Preskoč na obsah

Pochopte údaje na etikete

Výstražné symboly a konkrétne farby na etiketách výrobkov poskytujú informácie o tom, ako môže konkrétna látka alebo zmes poškodiť vaše zdravie alebo životné prostredie.

Výstražný piktogram je obrázok na etikete, ktorý sa skladá z výstražného symbolu a konkrétnych farieb, a má poskytnúť informácie o tom, ako môže konkrétna látka alebo zmes poškodiť vaše zdravie alebo životné prostredie. Nariadením CLP sa zaviedla nová klasifikácia a systém označovania pre nebezpečné chemické látky v Európskej únii. Zmenili sa aj piktogramy, aby boli v súlade s globálnym harmonizovaným systémom Organizácie Spojených národov.

Pre zobrazenie infografiky, ktorá vysvetľuje údaje na etikete, kliknite sem

Nové piktogramy majú tvar červeného diamantu s bielym pozadím, a nahradili staré oranžové štvorcové symboly, ktoré sa používali podľa predchádzajúcich právnych predpisov. Od 1. decembra 2010 sa už niektoré látky a zmesi označujú podľa nových právnych predpisov. Staré piktogramy nie sú od 1. júna 2017 na trhu povolené.

Správajte sa bezpečne a pozrite si infografiku uvedenú ďalej, aby ste sa oboznámili s novými piktogramami.

Čo je uvedené na etikete

Okrem piktogramov etiketa obsahuje vysvetlenie toho, čo znamená (výstražné upozornenie). K jednému piktogramu môže byť pripojených niekoľko výstražných upozornení opisujúcich účinky, ktoré by látka alebo zmes mohli mať. Napríklad symbol výkričníka môže znamenať, že látka lebo zmes môžu vyvolať podráždenie dýchacích ciest alebo môžu spôsobiť závažné podráždenie očí alebo pokožky. Na etikete nájdete aj bezpečnostné upozornenia, ktoré opisujú, ako treba s výrobkom manipulovať bezpečne, a opatrenia, ktoré by ste mali prijať v prípade náhodnej expozície výrobku. Etiketa obsahuje aj „výstražné slovo“ označujúce závažnosť poškodenia, ktoré môže výrobok spôsobiť: slovo „Nebezpečenstvo“ sa uvádza v prípade závažnejšieho poškodenia a „Pozor“ v prípade menej závažného poškodenia.

Výrobky s takýmito etiketami môžu pri nesprávnej manipulácii spôsobiť poškodenia. Presvedčte sa, že poznáte význam údajov na etikete a prečítajte si pokyny na zaistenie bezpečného používania.

 
Príklad etikety

Route: .live2