De etiketten begrijpen - Chemicals In Our Life

De etiketten begrijpen

Waarschuwingssymbolen en specifieke kleuren op de etiketten van producten geven informatie over de schade die een bepaalde stof of een bepaald mengsel kan toebrengen aan uw gezondheid of aan het milieu.

Een gevarenpictogram is een afbeelding bestaande uit een waarschuwingssymbool en specifieke kleuren, die wordt weergegeven op een etiket en bedoeld is om informatie te geven over de schade die een bepaalde stof of een bepaald mengsel kan toebrengen aan onze gezondheid of aan het milieu. De CLP-verordening heeft een nieuw systeem geïntroduceerd voor de indeling en etikettering van gevaarlijke chemische stoffen in de Europese Unie. De pictogrammen zijn ook veranderd en zijn nu in overeenstemming met het mondiaal geharmoniseerde systeem van de Verenigde Naties (UN-GHS).

Klik hier voor een infografiek met uitleg over de etiketten.

De nieuwe pictogrammen hebben de vorm van een rode ruit op een witte achtergrond en hebben de oude oranje vierkante symbolen vervangen die onder de vorige wetgeving golden. Sinds 1 december 2010 zijn sommige stoffen en mengsels al geëtiketteerd volgens de nieuwe wetgeving. De oude pictogrammen zijn sinds 1 juni 2017 niet meer toegestaan op de markt.

Bekijk voor uw veiligheid de infografiek hieronder om vertrouwd te raken met de nieuwe pictogrammen.

Wat staat er op het etiket?

Op het etiket staat behalve het pictogram een uitleg over de betekenis ervan (gevarenaanduiding). Hetzelfde pictogram kan meerdere gevarenaanduidingen hebben die verband houden met de effecten die de stof of het mengsel zou kunnen veroorzaken. Het uitroeptekensymbool kan bijvoorbeeld betekenen dat de stof of het mengsel irritatie van de luchtwegen kan veroorzaken of dat het ernstige oogirritatie of huidirritatie kan veroorzaken. U vindt ook veiligheidsaanbevelingen op het etiket, die aangeven hoe het product veilig moet worden gehanteerd en welke maatregelen u moet nemen als u per ongeluk aan het product wordt blootgesteld. Op het etiket staat ook een ‘signaalwoord’ dat de ernst aangeeft van de schade die een product kan veroorzaken: ‘Gevaar’ voor ernstigere schade en ‘Waarschuwing’ voor minder ernstige schade.

Producten met deze etiketten kunnen schadelijk zijn als ze niet op de juiste manier worden gebruikt. Zorg ervoor dat u weet wat de etiketten betekenen en lees de instructies voor een veilig gebruik.

 
Voorbeeld van een etiket

EU Privacy Disclaimer

content

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.