Preskoč na obsah

Nanomateriály na pracovisku

Nanomateriály sú dnes takmer všade, niektorí pracovníci sú im však vystavení viac než iní. Ak ste pri práci v kontakte s týmito malými časticami, tento text je pre vás.

Niektorí pracovníci sú často vystavení nanomateriálom odlišným a priamejším spôsobom ako spotrebitelia, hoci v súčasnosti nájdete nanomateriály v mnohých produktoch.

Nanostriebro znižuje množstvo baktérií, a preto sa používa napríklad v odevoch, umývačkách riadu, chladničkách a nemocničnom vybavení. Ďalšie nanomateriály sa používajú v potravinách, elektronike, kozmetických prípravkoch a mnohých iných každodenných produktoch.

Po vdýchnutí môžu niektoré nanomateriály spôsobiť zápal pľúc, a ak vstúpia do krvného obehu, môžu sa dostať aj do ďalších orgánov, ako je pečeň, obličky či podžalúdková žľaza, kde môžu mať toxické účinky.

Riziko nanomateriálov sa musí tak ako pri akýchkoľvek iných chemikáliách posudzovať jednotlivo, na riadne vyhodnotenie ich bezpečnosti však ešte potrebujeme viac údajov. ECHA a ďalšie orgány sa snažia objasniť, ako sa majú právne predpisy v oblasti chemikálií uplatňovať na nanomateriály tak, aby sme dokázali zaistiť ich bezpečné používanie.

Kto pracuje s nanomateriálmi?

Do styku s nanočasticami môžete prísť na akomkoľvek pracovisku, kde sa vyrábajú alebo kde sa s nimi manipuluje. Existujú určité mimoriadne exponované miesta, napríklad ak:

  • pracujete v baliarni v mieste výroby nanočastíc,
  • čistíte zariadenia ako filtre alebo vykonávate ich údržbu,
  • pracujete pri zváracích procesoch,
  • natierate alebo brúsite povrchy,
  • zbierate, prepravujete alebo spracúvate odpad.

Ako sa môžem dostať do styku s nanomateriálmi?

Nanomateriály sa môžu dostať do vášho tela tromi rôznymi spôsobmi: môžete ich vdýchnuť, zjesť alebo vypiť, alebo sa môžu absorbovať cez pokožku.

Napríklad mnohé pigmenty vo farbách sú v skutočnosti nanomateriály. Ak používate farbu v spreji bez ochrany, môžete ich vdýchnuť. Preto je dôležité prečítať si etikety, aby ste vedeli, ako s produktom bezpečne zaobchádzať.

K styku s pokožkou môže dôjsť vtedy, ak manipulujete s práškom alebo kvapalinou, napríklad s farbou, alebo keď ste v prašnom prostredí s nanočasticami.

Nanočastice by sa nemali dostať do tela cez zdravú pokožku, vždy sa však odporúča minimalizovať styk s pokožkou a dodržiavať pracovné hygienické postupy.

Požitie nanočastíc je pravdepodobné len vtedy, ak sa nedodržia bezpečnostné pravidlá, napríklad ak si neumyjete ruky alebo ak nosíte ochranný odev mimo pracovného priestoru po tom, ako ste pracovali s nanomateriálmi.

Kde sa môžem informovať?

Ak si nie ste istý, či materiály, s ktorými pracujete, obsahujú nanočastice, pozrite si etikety a piktogramy, na ktorých sú uvedené potenciálne riziká. K dispozícii by mala byť aj karta bezpečnostných údajov s informáciami o rizikách, osobných ochranných prostriedkoch a o tom, čo robiť v prípade náhodnej expozície. Ak si stále nie ste istý, obráťte sa na svojho priameho nadriadeného alebo poradcu v oblasti bezpečnosti na pracovisku.

Prečítajte si viac informácií o nanomateriáloch a o tom, kde sa používajú.
Logo observatória Európskej únie pre nanomateriály

Route: .live2