Preskoč na obsah

Prvá pomoc pri expozícii chemickým látkam

Jedovaté látky ktoré spôsobujú poškodenie, keď ich požijete, vdýchnete alebo keď prídu do styku s vašou pokožkou alebo očami. Aj keď ste mimoriadne opatrní a dbáte, aby sa vaše chemické látky skladovali mimo dosahu, stále môže dôjsť k expozícii. Ak sa tak stane, pomôže vám vaše národné toxikologické centrum.

V každom členskom štáte EÚ sa nachádzajú toxikologické centrá, ktoré získavajú informácie o chemických látkach vyskytujúcich sa v nebezpečných zmesiach (napríklad v náteroch, rozpúšťadlách a lepidlách) od dovozcov alebo následných používateľov, ktorí ich uvádzajú na trh EÚ.

Toxikologické centrá môžu týmito informáciami pomôcť spotrebiteľom, lekárom a profesionálnym používateľom poskytnutím zdravotného poradenstva, ak dôjde k otrave chemickou látkou.

Asi polovica hovorov, ktoré každý rok prijmú európske toxikologické centrá, sa týka detí, ktoré boli náhodne vystavené chemickým látkam. Preto sa dbajte, aby ste nenechávali žiadne výrobky s obsahom chemických látok na miestach, kde k nim majú deti prístup.

Ako predísť otrave doma?

Čo robiť Čo nerobiť
Vždy si prečítajte varovné označenia a dodržiavajte bezpečnostné pokyny. NIKDY pri upratovaní nezmiešavajte čistiace prostriedky, keďže by sa z nich mohli uvoľniť jedovaté výpary.
Uchovávajte všetky výrobky a lieky v ich pôvodných nádobách a mimo dosahu vašich detí. NIKDY nepremiestňujte chemikálie používané v domácnosti ani lieky do iných nádob.
Nezabúdajte, že vitamíny, tablety s obsahom železa a bylinné lieky sú tiež lieky a pre malé deti môžu byť nebezpečné. NIKDY neodstraňujte etikety z chemikálií používaných v domácnosti alebo fliaš od liekov.
Ak musíte počas používania výrobku odísť, vždy najprv nasaďte viečko naspäť na nádobu a dajte ju na bezpečné miesto. NIKDY neužívajte lieky pred deťmi, môžu sa pokúsiť napodobniť vás v presvedčení, že ide o sladkosti.

Zachovanie bezpečnosti v práci

Nebezpečné chemické látky je možné nájsť takmer na všetkých pracoviskách. Milióny pracovníkov v Európe prichádzajú do styku s chemickými látkami a biologickými činiteľmi, ktoré im môžu uškodiť.

Niektoré vysokonebezpečné chemické látky – napríklad azbest, ktorý spôsobuje rakovinu pľúc a ďalšie smrteľné ochorenia dýchacej sústavy – sú v súčasnosti zakázané alebo podliehajú prísnej kontrole. A v prípadoch, keď sa iné nebezpečné chemické látky stále používajú, sú zavedené právne predpisy v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci v záujme riadenia rizík na pracovisku.

Podľa týchto právnych predpisov musia zamestnanci identifikovať a posúdiť všetky riziká na pracovisku vrátane rizík vystavenia nebezpečným chemickým látkam. Zamestnanci musia tiež určiť opatrenia na riadenie rizík a vykonávať ich. V prípade rizík týkajúcich sa nebezpečných chemických látok môžu zamestnanci ako zdroj informácií použiť karty bezpečnostných údajov.

Karty bezpečnostných údajov sú dokumenty, ktoré poskytujú informácie o nebezpečenstvách výrobku a rady týkajúce preventívnych opatrení, ktoré by mali pracovníci prijať na bezpečné používanie výrobku. Výrobcovia a dodávatelia nebezpečných chemických látok musia poskytnúť karty bezpečnostných údajov svojim zákazníkom z výrobného odvetvia a profesionálnym zákazníkom.

Karty bezpečnostných údajov obsahujú podrobnejšie informácie o nebezpečenstve ako etiketa výrobku a môžete ich použiť na určenie nebezpečenstiev chemickej látky, ktorú používate, a na ochranu pred týmito nebezpečenstvami, keďže poskytujú rady, ako bezpečne manipulovať s výrobkom a čo robiť v núdzovej situácii.

Oddiel 4 karty bezpečnostných údajov sa zaoberá opatreniami prvej pomoci. Obsahuje informácie o tom, čo robiť, ak zamestnanec chemickú látku vdýchne, prehltne alebo ak príde do styku s pokožkou alebo očami. Poskytuje aj informácie o možných príznakoch a akútnych alebo oneskorených účinkoch a liečbe.

Ďalšie informácie


Route: .live1