Preskoč na obsah

Bezpečnostné opatrenia a expozícia

Karty bezpečnostných údajov a expozičné scenáre vám pomáhajú bezpečne manipulovať s chemikáliami a chrániť sa. Dodávatelia nebezpečných chemických látok používaných na pracovisku musia poskytnúť tieto bezpečnostné informácie a vy ich môžete získať od svojho zamestnávateľa.

Karta bezpečnostných údajov (KBÚ) obsahuje informácie o chemickej látke alebo zmesi. Obsahuje informácie, hlavne pre zamestnávateľov, o nebezpečenstvách vrátane nebezpečnosti pre životné prostredie, a rady týkajúce sa bezpečného používania na pracovisku.

Karty bezpečnostných údajov pomáhajú pracovníkom prijať potrebné opatrenia na ochranu ich zdravia a zachovanie bezpečnosti na pracovisku a na ochranu životného prostredia. Poskytujú napríklad informácie o bezpečnom skladovaní, manipulácii a likvidácii. Karta bezpečnostných údajov zamestnávateľom predovšetkým umožňuje zistiť, či sú na pracovisku prítomné nejaké nebezpečné chemické látky, a posúdiť akékoľvek riziko pre zdravie a bezpečnosť pracovníkov.

V prípade nebezpečných chemických látok, ktoré sa vyrábajú vo veľkých množstvách, by sa mali karty bezpečnostných údajov rozšíriť aj o ďalšie informácie o ich bezpečnom používaní. V prípade zmesí, ako sú nátery a rozpúšťadlá, môžu byť informácie uvedené v hlavnej časti karty bezpečnostných údajov.

Informácie o bezpečnosti látok možno získať z expozičných scenárov pripojených ku karte bezpečnostných údajov. Expozičné scenáre sú dokumenty, v ktorých sa vymedzujú podmienky pre manipuláciu s nebezpečnými látkami bez toho, aby ste sa vystavili neprijateľnému riziku. Inými slovami, predstavujú usmernenia pre bezpečné používanie.

A čo maximálne úrovne expozície?

Kontrola expozície chemickým látkam v rôznych pracovných podmienkach je dôležitá aj pre bezpečnosť pri manipulácii so škodlivými chemickými látkami.

Právne predpisy EÚ o chemických látkach obsahujú maximálne odporúčané úrovne expozície chemickým látkam. Ide o hladiny koncentrácie, pod ktorými chemická látka nepoškodzuje naše zdravie. Tieto tzv. odvodené hladiny, pri ktorých nedochádza k žiadnym účinkom (DNEL) určujú dodávatelia látok. V prípade biocídnych látok sa používajú prijateľné úrovne expozície (AEL).

Informácie a praktické rady v kartách bezpečnostných údajov a expozičných scenároch sú hlavnými nástrojmi pre plánovanie bezpečnostných opatrení na pracovisku a úspešné udržanie expozície pod odvodenými hladinami, pri ktorých nedochádza k žiadnym účinkom.

Zamestnávateľ je povinný skontrolovať tieto informácie, ako aj všetky príslušné kroky a bezpečnostné opatrenia, aby sa zabránilo rizikám. Tým sa zabezpečí kontrolu expozície chemickým látkam na pracovisku. Uistite sa, že vy a ostatní zamestnanci v podniku rozumiete opatreniam v rozšírenej karte bezpečnostných údajov a uplatňujete ich. Ak nie, môžete požiadať svojho zamestnávateľa o školenie.


Route: .live2