Przejdź do komentarzy

Przedsiębiorstwa chemiczne z obowiązkiem rejestracji chemikaliów

Na rynku dostępne są tysiące różnych substancji chemicznych. Chemikalia wykorzystywane w Europie w ilości powyżej jednej tony muszą zostać zarejestrowane, abyśmy mogli dowiedzieć się więcej na temat ich potencjalnego wpływu na nasze zdrowie i środowisko.

Przedsiębiorstwa z branży chemicznej przetwarzają surowce, takie jak ropa naftowa, gaz ziemny, powietrze, woda, metale i minerały, w tysiące różnych wyrobów. Produkcja chemikaliów na świecie wzrosła z miliona ton w 1930 r. do kilkuset milionów ton obecnie. 

Dokładna liczba chemikaliów na rynku wciąż nie jest znana, a co roku wprowadzanych jest wiele nowych.

Zgodnie z rozporządzeniem REACH, czyli aktem prawnym UE regulującym kwestie związane z chemikaliami, substancje chemiczne wytwarzane lub wwożone na teren Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ilości równej lub przewyższającej jedną tonę rocznie muszą zostać zarejestrowane. Agencja ECHA przewiduje, że do 2018 r. zarejestrowanych zostanie nawet 30 tys. chemikaliów. Przedsiębiorstwa są zobowiązane do przekazania informacji dotyczących wytwarzanych i wykorzystywanych przez siebie chemikaliów, ich niebezpiecznych właściwości oraz sposobów ich bezpiecznego stosowania. Dzięki temu będziemy wiedzieć więcej na temat ich potencjalnego wpływu na nasze zdrowie i środowisko. Większość tych danych jest publikowana na stronie internetowej agencji ECHA.

Śledź rejestrację chemikaliów!

Na tej mapie przedstawiono liczbę rejestracji otrzymanych przez ECHA z różnych krajów. Widać na niej, gdzie chemikalia są produkowane lub dokąd zostały wwiezione na terenie Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz najczęściej rejestrowane substancje chemiczne. 

Branża chemiczna w UE ma wartość ponad 500 mld euro rocznie. Bezpośrednie zatrudnienie w branży znajduje 1,2 mln pracowników, a nawet 3,6 mln osób pracuje w sektorach, w których wykorzystywane są chemikalia. 

Dowiedz się więcej


Route: .live1