Skip to Content

Kā tiek panākta importēto preču drošība?

ES tiesību aktu mērķis ir panākt drošāku ķīmisko vielu lietošanu arī precēs, kas nopērkamas ES tirgū. Ir ieviestas sistēmas, ar kurām garantē preču drošību, kā arī ļauj izsekot un no tirgus atsaukt nedrošas preces.

Ar ES tiesību aktiem nosaka augstus drošības standartus. Produktu vispārējās drošības direktīvas mērķis ir panākt, ka ES tiek pārdotas tikai drošas preces. Uzņēmumi drīkst importēt un pārdot tikai drošas preces, un tiem ir jāinformē patērētāji par jebkādiem riskiem, ko rada attiecīgie produkti. Uzņēmumiem arī jānodrošina bīstamu preču izsekojamība, lai varētu izņemt tās no tirgus nolūkā novērst risku patērētājiem. Tāpēc, ja iegādājaties preces, kas nav ražotas ES, bet gan importētas no citām valstīm, arī tām ir jāatbilst tiem pašiem ķīmisko vielu drošības standartiem. Par to atbild preču importētājs Eiropas Savienībā.

Ar REACH regulu nosaka, ka uzņēmumiem, kas importē preces Eiropā, ir jāzina, vai šīs preces satur vielas, kas, pārsniedzot noteiktu līmeni, rada lielas bažas, un to pienākums ir pēc pieprasījuma nodot šo informāciju mazumtirgotājiem un patērētājiem. Importētājiem arī jāzina, vai viņu importētās preces satur ķīmiskas vielas, kam Eiropā ir noteikti ierobežojumi, piemēram,  svinu rotaslietās.

Iestādes var izmantot REACH regulā noteiktos ierobežojumus, lai vērstos pret nedrošām precēm. Iestādes var, piemēram, ierobežot vai aizliegt lietot kādu ķīmisku vielu atsevišķi vai konkrētās precēs.

Nedrošu preču identificēšana un izņemšana no ES tirgus

Ja uzraudzības laikā konstatē, ka kāda tirgū esoša prece var būt nedroša, ir ieviestas sistēmas šā jautājuma risināšanai un attiecīgās preces izņemšanai no tirgus.  

Galvenokārt dalībvalstu iestādēm ir pienākums pārbaudīt, vai tirgū esošās preces ir drošas, un vajadzības gadījumā piemērot sankcijas. Šīs iestādes cieši sadarbojas ar muitu, lai aizsargātu patērētājus pret nedrošām precēm, kas importētas no valstīm ārpus ES.

Lai atbalstītu šo procesu, Eiropas Komisija ir ieviesusi drošības sistēmu, ko dēvē par Ātrās ziņošanas sistēmu (Rapid Alert System) un ar ko nodrošina ātru informācijas apmaiņu starp ES dalībvalstīm par bīstamām nepārtikas precēm, kuras apdraud patērētāju veselību un drošību.

Kad dalībvalsts iestādes identificē bīstamu preci, šo preci var atsaukt, un iestāde informē Eiropas Komisiju. Komisija pēc tam informē pārējās ES dalībvalstis un izdod brīdinājumu patērētājiem, ja prece jau būs laista tirgū. Ja preci atklāj uz robežas, tās importēšanu aptur. Ja preci importē no kādas valsts ārpus ES, piemēram, no Ķīnas, tad informē Ķīnas iestādes.

Par dažām no šīm precēm ECHA publicē informāciju savos sociālo tīklu kanālos. Ja vēlaties apskatīt pilnu ziņojumu no Rapid Alert sistēmas, apmeklējiet tālāk norādīto saiti. 

Plašāka informācija


Route: .live1