Preskoč na obsah

Ako sú chemikálie kontrolované?

Bez chemických látok by život neexistoval. Nachádzajú sa v nás, okolo nás a v každom výrobku, ktorý kupujeme. Európska únia má na ochranu osôb najambicióznejšie právne predpisy o chemických látkach na svete. Pri zlepšovaní bezpečnosti zohrávajú svoju úlohu tak spoločnosti, ako aj orgány.

Cieľom právnych predpisov Európskej únie o chemických látkach je ochrana osôb a životného prostredia pred nebezpečnými chemickými látkami. Súčasne sa zameriavajú na zvýšenie konkurencieschopnosti a rozšírenie inovácií v európskom priemysle a na presadzovanie alternatívnych metód k testovaniu chemických látok na zvieratách.

Štyri hlavné právne predpisy EÚ v oblasti chemických látok sú:

nariadenie REACH: o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií

Podľa nariadenia REACH musia spoločnosti poskytovať informácie o chemických látkach, ktoré vyrábajú alebo dovážajú. Ak nie je možné bezpečne používať chemikáliu, orgány môžu rozhodnúť o opatreniach na riadenie ich rizík.

nariadenie o klasifikácii, označovaní a balení (CLP)

Tento právny predpis zabezpečuje, aby boli pracovníci a spotrebitelia jasne informovaní o nebezpečenstvách chemických látok. Na to slúžia etikety s normalizovanými upozorneniami a piktogramami.

nariadenie o biocídnych výrobkoch

Biocídne výrobky, ako dezinfekčné prostriedky alebo repelenty proti hmyzu, chránia osoby alebo rôzne materiály pred škodlivými mikroorganizmami. Aby spotrebitelia mohli bezpečne používať tieto výrobky, uvedeným nariadením sa zabezpečuje poskytovanie dostatočných informácií.

nariadenie o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom schválení (PIC)

V tomto nariadení sa stanovujú usmernenia pre vývoz a dovoz nebezpečných chemikálií.

Používanie chemických látok sa okrem toho upravuje mnohými ďalšími právnymi predpismi. Konkrétne skupiny chemických látok, ako sú pesticídy, lieky alebo kozmetické výrobky, sú upravené vlastnými právnymi predpismi.

Spoločnosti musia preukázať, že používanie ich chemikálií je bezpečné

V EÚ musia spoločnosti, ktoré vyrábajú alebo dovážajú chemikálie, preukázať, že ich používanie je bezpečné. Musia ich registrovať v Európskej chemickej agentúre (ECHA), v opačnom prípade ich v EÚ nemôžu predávať.

Spoločnosti musia poskytovať informácie o svojich chemických látkach, o ich nebezpečných vlastnostiach a o bezpečnom spôsobe ich používania. Musia tiež informovať svojich zákazníkov v dodávateľskom reťazci o tom, ako je možné riadiť riziká spojené s ich chemickými látkami. Ak chemickú látku nie je možné používať bezpečne, orgány môžu obmedziť jej používanie alebo ju môžu podrobiť predchádzajúcej autorizácii. Tým sa na spoločnosti vyvíja tlak, aby nahradili najnebezpečnejšie chemické látky bezpečnejšími alternatívami.

Spoločnosti musia identifikovať všetky nebezpečné vlastnosti ich chemických látok, ktoré by mohli poškodiť ľudské zdravie alebo životné prostredie. Musia ich primerane klasifikovať, napríklad ako látky, ktoré spôsobujú rakovinu, alebo ako látky toxické pre život v riekach a moriach. Chemikálie musia byť tiež riadne označené správnymi piktogramami a vysvetleniami, ako treba s nimi bezpečne manipulovať.

Vďaka tomu môžu pracovníci a spotrebitelia pochopiť účinky chemických látok, prijať informované rozhodnutia o výrobkoch, ktoré kupujú, a bezpečne ich používať.

Čo je úlohou agentúry ECHA?

Agentúra ECHA spravuje informácie o chemických látkach, ktoré poskytuje priemysel. Uverejňuje informácie o registrovaných chemických látkach a o spôsobe ich klasifikácie a označovania. Tieto údaje sú voľne dostupné pre každého na webovom sídle agentúry ECHA. Je to jedinečná databáza, ktorá obsahuje informácie o tisíckach chemických látok, ktoré sa každý deň v Európe používajú. Na tomto webovom sídle sú aj informácie o biocídoch.

