Hoppa till innehåll

Hormonstörande ämnen och vår hälsa

Hormonstörande ämnen kan orsaka allvarliga hälsoeffekter såsom sterilitet, cancer och utvecklingsstörningar som till exempel fosterskador. Men var används de och vad görs för att skydda oss?

Det endokrina systemet är ett komplicerat nätverk av kommunikation mellan nervsystemet och viktiga kroppsfunktioner såsom fortplantning, immunitet, ämnesomsättning och beteende.

Det finns studier som tyder på att vissa kemikalier som stör våra hormonella system negativt kan påverka vår ämnesomsättning, tillväxt, sömn och till och med vårt humör. Dessa kemikalier – kända som hormonstörande ämnen – är mestadels konstgjorda och finns i material såsom bekämpningsmedel, metaller, tillsatser eller som föroreningar i mat och kosmetika.

Negativa hälsoeffekter som kan orsakas av hormonstörande ämnen inkluderar minskande spermietal och testikelcancer hos män, effekter på nerv- och immunsystemen och ökade antal pojkar som föds med missbildningar i könsorganen. Faktum är att en stor andel unga män – upp till 40 procent i vissa länder – har visat sig ha låg spermakvalitet, vilket minskar deras förmåga att få barn.

Ny forskning har också visat att hormonstörande ämnen kan påverka de system som kontrollerar kroppsfettutveckling och viktökning. Dessutom har ökad frekvens av neurologiska beteendestörningar såsom dyslexi, intellektuell funktionsnedsättning, autism och adhd kopplats till exponering för hormonstörande ämnen.

Vi kan utsättas för hormonstörande ämnen genom mat, damm, vatten och genom att andas in gaser och partiklar i luften, eller helt enkelt genom hudkontakt, till exempel vid användning av personliga hygienprodukter.

Ibland ses effekterna som orsakas av ett hormonstörande ämne först långt efter att exponeringen har skett. Till exempel kan exponering av foster för ett sådant ämne orsaka negativa hälsoeffekter när de når vuxen ålder. Dessa effekter skulle också kunna ärvas av framtida generationer.

Du kan hitta ämnen som misstänks vara hormonstörande i vardagsprodukter såsom plastflaskor, leksaker, matbehållare gjorda av metall, elektroniska apparater, kosmetika, bekämpningsmedel och rengöringsmedel.

The views presented in the video do not necessarily represent the official position of the European Chemicals Agency.
The video interview is from the ‘People and perspectives’ section of ECHA’s newsletter issue February 2018

Vad gör EU åt det?

EU vidtar åtgärder på många olika nivåer, från forskning till reglering, och identifierar aktivt hormonstörande ämnen. Ett växande antal kemikalier håller på att identifieras som ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC-ämnen) på grund av sina hormonstörande egenskaper.

En sådan kemikalie är bisfenol A (BPA). BPA finns på kandidatförteckningen över ämnen för vilka det krävs tillstånd enligt Reachförordningen eftersom det är reproduktionstoxiskt och på grund av sina hormonstörande egenskaper. Redan innan BPA formellt identifierades som ett ämne som inger mycket stora betänkligheter på grund av sina hormonstörande egenskaper, beslutades det att förbjuda det i värmepapper, där det används som färgämnesframkallare. Det finns i försäljningskvitton från butiker, kollektivtrafik- och parkeringsbiljetter. Förbudet träder i kraft år 2020 för att ge företagen tid att avveckla användningen av BPA och hitta säkrare alternativ.

BPA har också förbjudits i nappflaskor över hela EU sedan den 1 juni 2011. I EU får BPA användas i material som har kontakt med livsmedel, men det finns en maximal mängd som får läcka ut ur materialet. Dessutom har vissa medlemsstater infört ytterligare restriktioner för produkter som innehåller BPA.

Ftalater är kemikalier som ofta används för att öka och bibehålla flexibiliteten hos vinylplaster. DEHP, DBP, DIBP och BBP är fyra ftalater som har lagts till på förteckningen över SVHC-ämnen på grund av sina hormonstörande egenskaper. Restriktioner är på plats eller håller på att införas för dessa och andra ftalater.

EU arbetar ständigt för att identifiera farliga kemikalier som inkluderar hormonstörande ämnen och för att se till att de ersätts med säkrare alternativ. Kriterierna för identifiering av kemikalier med hormonstörande egenskaper i biocidprodukter har överenskommits på EU-nivå. Kriterierna gäller från juni 2018.

Följ länkarna nedan för att ta reda på mer om exempel på ämnen som identifierats som hormonstörande:

Läs mer


Route: .live2