Preskoč na obsah

Chráňte sa

Ako pracovník máte k dispozícii viacero možností, ako pri manipulácii s nebezpečnými chemickými látkami ochrániť seba a ostatných vo svojom okolí. Mali by ste ich využiť. Uistite sa, že dodržiavate základné kroky na zachovanie bezpečnosti.

Chemické látky používané pri práci môžu byť nebezpečné pre vás a ďalších pracovníkov okolo vás. Výpary alebo kvapaliny sa pri nesprávnej manipulácii môžu uvoľniť alebo rozliať a spôsobiť napríklad otravu a problémy s dýchaním. Určité chemické látky môžu aj spôsobiť rakovinu, poškodiť plod alebo reprodukčné zdravie.

Tento kontrolný zoznam vám pomôže dodržať bezpečnosť.

 • Žiadajte o pravidelné informácie a odbornú prípravu v oblasti manipulácie s nebezpečnými chemickými látkami.
 • Dôsledne si prečítajte karty bezpečnostných údajov vrátane nebezpečenstiev pre každú chemickú látku, s ktorou pracujete.
 • Oboznámte sa, ako riadne manipulovať s chemickými látkami, aby ste zabránili expozícii.
 • Nikdy nenechávajte otvorený oheň bez dozoru.
 • S chemickými látkami manipulujte opatrne.
 • Zopnite si dlhé vlasy a pozapínajte si oblečenie.
 • Používajte vhodnú obuv a nenoste doplnky.
 • Vždy používajte ochranné alebo bezpečnostné okuliare, ako aj všetky ďalšie osobné ochranné prostriedky.
 • Dbajte na hygienu.
 • Likvidujte odpad vhodným spôsobom.
 • Bezodkladne nahláste nehody svojmu nadriadenému.

Tieto kroky a informácie, ktoré potrebujete pre výkon práce, sa môžu líšiť podľa pracoviska. Nezabúdajte, že ak máte nejaké pochybnosti, vždy sa obráťte na svojho nadriadeného. Ďalšie informácie a praktické rady týkajúce sa bezpečnosti na pracovisku možno získať od Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.


Route: .live2