Naar content

Eerste hulp bij blootstelling aan chemische stoffen

Gifstoffen zijn stoffen die schadelijk zijn wanneer u ze inslikt, inademt of als ze in contact komen met uw huid of ogen. Zelfs als u erg voorzichtig bent en ervoor zorgt dat uw chemische stoffen buiten bereik worden bewaard, kan het gebeuren dat u wordt blootgesteld. In dat geval kunt u hulp krijgen van uw nationale gifcentrum.

In elke EU-lidstaat zijn er gifcentra die informatie krijgen over de chemische stoffen in gevaarlijke mengsels (bijvoorbeeld verven, wasmiddelen en kleefstoffen) van importeurs of downstreamgebruikers die deze mengsels op de EU-markt brengen.

Met deze informatie kunnen de gifcentra consumenten, artsen en professionele gebruikers helpen met medisch advies bij een chemische vergiftiging.

Elk jaar heeft ongeveer de helft van de telefoontjes die Europese gifcentra krijgen te maken met kinderen die per ongeluk zijn blootgesteld aan chemische stoffen. Zorg er daarom voor dat u geen producten met chemische stoffen laat staan op plaatsen waar uw kinderen bij kunnen.

Hoe zijn thuis vergiftigingen te voorkomen?

Doen Niet doen
Lees altijd de waarschuwingsetiketten en volg de veiligheidsvoorschriften. Meng NOOIT huishoudelijke producten tijdens het schoonmaken, want er kunnen giftige dampen vrijkomen.
Bewaar alle producten en geneesmiddelen in de originele verpakking en buiten bereik van uw kinderen. Doe NOOIT chemische stoffen voor huishoudelijk gebruik of geneesmiddelen over in een andere verpakking.
Bedenk dat vitaminen, ijzertabletten en kruidengeneesmiddelen ook geneesmiddelen zijn en gevaarlijk kunnen zijn voor jonge kinderen. Verwijder NOOIT de etiketten van chemische stoffen voor huishoudelijk gebruik of flesjes met geneesmiddel.
Als u een product gebruikt en daarbij wordt weggeroepen, doe dan altijd eerst het deksel weer op de verpakking en zet hem op een veilige plek. Neem NOOIT geneesmiddelen in het bijzijn van uw kinderen in. Ze kunnen u proberen na te doen en denken dat het snoepjes zijn.

Veiligheid op het werk

Gevaarlijke chemische stoffen zijn op bijna alle werkplekken te vinden. In heel Europa komen miljoenen werknemers in contact met chemische en biologische stoffen die schadelijk voor hen kunnen zijn.

Sommige zeer gevaarlijke chemische stoffen - zoals asbest, dat longkanker en andere dodelijke luchtwegaandoeningen veroorzaakt - zijn nu verboden of staan onder strikt toezicht. En voor andere gevaarlijke chemische stoffen die nog steeds worden gebruikt, is er wetgeving op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk om de risico's op de werkplek te beheersen.

Volgens deze wetgeving moeten werkgevers alle risico's op de werkplek identificeren en beoordelen, inclusief de risico's van blootstelling aan gevaarlijke chemische stoffen. Werkgevers moeten ook maatregelen vaststellen voor het beheersen van de risico's en deze uitvoeren. Voor risico's in verband met gevaarlijke chemische stoffen kunnen werkgevers de veiligheidsinformatiebladen als bron van informatie gebruiken.

Veiligheidsinformatiebladen zijn documenten met informatie over de gevaren van het product en met advies over de voorzorgsmaatregelen die werknemers moeten nemen voor een veilig gebruik van het product. Fabrikanten en leveranciers van gevaarlijke chemische stoffen moeten veiligheidsinformatiebladen verstrekken aan hun industriële en zakelijke klanten.

De veiligheidsinformatiebladen bevatten meer gedetailleerde gevareninformatie dan het productetiket en kunnen worden gebruikt om de gevaren van de gebruikte chemische stof in kaart te brengen en uzelf tegen die gevaren te beschermen, met advies over hoe u veilig met een product moet omgaan en wat u in geval van nood moet doen.

Rubriek 4 van de veiligheidsinformatiebladen gaat over eerstehulpmaatregelen. In de informatie staat wat u moet doen als een werknemer een chemische stof inademt, inslikt of als de stof in contact komt met de huid of de ogen. Verder geeft het informatie over mogelijke symptomen en acute of vertraagde effecten en behandelingen.

Meer informatie


Route: .live2