Preskoč na obsah

A čo dovážané výrobky?

Cieľom právnych predpisov EÚ je bezpečnejšie používanie chemikálií aj vo výrobkoch, ktoré kupujete na trhu EÚ. Sú zavedené systémy na zaistenie bezpečnosti výrobkov, ako aj na vysledovanie a stiahnutie nebezpečných výrobkov.

Právne predpisy EÚ zabezpečujú vysoké bezpečnostné normy. Cieľom smernice o všeobecnej bezpečnosti výrobkov je zabezpečiť, aby sa v EÚ predávali len bezpečné výrobky. Spoločnosti by mali dovážať a predávať iba výrobky, ktoré sú bezpečné, a mali by spotrebiteľov informovať o akýchkoľvek rizikách spojených s ich výrobkami. Musia tiež zabezpečiť, aby sa nebezpečné výrobky dali vysledovať a aby sa dali odstrániť z trhu, aby sa predišlo riziku pre spotrebiteľov. Preto ak kupujete výrobky, ktoré nie sú vyrábané v EÚ, ale dovážané z inej krajiny, stále musia spĺňať rovnaké normy v oblasti chemickej bezpečnosti. Za to je zodpovedný dovozca výrobkov do EÚ.

Podľa nariadenia REACH musia spoločnosti, ktoré dovážajú výrobky do Európy, vedieť, či ich výrobky obsahujú látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy nad určitú úroveň, a sú povinné na požiadanie poskytnúť tieto informácie maloobchodníkom a spotrebiteľom. Dovozcovia tiež musia vedieť, či ich výrobky obsahujú chemikálie, ktorých používanie bolo v Európe obmedzené – napríklad  olova v šperkoch.

Orgány môžu používať obmedzenia podľa nariadenia REACH na riešenie nebezpečných výrobkov. Môžu napríklad obmedziť alebo zakázať používanie chemikálie – buď samostatne, alebo v určitých výrobkoch.

Identifikácia a odstraňovanie nebezpečných výrobkov z trhu EÚ

Ak z monitorovania vyplynie, že výrobok na trhu môže byť nebezpečný, sú zavedené systémy na riešenie problému a zabezpečenie odstránenia výrobku. 

Overiť, či sú výrobky na trhu bezpečné a v prípade potreby uplatňovať sankcie, je v prvom rade zodpovednosťou vnútroštátnych orgánov v členských štátoch. Úzko spolupracujú s colnými orgánmi, aby chránili spotrebiteľov pred nebezpečnými dovážanými výrobkami pochádzajúcimi z krajín mimo EÚ.

Na podporu tohto procesu Európska komisia prevádzkuje bezpečnostný systém nazývaný systém včasného varovania (Rapid Alert System), ktorý umožňuje rýchlu výmenu informácií medzi krajinami v EÚ o nebezpečných nepotravinových výrobkoch, ktoré predstavujú riziko pre zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov.

Ak orgány v členskom štáte identifikujú nebezpečný výrobok, výrobok môže byť stiahnutý a orgán informuje Európsku komisiu. Komisia potom informuje zvyšok EÚ a vydá varovanie pre spotrebiteľov, ak je výrobok už na trhu. Ak je výrobok zaistený na hranici, dovoz sa zastaví. Ak sa výrobok dováža z krajín mimo EÚ, napríklad z Číny, informujú sa čínske orgány.

Agentúra ECHA uverejňuje niektoré z týchto výrobkov v sociálnych médiách. Ak chcete zobraziť celú správu zo systému Rapid Alert, prejdite na odkaz uvedený nižšie. 

Ďalšie informácie


Route: .live2