Przejdź do komentarzy

Kto odpowiada za bezpieczeństwo?

Pracodawcy, dostawcy, władze i państwa członkowskie – oni wszyscy mają do odegrania rolę w zagwarantowaniu bezpieczeństwa w miejscu pracy, tak by było wolne od zagrożeń powodowanych przez szkodliwe chemikalia. Znajomość tych obowiązków oraz wiedza o źródłach dodatkowych informacji pomagają poznać prawa przysługujące pracownikom.

Bezpieczne stosowanie chemikaliów w miejscu pracy ma zasadnicze znaczenie – w całej Europie narażenie na stwarzające zagrożenie substancje chemiczne co roku jest przyczyną aż 30% chorób uznanych za choroby zawodowe i dziesiątków tysięcy zgonów, którym można zapobiec.

Z mocy prawa w każdym państwie UE pracownik jest uprawniony do otrzymania odpowiedzi na następujące istotne pytania:

 • Jakie zagrożenia powodują stosowane przeze mnie chemikalia i produkty?
 • Jak mogę bezpiecznie je stosować?

Te wymogi prawne stosuje się jednakowo do wszystkich przedsiębiorstw produkujących, importujących i stosujących chemikalia.

Zgodnie z europejskimi przepisami pracodawcy muszą podjąć konkretne środki mające na celu kontrolę zagrożenia powodowanego przez niebezpieczne substancje, na które narażeni są pracownicy.

 • W miarę możliwości powinni eliminować stosowanie szkodliwej substancji przez zmianę procesu lub produktu, w którym substancja ta jest stosowana.
 • Jeżeli jej wyeliminowanie nie jest możliwe, należy zastąpić substancję szkodliwą inną substancją, która nie stwarza zagrożenia lub stwarza mniejsze zagrożenie.
 • Gdy zagrożenia nie można wyeliminować, należy stosować środki kontroli mające na celu ochronę wszystkich osób. Z mocy prawa pracownik powinien polegać na środkach ochrony indywidualnej tylko w ostateczności, gdy narażenia nie da się uniknąć.
 • Dla wielu substancji niebezpiecznych określono poziom dopuszczalnego stężenia w środowisku pracy (OEL), którego należy przestrzegać.

Pracodawcy odpowiadają za informowanie swoich pracowników o bezpieczeństwie miejsca pracy. Przekazywane informacje powinny być rzetelne, zrozumiałe i łatwo dostępne. Pracownikom należy zapewnić możliwość zapoznania się z takimi kwestiami i tematami jak:

 • ustalenia wynikające z oceny ryzyka ich pracodawcy;
 • zagrożenia, na które są narażeni, i ich możliwe skutki;
 • czynności, które powinni podjąć dla zachowania bezpieczeństwa własnego i innych osób;
 • metody sprawdzania i wykrywania nieprawidłowości;
 • osoby, którym należy zgłaszać wszelkie problemy;
 • wyniki monitorowania narażenia lub badań stanu zdrowia;
 • środki zapobiegawcze, które należy podjąć przy prowadzeniu prac konserwacyjnych;
 • procedury pierwszej pomocy i procedury awaryjne.

Bezpieczeństwo w pracy zaczyna się od ciebie. Porozmawiaj ze swoim pracodawcą lub przedstawicielem ds. BHP. Korzystaj z naszej strony internetowej w celu wyszukiwania informacji.

Dostawcy

W przypadku substancji stwarzających zagrożenie dostawcy muszą przekazać karty charakterystyki i dodać etykiety produktów zawierające odpowiednie informacje na temat bezpieczeństwa. Pracodawca musi wykorzystać te informacje do wprowadzenia środków zarządzania ryzykiem, aby zagwarantować bezpieczne stosowanie chemikaliów w miejscu pracy.

Organy UE

W unijnych rozporządzeniach dotyczących chemikaliów, takich jak rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) oraz rozporządzenie w sprawie produktów biobójczych (BPR), wprowadzono mechanizmy ochrony pracowników przed narażeniem na chemikalia stwarzające zagrożenie.

Zgodnie z rozporządzeniem REACH producenci i importerzy są zobowiązani do gromadzenia i przekazywania informacji o właściwościach swoich substancji chemicznych, aby użytkownicy mogli się bezpiecznie z nimi obchodzić. Także podmioty działające w branży powinny stosować środki ochrony wymagane w przypadku substancji wzbudzających szczególnie duże obawy.

Europejska dyrektywa ramowa dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy została przyjęta w 1989 r. i gwarantuje minimalne wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w całej Europie.

Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania nakłada obowiązek wyraźnego informowania pracowników i konsumentów w UE o zagrożeniach. Podmioty działające w branży muszą określić właściwości stosowanych przez nie chemikaliów (substancji i mieszanin), które mogą być szkodliwe dla ludzi lub środowiska. Mają obowiązek je sklasyfikować w zależności od zidentyfikowanych zagrożeń.

Chemikalia stwarzające zagrożenie należy odpowiednio oznakować, tak by użytkownicy, zarówno pracownicy, jak i konsumenci, mogli w sposób zrozumiały zapoznać się z ich skutkami i podejmować świadome decyzje dotyczące nabywanych i stosowanych produktów.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie produktów biobójczych dostawcy czynnych substancji biobójczych muszą przekazywać informacje na temat tych substancji. Przed wprowadzeniem do obrotu wszystkie produkty biobójcze wymagają zezwolenia udzielonego przez ECHA lub organ krajowy. Zawarte w produkcie biobójczym substancje czynne muszą być wcześniej zatwierdzone.

Kilka innych aktów prawnych dodatkowo reguluje bezpieczeństwo w miejscu pracy.

Państwa członkowskie

Właściwe organy państw członkowskich odgrywają główną rolę w zagwarantowaniu bezpiecznego stosowania chemikaliów.

Organy te ściśle współpracują z ECHA i Komisją Europejską. Organy krajowe oceniają rejestrowane substancje i biorą bezpośredni udział w przyjmowaniu decyzji ECHA w sprawie oceny. Państwa członkowskie mogą wnioskować o wprowadzenie ograniczeń w odniesieniu do chemikaliów, jeżeli stwarzane przez nie zagrożenia wymagają rozpatrzenia na szczeblu UE. Mogą także zgłaszać propozycje substancji, które należy zakwalifikować do kategorii substancji wzbudzających szczególnie duże obawy. Państwa członkowskie oceniają także wnioski dotyczące produktów biobójczych.

Krajowe organy ścigania są odpowiedzialne za zapewnienie przestrzegania przez przedsiębiorstwa przepisów dotyczących chemikaliów.

Dowiedz się więcej


Route: .live2