Skip to Content

Aizsargājiet sevi

Jūs kā darbinieks varat daudz ko darīt, lai pasargātu sevi un apkārt esošos cilvēkus, kad strādājat ar bīstamām ķīmiskām vielām. Noteikti ievērojiet šos pamatpasākumus, lai gādātu par drošību.

Ķīmiskās vielas darbavietā var apdraudēt jūs un citus darbiniekus. Ja ar vielām nerīkojas pareizi, var izplatīties izgarojumi vai izšļakstīties šķidrumi, kas var izraisīt, piemēram, saindēšanos un elpošanas traucējumus. Noteiktas ķīmiskas vielas var izraisīt arī vēzi, kaitēt vēl nedzimušam mazulim vai reproduktīvajai veselībai.

Šeit ir kontrolsaraksts, kas palīdz jums gādāt par drošību.

 • Regulāri pieprasiet informāciju un apmācību par apiešanos ar bīstamām ķīmiskām vielām.
 • Izlasiet un izprotiet drošības datu lapas, tostarp to, kādas bīstamas īpašības piemīt katrai ķīmiskajai vielai, ar ko jūs strādājat.
 • Ziniet, kā pareizi apieties ar ķīmiskām vielām, lai izvairītos no to iedarbības.
 • Nekad neatstājiet atklātu liesmu bez uzraudzības.
 • Rīkojieties ar ķīmiskām vielām piesardzīgi.
 • Sasieniet garus matus uz pakauša un novelciet vaļīgu apģērbu.
 • Valkājiet attiecīgus apavus un nevalkājiet aksesuārus.
 • Vienmēr izmantojiet aizsargbrilles, kā arī citus attiecīgus individuālos aizsardzības līdzekļus.
 • Ievērojiet higiēnu.
 • Utilizējiet atkritumus pareizi.
 • Par negadījumiem nekavējoties ziņojiet savam vadītājam.

Atkarībā no darba vietas attiecīgie pasākumi un informācija, kas nepieciešama darba drošībai, var atšķirties. Neaizmirstiet šaubu gadījumā sazināties ar savu vadītāju. Plašāku informāciju un praktiskus ieteikumus par drošību darbavietā var saņemt no Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras.


Route: .live1