Preskoč na obsah

Využite svoje právo požiadať o informácie

Ak máte podozrenie, že výrobok, ktorý kupujete, môže obsahovať chemické látky, ktoré by mohli byť škodlivé, máte právo požiadať o informácie o nich.

Máte právo sa opýtať, či obsah chemických látok vo výrobkoch, ktoré kupujete, prekračuje určitú hranicu, pri ktorej by mohli byť škodlivé pre vaše zdravie alebo životné prostredie. Tieto tzv. látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy (SVHC) sa nachádzajú na zozname kandidátskych látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy podľa nariadenia REACH. Dodávatelia vám zo zákona musia bezplatne poskytnúť tieto informácie do 45 dní od dátumu vašej žiadosti.

Vaše právo požiadať o informácie sa týka tovaru ako textílie, nábytok, obuv, športové vybavenie, hračky a elektronické zariadenia, ale netýka sa zmesí ako sú nátery, čistiace prostriedky, lieky, kozmetika a potraviny.

Ako požiadať o poskytnutie informácií?

Buď choďte priamo do obchodu, kde ste výrobok kúpili, alebo sa obráťte na výrobcu alebo dovozcu. Najlepšie je podať žiadosť písomne. Mnoho vnútroštátnych orgánov a spotrebiteľských organizácií pripravilo šablóny listov, aby vám s tým pomohli. K dispozícii sú aj mobilné aplikácie, ktoré vám môžu pomôcť.

V záujme získania správnych informácií by ste mali:

  • zahrnúť názov alebo opis výrobku, o ktorý sa zaujímate;
  • spýtať sa, či výrobok obsahuje nejaké látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy (SVHC), ktoré sa nachádzajú na zozname kandidátskych látok REACH – látky môžu byť obsiahnuté v samotnom výrobku alebo v obale;
  • pripojiť odkaz na webové sídlo agentúry ECHA, kde je možné nájsť ďalšie informácie o povinnostiach podľa nariadenia REACH.

Dodávatelia musia poskytnúť informácie o týchto látkach len vtedy, keď ich koncentrácia prevyšuje 0,1 % hmotnosti výrobku. To znamená, že vás nemusia informovať o ďalších látkach vo výrobku a dokonca ani o SVHC vo výrobku, ak sa v ňom nachádzajú v nižších koncentráciách. 

Vzorové listy pre spotrebiteľov:

Aplikácie pre spotrebiteľov

Mnoho spotrebiteľských organizácií a niektoré vnútroštátne orgány vytvorili mobilné aplikácie a príručky, ktoré vám môžu pomôcť zistiť, ktoré chemické látky sa nachádzajú v určitých výrobkoch. Zhromaždili niekoľko odkazov, ktoré by vás mohli zaujímať.


Route: .live2