvaniem, ko saņem Eiropas toksikoloģijas centri, ir saistībā ar ķīmisko vielu nejaušu iedarbību uz bērniem. Tāpēc noteikti neatstājiet nekādus ķīmiskas vielas saturošus produktus bērniem pieejamā vietā.

Kā novērst saindēšanos mājās?

Ko darīt Ko nedarīt
Vienmēr izlasiet brīdinājuma marķējumus un ievērojiet norādījumus par drošību. NEKAD tīrīšanas laikā nejauciet kopā mājsaimniecības produktus, jo var izdalīties indīgi izgarojumi.
Glabājiet visus produktus un zāles oriģinālajā iepakojumā bērniem nepieejamā vietā. NEKAD nepārlejiet vai nepārberiet sadzīves ķīmiskos līdzekļus vai zāles citos traukos.
Atcerieties, ka arī vitamīni, dzelzs tabletes un ārstniecības augu preparāti var būt bīstami maziem bērniem. NEKAD nenoņemiet etiķetes no sadzīves ķīmisko līdzekļu vai zāļu pudelēm.
Ja šādu līdzekļu lietošanas laikā jums uz brīdi ir jānovēršas, vienmēr vispirms uzlieciet līdzeklim atpakaļ vāciņu un novietojiet to drošā vietā. NEKAD nelietojiet zāles bērnu klātbūtnē, jo viņi var mēģināt jūs atdarināt, domājot, ka zāles ir saldumi.

Drošība darbā

Bīstamas ķīmiskas vielas ir atrodamas gandrīz visās darbavietās. Visā Eiropā miljoniem darbinieku saskaras ar ķīmiskām vielām un bioloģiskajiem aģentiem, kas var izraisīt kaitējumu.

Dažas ļoti bīstamas ķīmiskās vielas, piemēram, azbests, kas izraisa plaušu vēzi un citas nāvējošas elpceļu slimības, tagad ir aizliegtas vai tiek stingri kontrolētas. Un, ja darbavietās joprojām tiek lietotas citas bīstamas ķīmiskās vielas, to riskus kontrolē ar tiesību aktiem par veselības aizsardzību un drošību darbā.

Ar šiem tiesību akti nosaka, ka darba devējam ir jāapzina un jānovērtē visi darbavietā esošie riski, tostarp riski saistībā ar bīstamu ķīmisku vielu iedarbību. Darba devējiem arī jānosaka un jāievieš riska pārvaldības pasākumi. Attiecībā uz riskiem saistībā ar bīstamām ķīmiskām vielām darba devēji kā informācijas avotu var izmantot drošības datu lapas.

Drošības datu lapa ir dokuments, kurā sniegta informācija par produkta bīstamajām īpašībām un ieteikti piesardzības pasākumi, kas darbiniekiem jāievēro attiecīgā produkta drošai lietošanai. Bīstamu ķīmisko vielu ražotājiem un piegādātājiem ir pienākums nodrošināt drošības datu lapas saviem rūpnieciskajiem un profesionālajiem klientiem.

Drošības datu lapā ir sniegta sīkāka informācija par bīstamību nekā uz produkta etiķetes, un to var izmantot lietotās ķīmiskās vielas bīstamības identificēšanai un sevis pasargāšanai no šīs bīstamības, jo tur ir sniegti ieteikumi par attiecīgā produkta drošu lietošanu un rīcību ārkārtas situācijā.

Drošības datu lapas 4. iedaļā ir sniegta informācija par pirmās palīdzības pasākumiem. Šajā informācijā nosaka, kā rīkoties, ja darbinieks ieelpo vai norij ķīmisku vielu vai tā nokļūst uz ādas vai iekļūst acīs. Tur ir sniegta arī informācija par iespējamiem simptomiem un akūtu vai aizkavētu ietekmi, kā arī par ārstēšanu.

Plašāka informācija


Route: .live2