Przejdź do komentarzy

Środki bezpieczeństwa a narażenie

Karty charakterystyki i scenariusze narażenia są pomocne w bezpiecznym obchodzeniu się z chemikaliami i ochronie ludzi. Dostawcy stwarzających zagrożenie chemikaliów stosowanych w miejscu pracy muszą przekazać informacje na temat bezpieczeństwa, które pracownicy mogą otrzymać od pracodawcy.

Karta charakterystyki zawiera informacje dotyczące substancji chemicznej lub mieszaniny. Zawiera ona przeznaczone przede wszystkim dla pracodawców informacje na temat zagrożeń, w tym zagrożeń dla środowiska, oraz zalecenia dotyczące bezpiecznego stosowania substancji w pracy.

Karty charakterystyki umożliwiają pracownikom podjęcie niezbędnych środków mających na celu ochronę ich zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz ochronę środowiska. Zawierają np. informacje dotyczące bezpiecznego przechowywania i usuwania substancji oraz obchodzenia się z nią. Karta charakterystyki powinna w szczególności umożliwić pracodawcom ustalenie, czy w miejscu pracy obecne są jakiekolwiek chemikalia stwarzające zagrożenie, oraz ocenę zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.

W przypadku stwarzających zagrożenie substancji chemicznych produkowanych w dużych ilościach karty charakterystyki należy rozszerzyć, tak by zawierały jeszcze więcej informacji na temat ich bezpiecznego stosowania. W przypadku mieszanin, takich jak farby i rozpuszczalniki, informacje można zamieścić w zasadniczej części karty charakterystyki.

Informacje na temat bezpieczeństwa substancji są dostępne w scenariuszach narażenia dołączonych do kart charakterystyki. Scenariusze narażenia są dokumentami, w których określone są warunki obchodzenia się z niebezpiecznymi substancjami bez narażania się na niedopuszczalne zagrożenie. Innymi słowy, są to wskazówki dotyczące ich bezpiecznego stosowania.

A co z maksymalnymi poziomami narażenia?

Kontrolowanie narażenia na substancje chemiczne w różnych warunkach pracy jest istotne dla zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa w miejscu pracy, nawet podczas obchodzenia się ze szkodliwymi chemikaliami.

Unijne przepisy dotyczące chemikaliów zawierają maksymalne zalecane poziomy narażenia na działanie chemikaliów. Są to poziomy stężeń, poniżej których substancja chemiczna nie jest szkodliwa dla ludzkiego zdrowia. Dane na temat tych „pochodnych poziomów niepowodujących zmian” (DNEL) przekazują dostawcy. W odniesieniu do substancji biobójczych stosuje się „dopuszczalne poziomy narażenia” (AEL).

Informacje i porady praktyczne zawarte w kartach charakterystyki i scenariuszach narażenia są głównymi narzędziami służącymi do planowania środków bezpieczeństwa w miejscu pracy i utrzymywania poziomu narażenia poniżej pochodnych poziomów niepowodujących zmian.

Pracodawca musi sprawdzać wszystkie wyżej wymienione informacje oraz kontrolować, czy wprowadzono odpowiednie środki bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie zagrożeniom. Pozwala to zapewnić kontrolę narażenia na substancje chemiczne w miejscu pracy. Upewnij się, że zarówno ty, jak i inni pracownicy w przedsiębiorstwie znacie i stosujecie środki wymienione w rozszerzonych kartach charakterystyki. Jeżeli nie, możesz poprosić pracodawcę o zorganizowanie szkolenia.


Route: .live1