Kombinerade effekter av kemikalier - Chemicals In Our Life

Kombinerade effekter av kemikalier

Kemikalier finns hela tiden runt omkring oss, men vad händer med vår hälsa och miljön när effekterna av enskilda ämnen kombineras?

Kemi är en grundläggande del av vårt liv och vår existens. Till följd av den tekniska utvecklingen exponeras vi på senare tid för allt större mängder av såväl konstgjorda som naturliga kemikalier från en mängd olika källor som livsmedel, vatten, läkemedel, luften, kosmetika, sjukvårdsprodukter, kläder och andra typer av konsumentprodukter. Och det är inte bara vi som exponeras för kemikalierna – även miljön och djurlivet gör det.

Kombinerade effekter av kemikalier uppstår i tre olika situationer:

  1. En produkt som vi använder kan vara en blandning av olika kemikalier, och både vi och miljön utsätts för dem samtidigt.
  2. Vi kan exponeras för en enskild kemikalie från olika källor. Detta kan leda till en högre exponering för oss och miljön över tid.
  3. Olika kemikalier från olika källor, som släpps ut vid olika tidpunkter och från olika platser, kan påverka både oss och miljön. I vissa fall kan exponering för olika kemikalier leda till allvarligare effekter än vad exponering för en enskild kemikalie kan göra.

Farorna och riskerna med kemikalier bedöms för närvarande för enskilda ämnen. EU begränsar mängden kemikalier som är tillåtna i produkter som vi köper, i luften vi andas och i livsmedel och vatten som vi får i oss. Men det finns fortfarande en oro för att det inte ger ett tillräckligt skydd att endast analysera enskilda kemikalier var för sig – man menar att de kombinerade effekterna av kemikalier bör hanteras och utvärderas på ett mer systematiskt sätt.

För tillfället finns det inget system som gäller i hela EU för att bedöma kombinerade effekter av och risker med kemikalier. Utveckling sker dock på området, och forskare försöker ta fram processer för kombinerad riskbedömning av kemikaliegrupper som människor och miljön exponeras för i stor utsträckning. Det är mycket svårt, nästintill omöjligt, att testa alla potentiella blandningar med hjälp av standardexperiment. Bättre teststrategier och nya, alternativa testmetoder som inbegriper datormodellering och undanröjer behovet av djurförsök behöver utvecklas och användas.

Europeiska kommissionen arbetar med att identifiera blandningar som behöver prioriteras vad gäller testning i det här formatet, dvs. inte de enskilda ämnena var för sig, utan i sin helhet och i kombination med andra blandningar. Forskare och lagstiftare hittar även nya sätt att fylla informationsluckorna och få bättre kunskap om de blandningar som vi exponeras för.

Echa följer utvecklingen på området och samarbetar med branschorganisationer, internationella organisationer och den akademiska världen för att analysera behovet av kombinerade hälso- och riskbedömningar av kemikalier som finns på den europeiska marknaden. När ett behov identifieras kan Echa agera enligt de risker som de kombinerade effekterna innebär. Via länkarna nedan kan du läsa om exempel på hur Echa arbetar.

Läs mer