Skip to Content

Drošības pasākumi un riska faktoru iedarbība

Drošības datu lapas un iedarbības scenāriji palīdz jums rīkoties ar ķīmiskām vielām drošā veidā un sevi aizsargāt. Darbavietā izmantotu bīstamu ķīmisko vielu piegādāju pienākums ir nodrošināt šādu informāciju par drošību, un jūs to varat saņemt no sava darba devēja.

Drošības datu lapā (DDL) ir sniegta informācija par ķīmisko vielu vai maisījumu. Tā ietver galvenokārt darba devējiem paredzētu informāciju par bīstamību, arī par vides apdraudējumu, un ieteikumus par vielas vai maisījuma drošu lietošanu darbā.

Drošības datu lapas palīdz darbiniekiem veikt nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu savu veselību un drošību darbā, kā arī aizsargātu vidi. DDL ir sniegta informācija, piemēram, par vielas drošu uzglabāšanu, rīkošanos ar to un tās utilizāciju. Drošības datu lapas darba devējiem ļauj noteikt, vai darba vietā ir kādas bīstamas ķīmiskās vielas, un izvērtēt riskus darbinieku veselībai un drošībai.

Lielā apjomā ražotām bīstamām ķīmiskām vielām drošības datu lapas ir jāpaplašina, lai iekļautu papildu informāciju par šo vielu drošu lietošanu. Informācija par maisījumiem, piemēram, krāsām un šķīdinātājiem, var būt iekļauta drošības datu lapas pamatdaļā.

Drošības informācija par vielām var būt sniegta iedarbības scenārijos, kas pievienoti drošības datu lapai. Iedarbības scenāriji ir dokumenti, kuros noteikti apstākļi, kādos jārīkojas ar bīstamām vielām, lai nepakļautu sevi nepieņemamam riskam. Proti, tie ir norādījumi par drošu lietošanu.

Kādi ir maksimālie iedarbības līmeņi?

Ir svarīgi kontrolēt ķīmisko vielu iedarbību dažādos darba apstākļos, lai pārliecinātos par savu drošību darbā, pat strādājot ar bīstamām ķīmiskām vielām.

ES ķīmisko vielu jomas tiesību aktos ir noteikti maksimālie ieteicamie ķīmisko vielu iedarbības līmeņi. Tas ir koncentrācijas līmenis, līdz kuram ķīmiskā viela nav kaitīga veselībai. Šo lielumu sauc par “atvasināto beziedarbības līmeni” (DNEL), un to norāda piegādātājs. Attiecībā uz biocīdiem izmanto “pieļaujamo iedarbības līmeni” (AEL).

Drošības datu lapās un iedarbības scenārijos sniegtā informācija un praktiskie ieteikumi ir galvenie instrumenti, kas ļauj plānot darba vietas drošības pasākumus un sekmīgi uzturēt iedarbību zem atvasinātā beziedarbības līmeņa vērtības.

Jūsu darba devējam ir jāizskata visa šī informācija un jāpārbauda, vai ir ieviesti atbilstoši līdzekļi un drošības pasākumi, kas ļaus izvairīties no riska. Ar to nodrošina kontroli pār ķīmisko vielu iedarbību darba vietā. Pārliecinieties, ka jūs un citi darbinieki uzņēmumā izprotat un izmantojat paplašinātajās drošības datu lapās norādītos pasākumus. Ja ne, varat lūgt darba devēju nodrošināt apmācību.


Route: .live1