Preskoč na obsah

Kto nesie zodpovednosť?

Zamestnávatelia, dodávatelia, orgány a členské štáty sa podieľajú na tom, aby na vašom pracovisku nehrozili nebezpečenstvá vyplývajúce zo škodlivých chemických látok. Ak poznáte tieto povinnosti a viete, kde nájsť viac informácií, lepšie spoznáte svoje práva ako pracovníka.

Bezpečné používanie chemických látok na pracovisku je mimoriadne dôležité – expozícia nebezpečným chemickým látkam v Európe každý rok zapríčiňuje až 30 % uznaných chorôb z povolania a desiatky tisíc zbytočných úmrtí.

V každej krajine EÚ máte zo zákona nárok získať odpovede na tieto dôležité otázky:

 • Aké sú nebezpečenstvá spojené s chemickými látkami a výrobkami, s ktorými manipulujem?
 • Ako ich môžem bezpečne používať?

Tieto právne požiadavky sa rovnako vzťahujú na všetky podniky, ktoré sa zaoberajú výrobou, dovozom alebo používaním chemických látok.

Podľa európskych právnych predpisov zamestnávatelia musia prijať konkrétne opatrenia na kontrolu rizika, ktoré pre pracovníkov predstavujú nebezpečné látky.

 • Ak je to možné, prestaňte používať nebezpečnú látku tak, že zmeníte postup alebo výrobok, pri ktorom sa látka používa.
 • Ak to nie je možné, nahraďte škodlivú látku bezpečnou alebo menej nebezpečnou látkou.
 • Ak nie je možné nebezpečenstvo odstrániť, uplatnite kontrolné opatrenia, ktorých cieľom je všetkých ochrániť. Zo zákona by ste sa mali spoliehať na osobné ochranné vybavenie len v krajnom prípade, ak nie je možné zabrániť expozícii.
 • Pre mnoho nebezpečných látok existujú expozičné limity v pracovnom prostredí (OEL), ktoré je potrebné dodržiavať.

Zamestnávatelia sú zodpovední informovať svojich zamestnancov o bezpečnosti. Poskytnuté informácie by mali byť spoľahlivé, ucelené a ľahko dostupné. Zamestnanci by mali mať možnosť dozvedieť sa o otázkach a témach vrátane:

 • zistení posúdenia rizika zamestnávateľom;
 • nebezpečenstiev, ktorým sú vystavení, a o tom, aký vplyv na nich môžu mať;
 • čo musia urobiť pre zachovanie svojej bezpečnosti a bezpečnosti okolia;
 • ako skontrolovať a spozorovať chyby;
 • komu majú nahlásiť prípadné problémy;
 • výsledkov všetkých monitorovaní expozície alebo zdravotných kontrol;
 • preventívnych opatrení, ktoré je potrebné prijať pri údržbe;
 • prvej pomoci a núdzových postupov.

Bezpečnosť práce začína u vás. Porozprávajte sa so svojim zamestnávateľom alebo zástupcom pre oblasť zdravia a bezpečnosti. Využite naše webové sídlo ako zdroj informácií.

Dodávatelia

Dodávatelia musia v prípade nebezpečných látok poskytnúť karty bezpečnostných údajov a označiť výrobky etiketami s príslušnými informáciami o bezpečnosti. Zamestnávateľ musí tieto informácie použiť na zavedenie opatrení na riadenie rizík, aby sa na pracovisku používali chemické látky bezpečne.

Orgány EÚ

Všetkými nariadeniami EÚ o chemických látkach, napríklad nariadením o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), nariadením o klasifikácii, označovaní a balení (nariadenie CLP) a nariadením o biocídnych výrobkoch (nariadenie BPR), sa zavádzajú mechanizmy na ochranu pracovníkov pred vystavením nebezpečným chemickým látkam.

Podľa nariadenia REACH musia výrobcovia a dovozcovia získavať a odovzdávať informácie o vlastnostiach svojich chemických látok, aby s nimi mohli používatelia bezpečne manipulovať. Priemyselné odvetvia takisto musia dodržiavať ochranné opatrenia požadované pre látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy.

Európska rámcová smernica o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci bola vytvorená v roku 1989 a zaručuje minimálne požiadavky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia v Európe.

V nariadení o klasifikácii a označovaní sa požaduje, aby boli pracovníci a spotrebitelia v EÚ jasne informovaní o nebezpečenstvách. Priemyselné odvetvia musia určiť vlastnosti tých chemických látok (látok alebo zmesí), ktoré môžu byť škodlivé pre nás alebo životné prostredie. Musia ich klasifikovať v súlade so zistenými nebezpečenstvami.

Nebezpečné chemické látky musia byť primerane označené, aby používatelia, či už pracovníci alebo spotrebitelia, mohli jasne porozumieť ich vplyvom a urobiť informované rozhodnutia týkajúce sa výrobkov, ktoré kupujú a používajú.

Podľa nariadenia o biocídnych výrobkoch musia dodávatelia biocídnych látok poskytnúť informácie o príslušnej látke. Všetky biocídne výrobky musia byť pred tým, ako je možné uviesť ich na trh, autorizované agentúrou ECHA alebo vnútroštátnym orgánom. Účinné látky obsiahnuté v biocídnom výrobku musia byť vopred schválené.

Okrem toho sa bezpečnosť na pracovisku reguluje aj v niekoľkých ďalších zákonoch.

Členské štáty

Príslušné orgány v členských štátoch zohrávajú ústrednú úlohu pri zabezpečovaní bezpečného používania chemických látok.

Úzko spolupracujú s agentúrou ECHA a Európskou komisiou. Vnútroštátne orgány vyhodnocujú registrované látky a sú úzko zapojené do prijímania rozhodnutí o hodnotení agentúrou ECHA. Členské štáty môžu navrhnúť obmedzenia pre chemické látky, ak je potrebné riešiť ich riziká na úrovni EÚ. Môžu tiež navrhnúť, aby boli látky identifikované ako potenciálne látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy. Členské štáty takisto vyhodnocujú žiadosti týkajúce sa biocídov.

Vnútroštátne orgány presadzovania práva sú zodpovedné za zaistenie, aby spoločnosti dodržiavali právne predpisy týkajúce sa chemických látok.

Ďalšie informácie


Route: .live2