Skip to Content

Kādas ir drošākas alternatīvas?

Ar ES ķīmisko vielu jomas tiesību aktiem veicina bīstamāko ķīmisko vielu aizstāšanu ar drošākām vielām. Arī jūs varat sekmēt drošāku alternatīvu izmantošanu vai, ja aizstāšana nav iespējama, mazināt kaitīgu vielu ietekmi uz jūsu veselību.

Vielas, kas izraisa vēzi vai mutācijas vai ir toksiskas reproduktīvajai sistēmai, sauc par “vielām, kas rada lielas bažas” (SVHC). SVHC var būt iekļautas sarakstā, ko dēvē par Kandidātu sarakstu. No šā saraksta var pārcelt vielas uz Licencēšanas sarakstu, kas nozīmē, ka var laist tās tirgū tikai konkrētiem licencētiem lietošanas veidiem. Ja viela, ko izmantojat darbā, ir iekļauta Kandidātu sarakstā vai Licencēšanas sarakstā, tas nozīmē, ka agrāk vai vēlāk tā ir jāaizstāj ar drošāku alternatīvu. 

Viens darbiniekiem nozīmīgs piemērs ir MDA (4,4'- diaminodifenilmetāns). To lieto kā cietināšanas līdzekli polimēros un kā cietinātāju epoksīdsveķos un adhezīvos, un uz darbiniekiem, jo īpaši mazākos uzņēmumos, šī viela iedarbojas ļoti lielā mērā. Lai gan šī viela ir iekļauta Licencēšanas sarakstā, noteiktajā termiņā neviens ražotājs vai lietotājs nav iesniedzis pieteikumu par tās lietošanas licencēšanu, kas nozīmē, ka attiecībā uz minētajiem lietošanas veidiem šī viela ir izņemta no tirgus kopš 2014. gada 21. augusta.

Kandidātu sarakstā iekļauto vielu skaits pieaug. Sarakstu atjaunina divreiz gadā. Jūsu darba devējam ir jāzina, vai kāda no vielām, ar ko jūs strādājat, ir iekļauta šajā sarakstā. Tas attiecas gan uz atsevišķām vielām, gan arī uz maisījumos vai izstrādājumos iekļautām vielām un rada papildu pienākumus jūsu darba devējam.

Kā tiek kontrolētas vielas, kas rada bažas?

Licencēšana

Ar licencēšanu vielas, kas rada lielas bažas, pakāpeniski tiek aizstātas ar piemērotām alternatīvām, līdzko tiek rastas jaunas tehniski un ekonomiski piemērotas iespējas. Tas ir pagaidu pasākums, ar ko nodrošina attiecīgu kontroli vielām, kas rada lielas bažas, līdz to aizstāšanai ar drošākām alternatīvām.

Ierobežošana

Bīstamām vielām var arī noteikt ierobežojumus attiecībā uz to ražošanu, laišanu tirgū vai lietošanu. Ierobežojumus saskaņā ar REACH regulu nosaka, ja pastāv nepieņemami riski un ir nepieciešama ES līmeņa rīcība, lai aizsargātu mūs un vidi. Ierobežojumus piemēro, piemēram, azbestam, svina izmantošanai krāsās un dzīvsudraba izmantošanai mērierīcēs.

Biocīdu regula

Biocīdu regulas mērķis ir neatļaut lietot vielas, kas ir, piemēram, kancerogēnas, mutagēnas vai toksiskas reproduktīvajai funkcijai. Ar Regulu arī veicina to biocīdu aizstāšanu, kas satur vielas, kuras var izraisīt, piemēram, astmu vai citus elpošanas traucējumus. Šie produkti netiek reģistrēti un tiek aizstāti ar drošākām alternatīvām.

Vaicājiet savam darba devējam

Ja, meklējot ķīmiskās vielas mūsu datubāzē, jūs ievērojat, ka uz jūsu darba vietā lietotu ķīmisku vielu attiecas regulatīvie pasākumi, mudiniet savu darba devēju novērst vajadzību pēc šīs ķīmiskās vielas vai apsvērt iespēju to aizstāt ar drošāku alternatīvu. Tādējādi tiek uzlabota jūsu darba vietas drošība, un tas var sniegt ieguvumus uzņēmumam.

Apskatiet aizstāšanas portālu, kur sniegtas idejas, kā rast drošākas alternatīvas.


Route: .live1