Preskoč na obsah

Interakcia chemikálií

Chemikálie sú všade okolo nás. Čo sa však stane s naším zdravím a životným prostredím, ak sa ich účinky vzájomne skombinujú?

Chémia je základnou súčasťou života a nášho bytia. V poslednom čase sme okrem technologického rozvoja a vývoja vystavení rastúcemu množstvu vyrobených aj prírodných chemikálií z rôznych zdrojov, ako sú potraviny, voda, lieky, vzduch, kozmetika, výrobky zdravotnej starostlivosti, oblečenie a iný spotrebný tovar. Sme im vystavení nielen my, ale aj životné prostredie a voľne žijúce zvieratá.

Chemikálie vzájomne pôsobia, ak sa vyskytujú v troch rôznych situáciách:

  1. Výrobok, ktorý používame, môže byť zmesou rozličných chemikálií – súčasne vystavuje nás i životné prostredie tejto zmesi.
  2. Môžeme byť vystavení jedinej chemickej látke pochádzajúcej z rôznych zdrojov, čo pre nás a pre životné prostredie môže časom spôsobiť vyššiu expozíciu v priebehu času .
  3. Spolu so životným prostredím môžeme byť vystavení rôznym chemikáliám z rôznych zdrojov, ktoré sa uvoľňujú v rôznom čase a z rôznych miest. V niektorých prípadoch môže vystavenie rôznym chemikáliám viesť k účinkom, ktoré sú závažnejšie ako pri vystavení jednotlivým chemikáliám.

Nebezpečenstvá a riziká chemikálií sa v súčasnosti posudzujú podľa jednotlivých prípadov. EÚ obmedzuje množstvo povolených chemikálií vo výrobkoch, ktoré kupujeme, vo vzduchu, ktorý dýchame, v našich potravinách a vo vode. Pretrvávajú však obavy, že samotná analýza jednotlivých chemikálií nezaručuje dostatočnú bezpečnosť a že by sa mali systematickejšie riešiť kombinované účinky chemikálií.

V súčasnosti neexistuje žiadny celoúnijný systém na posudzovanie interakcií a rizík chemikálií. Výskum v tejto oblasti pokračuje a vedci hľadajú spôsoby, ako podrobiť kombinovanému hodnoteniu rizika tie skupiny chemikálií, ktorým sme my a životné prostredie vo veľkej miere vystavení. Je veľmi ťažké, ak nie nemožné, testovať všetky zmesi s použitím štandardných experimentov. Je potrebné používať lepšie stratégie testovania a nové alternatívne metódy testovania využívajúce počítačové modelovanie a testovacie metódy nevyužívajúce zvieratá.

Európska komisia pracuje na identifikácii zmesí, ktoré je potrebné posudzovať prioritne, nie podľa jednotlivých látok, ale ako celku a v kombinácii s inými zmesami. Vedci a regulačné orgány takisto hľadajú nové spôsoby, ako vyplniť medzery v informáciách, aby lepšie pochopili zmesi, ktorým sme vystavení.

ECHA sleduje vývoj v tejto oblasti a spolupracuje s priemyslom, akademickou obcou a medzinárodnými organizáciami s cieľom analyzovať potrebu kombinovaného posudzovania nebezpečenstiev a rizík chemikálií na európskom trhu, a keď sa zistí, že to je potrebné, zaoberá sa tiež rizikami vyplývajúcimi z kombinovaných účinkov. Pod uvedenými odkazmi nájdete príklady týchto opatrení.

Ďalšie informácie


Route: .live1