Preskoč na obsah

Kde nájdete ďalšie informácie týkajúce sa chemickej bezpečnosti pri práci

Vedomosti o chemických látkach, s ktorými pracujete, sú dôležité, aby ste porozumeli tomu, ako ich možno bezpečne používať. Mnoho informácií je k dispozícii z dôveryhodných zdrojov, takže ich určite používajte.

Informácie o nebezpečných a vo väčšej miere využívaných chemických látkach na trhu EÚ a o ich klasifikácii sú k dispozícii na našom webovom sídle.

Je možné, že sa pre chemické látky časom identifikujú nové nebezpečenstvá. To môže viesť k zmene ich klasifikácie nebezpečnosti a váš zamestnávateľ bude musieť preskúmať posúdenie rizika a bezpečnostné opatrenia na vašom pracovisku. Takže sa uistite, že vy a váš zamestnávateľ pravidelne sledujete naše webové sídlo.

Funkcia Vyhľadávanie chemických látok je výborným východiskovým bodom.

Ide o jedinečný zdroj informácií o chemických látkach, ktoré vyrábajú v Európe alebo sa dovážajú do Európy Nachádza sa tam opis ich nebezpečných vlastností, klasifikácia a označovanie, ako aj informácie o ich bezpečnom používaní. Databáza sa pravidelne aktualizuje.

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA)

Milióny pracovníkov v celej Európe prichádzajú do styku s chemikáliami a biologickými činiteľmi, ktoré im môžu škodiť. EU-OSHA sa zaoberá aj nebezpečnými látkami, ktoré predstavujú riziko pre zdravie alebo bezpečnosť pracovníkov. Cieľom jej práce je vytvoriť bezpečnejšie, zdravšie a produktívnejšie európske pracoviská – v prospech podnikov, zamestnancov a vlád.

Heathy workplaces - manage dangerous substances

Opýtajte sa svojho odborového zväzu

Európske odborové zväzy aktívne spolupracujú s orgánmi EÚ na ochrane pracovníkov pred expozíciou chemickým látkam. Na ich webových stránkach nájdete množstvo informácií vrátane nástrojov a užitočných zdrojov, ktoré vám pomôžu chrániť sa.


Route: .live1