Hoppa till innehåll

Bisfenol A

Bisfenol A (BPA) har funnits på marknaden sedan 60-talet. Det används i en mängd olika konsumentprodukter som plastflaskor och kvitton. På grund av dess farliga egenskaper har BPA redan begränsats i flera produkter inom EU.

BPA finns i flera vanliga konsumentvaror, exempelvis återanvändbara tallrikar och bestick, plastflaskor, sportutrustning, cd- och dvd-skivor. Epoxiharts som innehåller BPA används för beläggning av insidan av vattenrör och på insidan av konserv- och läskburkar för att öka hållbarheten och förhindra att maten eller drycken får en metallisk smak. BPA används även som färgframkallare i termopapper så att bläcket syns på det utskrivna pappret. Det finns även i butikskvitton, buss- och tågkvitton och parkeringsbiljetter.

4$5 $4$5 Varför och hur regleras BPA

I EU klassificeras bisfenol A som ett ämne som är farligt för vår reproduktionsförmåga. Från och med den 1 mars 2018 måste alla tillverkare, importörer och leverantörer av BPA klassificera och märka produkter som innehåller BPA som reproduktionstoxiska. Detta innebär att företagen får veta mer om eventuella farliga effekter av ämnet och om hur arbetstagarna kan skyddas.

BPA står med i kandidatförteckningen över ämnen som måste ges tillstånd enligt Reachförordningen, på grund av ämnets reproduktionstoxiska och hormonstörande egenskaper. Precis som med alla ämnen som finns i kandidatförteckningen har konsumenterna rätt att fråga leverantören om en produkt innehåller BPA-koncentrationer som överstiger 0,1 procent. Om så är fallet är leverantören skyldig att lämna denna information inom 45 dagar efter att förfrågan tagits emot, liksom tillräcklig information för att konsumenten ska kunna använda produkten på ett säkert sätt.

För att förhindra att BPA ersätts med andra ämnen som medför liknande problem utvärderar myndigheterna egenskaper hos och användningsområden för liknande ämnen, exempelvis bisfenol S (BPS), och kan komma att reglera även dessa i framtiden.

4$5 $4$5 Begränsning i termopappe

BPA i termopapper har begränsats inom EU sedan 2016. Ett förbud träder i kraft 2020, vilket ger företagen tid att fasa ut användningen av BPA i termopapper och hitta säkrare alternativ. Till följd av detta måste papperstillverkare ersätta BPA med andra färgframkallare. Begränsningen av BPA i termopapper förväntas innebära flera fördelar för de arbetstagare som dagligen hanterar produkter som innehåller termopapper, så som butiksinnehavare och biljettförsäljare. Begränsning i material som kommer i kontakt med livsmedel

BPA har varit förbjudet i nappflaskor i hela EU sedan den 1 juni 2011. I EU får BPA användas i material som kommer i kontakt med livsmedel, men det finns en övre gräns för hur stor mängd BPA som får läcka ut från materialet. Dessutom har vissa medlemsstater infört ytterligare begränsningar gällande produkter som innehåller BPA. I Belgien, Sverige och Danmark är det förbjudet i andra material som kommer i kontakt med livsmedel avsedda för spädbarn och barn under tre år. Frankrike har förbjudit BPA i alla förpackningar, behållare och redskap för livsmedel.

4$5 $4$5 Begränsning i leksake

I EU finns just nu en begränsning av mängden BPA som tillåts överföras från leksaker för barn upp till tre år och leksaker som det är tänkt att barn ska ha i munnen. Begränsningen har införts för att se till att leksaker är säkra och för att barn inte ska exponeras för osäkra nivåer av BPA.

4$5 $4$5 Läs me


Route: .live1