Naar content

Glyfosaat

Glyfosaat is een van de meest gebruikte werkzame stoffen in pesticiden die ongewenste plantengroei rond aangeplante gewassen voorkomen of (delen van) planten doden. Deze stoffen worden vaak ‘herbiciden’, ‘onkruidbestrijdingsmiddelen’ of ‘onkruidverdelgers’ genoemd.

Glyfosaat wordt gebruikt in de land- en tuinbouw ter bestrijding van onkruid vóór het zaaien. Waar genetisch gemodificeerde, glyfosaatresistente gewassen worden verbouwd, wordt de stof ook gebruikt na het zaaien om tussen het gewas groeiend onkruid te doden. Dit gebeurt echter niet binnen de Europese Unie.

Wat doet ECHA met betrekking tot glyfosaat?

ECHA beheert de wetgeving over de indeling en etikettering van stoffen en mengsels. De wet reguleert de wijze waarop stoffen worden beoordeeld en geëtiketteerd, op basis van de gevaarlijke eigenschappen die ze mogelijk bezitten - bijvoorbeeld gif, brandbare stoffen, bijtende stoffen, enzovoort.

Voor bepaalde stoffen, zoals pesticiden, kan een besluit over hun indeling op EU-niveau worden genomen. Zo'n besluit geldt in de hele Europese Unie. In de praktijk betekent dit dat op elk product dat de betreffende stof bevat, een waarschuwing voor gebruikers moet staan.

De Duitse Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) heeft voorgesteld glyfosaat een aanvullende geharmoniseerde indeling te geven voor specifieke doelorgaantoxiciteit na herhaalde blootstelling (naast de reeds bestaande geharmoniseerde indeling). In overeenstemming met de wetgeving voor indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels heeft ECHA betrokken partijen uitgenodigd opmerkingen over dit voorstel in te dienen. Deze openbare raadpleging eindigde op 18 juli 2016.

Meer informatie

 

 


Route: .live1