Przejdź do komentarzy

Wyszukiwanie chemikaliów

Osoby chcące dowiedzieć się więcej na temat chemikaliów używanych na co dzień w Europie zapraszamy do skorzystania z naszej wyjątkowej bazy danych.

W wyniku prowadzonych prac nad wdrożeniem przepisów Unii Europejskiej w zakresie chemikaliów, agencja ECHA stworzyła największą na świecie bazę danych dotyczących substancji chemicznych. Zawiera ona informacje w języku angielskim o ponad 140 tysiącach substancji chemicznych i jest stale poszerzana.

W bazie znajdują się ponad dwa miliony podsumowań przebiegu badań właściwości substancji chemicznych i ich wpływu na ludzi oraz środowisko. Wyjaśnia ona także, jak zostały one sklasyfikowane (np. jako żrące lub łatwopalne) oraz opisuje, jak je bezpiecznie stosować.

Stosunkowo niewielką część tych substancji (181 na początku 2018 r.) oznaczono jako „wzbudzające szczególnie duże obawy” ze względu na ich zdolność do wywoływania nowotworów lub mutacji, zaburzanie rozrodczości lub akumulację w środowisku i nieuleganie rozkładowi. Zawarte w nie pozycje stanowią łącznie ogromną ilość informacji, a ECHA dba o to, aby zgromadzone w bazie dane były wykorzystywane z pożytkiem dla obywateli Unii i środowiska.

Znajdź odpowiedź na swoje pytania

W jaki sposób dana substancja faktycznie wpływa na ludzki organizm? Czy wywołuje podrażnienie skóry lub oczu, a może powoduje dużo poważniejsze skutki, w tym raka? W jakiego rodzaju produktach jest stosowana? Czy jest szkodliwa dla środowiska i w jaki sposób jest do niego uwalniana? Odpowiedzi na wszystkie te pytania znajdują się teraz w krótkich opisach przygotowanych w formie kart informacyjnych (tzw. infocard). Jeżeli chcesz dowiedzieć się czegoś o substancjach, z którymi możesz mieć kontakt, karty te są dobrym punktem wyjścia.

Jest to tak samo łatwe jak szukanie słowa w słowniku: wpisz nazwę substancji w polu wyszukiwania w sekcji „Informacje na temat substancji chemicznych” – i gotowe. Informacje są zestawieniem danych przesyłanych do ECHA przez przedsiębiorstwa w celu zapewnienia zgodności z prawem UE. Jeżeli substancja zaklasyfikowana jest jako stwarzająca szczególne zagrożenie, karta informacyjna wskazuje także, w jaki sposób jest ona nadzorowana przez organy regulacyjne na poziomie unijnym i krajowym, aby zagwarantować ochronę ludzi i środowiska. 

Dowiedz się więcej


Route: .live1