Preskoč na obsah

A čo bezpečnejšie alternatívy?

Právne predpisy EÚ o chemických látkach podporujú nahrádzanie najnebezpečnejších chemických látok bezpečnejšími. Používanie bezpečnejších alternatív, respektíve zníženie expozície škodlivým látkam, alebo ak ich nahradenie nie je možné, môžete ovplyvniť aj vy sami.

Látky, ktoré spôsobujú rakovinu, mutácie, alebo reprodukčné toxíny sú známe ako látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy (SVHC). SVHC môžu byť zahrnuté do zoznamu, ktorý sa nazýva zoznam kandidátskych látok. Odtiaľ ich možno presunúť na autorizačný zoznam, čo znamená, že môžu byť uvedené na trh len na konkrétne autorizované použitie. Ak je látka, ktorú používate na pracovisku, zapísaná do zoznamu kandidátskych látok alebo autorizačného zoznamu, znamená to, že skôr či neskôr bude potrebné nahradiť ju bezpečnejšou alternatívou. 

Zaujímavým príkladom pre pracovníkov je MDA (4,4'-metyléndianilín). Používa sa ako vytvrdzovacie činidlo polymérov a tvrdiaca prísada do epoxidových živíc a lepidiel a vo veľkej miere sú jej vystavení pracovníci najmä v menších spoločnostiach. Aj keď sa nachádza na autorizačnom zozname, žiadny výrobca ani používateľ nepodal žiadosť o autorizáciu jej použitia v rámci stanovenej lehoty, čo znamená, že pre určené použitia bola po 21. auguste 2014 stiahnutá z trhu.

Počet látok na zozname kandidátskych látok stúpa. Aktualizuje sa dvakrát ročne. Váš zamestnávateľ by mal vedieť, či sú niektoré z látok, s ktorými manipulujete, zahrnuté do tohto zoznamu. To sa týka látky samotnej, látky ako súčasti zmesi alebo výrobku a vášmu zamestnávateľovi z toho vyplývajú dodatočné povinnosti.

Ako sa teda kontrolujú látky vzbudzujúce obavy?

Autorizácia

Pri autorizácii sa látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy postupne nahrádzajú vhodnými alternatívami hneď, ako sa objavia nové možnosti, ktoré sú technicky a ekonomicky uskutočniteľné. Je to dočasné opatrenie zabezpečujúce, aby látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy podliehali riadnej kontrole, kým sa nenahradia bezpečnejšími alternatívami.

Obmedzenie

Môže sa aj obmedziť výroba nebezpečných látok, ich uvedenie na trh alebo používanie. Obmedzenia podľa nariadenia REACH sa prijímajú vtedy, ak sú riziká neprijateľné a je potrebné celoeurópske opatrenie na ochranu osôb alebo životného prostredia. Obmedzenia sa vzťahujú napríklad na azbest, olovo v náteroch a ortuť v meracích prístrojoch.

Nariadenie o biocídnych výrobkoch

Cieľom nariadenia o biocídnych výrobkoch je vylúčiť látky, ktoré sú napríklad karcinogénne, mutagénne alebo toxické pre reprodukciu. Podporuje aj nahrádzanie biocídnych výrobkov, ktoré obsahujú látky, ktoré by mohli spôsobiť napríklad astmu alebo iné problémy s dýchaním. Tieto výrobky nezískajú autorizáciu a nahradia sa bezpečnejšími alternatívami.

Opýtajte sa svojho zamestnávateľa

Ak pri prehľadávaní našej databázy chemických látok zistíte, že chemická látka, ktorá sa používa na vašom pracovisku, podlieha regulačnému opatreniu, naliehajte sa svojho zamestnávateľa, aby odstránil potrebu používania tejto chemickej látky alebo zvážil jej nahradenie bezpečnejšou alternatívou. To zlepší bezpečnosť na vašom pracovisku a môže to predstavovať prínos pre váš podnik.

Inšpirujte sa informáciami na portáli nahrádzania chemických látok, ktoré vám môžu pomôcť nájsť bezpečnejšie alternatívy.


Route: .live1