Informácie o chemických látkach sa preverujú a agentúra napríklad kontroluje, ktoré látky sa používajú v takej miere, že im spotrebitelia alebo zamestnanci môžu byť vystavení. Agentúra ECHA vyhodnocuje informácie o bezpečnosti chemických látok poskytnuté priemyslom a ak chýbajú nejaké dôležité informácie, vyžiada si ďalšie údaje. Agentúra ECHA, členské štáty a Komisia na základe týchto informácií spolupracujú na riadení rizík, ktoré predstavujú nebezpečné chemické látky. Môže to znamenať, napríklad, obmedzenie niektorého alebo aj všetkých foriem ich použitia. Najnebezpečnejšie chemické látky sa budú prostredníctvom rozširovania znalostí a zvyšovaním informovanosti postupne nahrádzať bezpečnejšími látkami.

Riadenie rizík chemických látok

Obmedzenia chránia ľudské zdravie a životné prostredie pred rizikami, ktoré predstavujú chemické látky v EÚ. Môžu obmedziť výrobu, dovoz, uvedenie na trh alebo konkrétne spôsoby používania látky. Obmedzenia môžu tiež zakázať všetky alebo konkrétne použitia látky.

Autorizácia

Pre zobrazenie infografiky kliknite sem

Ak je látka označená ako obzvlášť škodlivá pre ľudské zdravie alebo životné prostredie, pridá sa do zoznamu kandidátskych látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC). Tento zoznam zverejňuje agentúra ECHA a pravidelne sa aktualizuje. Ak je látka pridaná do zoznamu, pre spoločnosti, ktoré ju vyrábajú, dovážajú alebo používajú, z toho vyplývajú právne povinnosti. Spotrebitelia majú právo sa pýtať, či určitý kupovaný výrobok obsahuje látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy, ktoré sa nachádzajú v zozname kandidátskych látok, v koncentrácii presahujúcej určitú hodnotu.

Ak je látka vzbudzujúca veľmi veľké obavy zahrnutá do autorizačného zoznamu, po konkrétnom dátume sa nemôže používať alebo uvádzať na trh EÚ, pokiaľ spoločnosť nepožiada o osobitnú autorizáciu a nezíska ju. Spoločnosti musia pre podanie žiadosti o autorizáciu vykonať podrobnú analýzu alternatív k použitiam tejto látky. Musia preukázať, že riziká spojené s používaním látky sú malé. V určitých prípadoch musia preukázať aj to, že prínos pre spoločnosť je väčší ako riziká, ktoré látka predstavuje, a že nie sú k dispozícii žiadne vhodné alternatívy.

Harmonizovaná klasifikácia a označovanie

Spoločnosti, ktoré vyrábajú, dovážajú alebo používajú chemické látky, ich musia klasifikovať v súlade so zistenými nebezpečenstvami. Musia svoje nebezpečné látky a zmesi označiť a príslušne ich zabaliť. V prípade najnebezpečnejších chemikálii, ktoré napríklad spôsobujú rakovinu, musí v rámci EÚ dôjsť k harmonizácii klasifikácie a označovania. Tým sa zabezpečí, že ich riziká sú zodpovedajúcim spôsobom riadené vo všetkých členských štátoch.

Kto kontroluje spoločnosti?

Sú to vnútroštátne orgány presadzovania práva, ktoré vykonávajú inšpekciu spoločností a kontrolujú, či tieto spoločnosti dodržiavajú právne predpisy. Môžu uložiť pokuty spoločnostiam, ktoré si neplnia svoje povinnosti.

Chemické látky – terminológia

Na týchto stranách používame pojmy „chemikálie“ a „výrobky“. Právny text obsahuje konkrétnejšiu terminológiu: látky, zmesi a výrobky.

  • Látka je chemický prvok a jeho zlúčeniny v prírodnom stave alebo ako výsledok výrobného procesu. Príklady: striebro, chlorid sodný
  • Zmes je zmes alebo roztok zložený z dvoch alebo viacerých látok. Príklady: farba, prací prášok
  • Výrobok je predmet, ktorý počas výroby dostáva konkrétny tvar, povrch alebo prevedenie. Tieto vlastnosti určujú jeho funkciu vo väčšej miere ako jeho chemické zloženie. Príklady: tričko, kladivo

Ďalšie informácie sa nachádzajú v našej viacjazyčnej terminologickej databáze ECHA-Term. Obsahuje rozsiahly súbor vymedzení pojmov týkajúcich sa chemických látok.

 


Route: .live1