Przejdź do komentarzy

Pierwsza pomoc w razie ekspozycji na działanie substancji chemicznych

Trucizny to substancje, które wykazują szkodliwe działanie w przypadku ich spożycia, wdychania albo kontaktu ze skórą lub oczami. Do ekspozycji na działanie substancji chemicznych może dojść nawet jeśli zachowujesz najwyższą ostrożność i dbasz, aby chemikalia były przechowywane w niedostępnym miejscu. Jeśli do niej dojdzie, pomocy udzieli ci krajowy ośrodek zatruć.

W każdym państwie członkowskim UE działają ośrodki zatruć, które otrzymują informacje na temat chemikaliów znajdujących się w niebezpiecznych mieszaninach (na przykład farbach, detergentach i klejach) od importerów lub dalszych odbiorców, którzy wprowadzają je na rynek UE.

Dzięki tym informacjom ośrodki zatruć mogą pomóc konsumentom, lekarzom i profesjonalnym użytkownikom, udzielając im porady medycznej w razie zatrucia substancją chemiczną.

Co roku około połowa zgłoszeń telefonicznych otrzymanych przez europejskie ośrodki zatruć dotyczy przypadkowej ekspozycji dzieci na działanie chemikaliów. To właśnie dlatego tak ważne jest, aby nie zostawiać żadnych produktów zawierających substancje chemiczne w miejscu dostępnym dla dzieci.

Jak zapobiegać zatruciom w domu?

Co robić Czego nie robić
Zawsze czytaj etykiety zawierające ostrzeżenia i postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa. NIGDY nie mieszaj środków czystości podczas sprzątania ze względu na ryzyko uwolnienia trujących oparów.
Trzymaj wszystkie produkty chemiczne i leki w oryginalnych opakowaniach w miejscu niedostępnym dla dzieci. NIGDY nie przelewaj środków czystości ani leków do innych pojemników.
Pamiętaj, że witaminy, tabletki żelaza i preparaty ziołowe też są lekami i mogą być niebezpieczne dla małych dzieci. NIGDY nie usuwaj etykiet ze środków czystości ani z butelek leków.
Jeśli w trakcie używania produktu chemicznego musisz na chwilę odejść, najpierw zakręć zakrętkę i odłóż produkt w bezpieczne miejsce. NIGDY nie zażywaj leków przy swoich dzieciach, żeby nie chciały cię później naśladować, myśląc, że to cukierki.

Bezpieczeństwo w miejscu pracy

Niebezpieczne substancje chemiczne znajdują się niemal w każdym miejscu pracy. W całej Europie miliony pracowników mają kontakt z chemikaliami i środkami biologicznymi, które mogą im szkodzić.

Niektóre bardzo niebezpieczne substancje chemiczne, takie jak azbest, który powoduje raka płuc i inne śmiertelne choroby układu oddechowego, są obecnie zakazane lub znajdują się pod ścisłą kontrolą. Inne niebezpieczne chemikalia, które nadal są w użyciu, podlegają natomiast przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy, które mają na celu ograniczenie ryzyka w miejscu pracy.

Zgodnie z tymi przepisami pracodawcy mają obowiązek dokonania identyfikacji i oceny wszystkich zagrożeń w miejscu pracy, w tym ryzyka narażenia na działanie niebezpiecznych chemikaliów. Pracodawcy muszą także określić i realizować działania mające na celu ograniczające takich zagrożeń. W przypadku ryzyka związanego z niebezpiecznymi chemikaliami za źródło informacji mogą pracodawcom służyć karty charakterystyki.

Karty charakterystyki są dokumentami, w których przedstawione są informacje na temat niebezpieczeństw związanych z produktem oraz porady dotyczące środków ostrożności, jakie powinni zachować pracownicy, aby bezpiecznie obchodzić się z produktem. Producenci i dostawcy niebezpiecznych substancji chemicznych mają obowiązek przekazać karty charakterystyki odbiorcom profesjonalnym i przemysłowym.

Karty charakterystyki zawierają bardziej szczegółowe informacje na temat niebezpieczeństw niż etykieta produktu, i mogą być wykorzystywane do identyfikacji niebezpieczeństw związanych ze stosowaną substancją chemiczną oraz do ochrony przed nimi, dzięki zawartym w nich poradom dotyczącym bezpiecznego obchodzenia się z produktem i postępowania w nagłych wypadkach.

Punkt 4 karty charakterystyki poświęcony jest środkom pierwszej pomocy. Przedstawione w nim informacje opisują, co należy zrobić w przypadku zatrucia substancją chemiczną przez drogi oddechowe, połknięcie lub kontakt ze skórą lub oczami. Punkt ten zawiera także informacje na temat możliwych objawów oraz poważnych lub występujących z opóźnieniem skutków zatrucia i sposobów ich leczenia.

Dowiedz się więcej


Route: .live1