Skip to Content

Kas ir atbildīgs?

Gan darba devējiem, gan piegādātājiem, iestādēm un dalībvalstīm ir jāizpilda savi uzdevumi, lai nodrošinātu jūsu darba vietas aizsardzību pret kaitīgu ķīmisko vielu radīto apdraudējumu. Zinot, kādi ir katras puses pienākumi un kur meklēt plašāku informāciju, jums ir vieglāk izprast savas tiesības kā darbiniekam.

Ķīmisko vielu droša lietošana darba vietā ir ļoti nozīmīga – pakļaušana bīstamu ķīmisko vielu iedarbībai ik gadu visā Eiropā izraisa līdz 30 % no atzītajām arodslimībām un desmitiem tūkstošu novēršamu nāves gadījumu.

Saskaņā ar tiesību aktiem jums ir tiesības ikvienā ES valstī saņemt atbildes uz šādiem būtiskiem jautājumiem:

 • Kādu apdraudējumu rada ķīmiskās vielas un produkti, ko es lietoju?
 • Kā es varu tos lietot drošā veidā?

Šo tiesību aktu prasības vienlīdz attiecas uz visiem uzņēmumiem, kuros ražo, importē vai lieto ķīmiskas vielas.

Saskaņā ar Eiropas tiesību aktiem darba devējiem ir jāveic īpaši pasākumi, lai kontrolētu bīstamu vielu radīto risku darbiniekiem.

 • Ja iespējams, atsakieties no bīstamu vielu lietošanas, nomainot procesu vai produktu, kurā izmanto šīs vielas.
 • Ja atteikšanās nav iespējama, aizstājiet bīstamo vielu ar citu vielu, kas nav bīstama vai ir mazāk bīstama.
 • Ja bīstamību nevar novērst, veiciet kontroles pasākumus ikviena aizsardzībai. Saskaņā ar tiesību aktiem uz individuālajiem aizsardzības līdzekļiem ir jāpaļaujas kā uz pēdējo iespēju, kad risks nav novēršams.
 • Daudzām bīstamām vielām ir noteikti arodekspozīcijas līmeņi (OEL), kas ir jāievēro.

Darba devēju pienākums ir informēt darbiniekus par darba vietas drošību. Sniegtajai informācijai jābūt uzticamai, saprotamai un viegli pieejamai. Darbiniekiem ir jābūt iespējai iegūt informāciju, piemēram, par šādiem jautājumiem un tematiem:

 • darba devēja veiktā riska novērtējuma rezultāti;
 • bīstamie faktori, kam darbinieki ir pakļauti, un to iespējamā ietekme;
 • pasākumi, kas darbiniekiem jāveic, lai gādātu par savu un citu cilvēku drošību;
 • kā pārbaudīt un pamanīt drošības problēmas;
 • kam ziņot par jebkādām problēmām;
 • iedarbības novērošanas vai veselības uzraudzības rezultāti;
 • profilaktiskie pasākumi, kas veicami apkopes darbu laikā;
 • pirmās palīdzības pasākumi un procedūras ārkārtas situācijām.

Jūsu darba drošība sākas ar jums. Runājiet ar savu darba devēju vai pārstāvi veselības aizsardzības un darba drošības jautājumos. Izmantojiet mūsu tīmekļa vietni kā informācijas avotu.

Piegādātāji

Bīstamu vielu piegādātāju pienākums ir nodrošināt drošības datu lapas un produktiem pievienot marķējumus, kur sniegta visa nepieciešamā informācija par drošību. Jūsu darba devējam šī informācija ir jāizmanto, lai ieviestu riska pārvaldības pasākumus, ar kuriem tiek panākta ķīmisko vielu droša lietošana jūsu darba vietā.

ES iestādes

ES ķīmisko vielu jomas tiesību aktos, piemēram, Regulā par ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), Regulā par klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (CLP) un Biocīdu regulā (BPR), ir noteikti mehānismi darbinieku aizsardzībai pret bīstamu ķīmisku vielu iedarbību.

Saskaņā ar REACH regulu ražotājiem un importētājiem ir jāapkopo un jāsniedz informācija par ķīmisko vielu īpašībām, lai lietotāji varētu lietot šīs vielas drošā veidā. Arī nozarei ir jāievēro aizsardzības pasākumi, kas noteikti attiecībā uz vielām, kuras rada lielas bažas.

Ar Eiropas Pamatdirektīva par veselības aizsardzību un drošību darbā, ko pieņēma 1989. gadā, nosaka garantētas obligātās drošības un veselības aizsardzības prasības visā Eiropā.

Ar Klasificēšanas un marķēšanas regula nosaka, ka ES darbiniekiem un patērētājiem ir jāsaņem skaidra informācija par bīstamību. Nozarei jānosaka, kādas ķīmisko vielu (atsevišķu vielu vai maisījumu) īpašības varētu būt kaitīgas mūsu veselībai vai videi. Vielas ir jāklasificē atbilstoši identificētajai bīstamībai.

Bīstamas ķīmiskās vielas ir attiecīgi jāmarķē, lai lietotāji, t. i., darbinieki vai patērētāji varētu skaidri izprast šo vielu ietekmi un pieņemt uz informāciju balstītus lēmumus par produktiem, ko tie iegādājas un lieto.

Biocīdu regulā ir noteikts, ka aktīvu biocīdu vielu piegādātāju pienākums ir sniegt informāciju par vielu. Attiecībā uz visiem biocīdiem ir jāsaņem licence no ECHA vai valsts iestādes, pirms tos var laist tirgū. Biocīda sastāvā esošajām aktīvajām vielām ir jābūt iepriekš licencētām.

Drošību darba vietā reglamentē arī ar vairākiem citiem tiesību aktiem.

Dalībvalstis

Dalībvalstu kompetentajām iestādēm ir svarīga funkcija ķīmisko vielu drošas lietošanas panākšanā.

Tās cieši sadarbojas ar ECHA un ar Eiropas Komisiju. Valstu iestādes vērtē reģistrētās vielas un ir cieši iesaistītas ECHA novērtēšanas lēmumu pieņemšanā. Dalībvalstis var ierosināt ierobežojumus ķīmiskām vielām, kuru risks ir jārisina ES līmenī. Tās var arī ierosināt kādu vielu identificēt kā vielu, kas rada lielas bažas. Dalībvalstis var arī izvērtēt biocīdu pieteikumus.

Valstu izpildiestāžu pienākums ir pārliecināties, ka uzņēmumi ievēro ķīmisko vielu jomas tiesību aktus.

Plašāka informācija


Route: .live2