Hoppa till innehåll

Första hjälpen för kemisk exponering

Gifter är ämnen som orsakar skada när du förtär dem, andas in dem eller när de kommer i kontakt med din hud eller ögon. Även om du är oerhört försiktig och ser till att dina kemikalier förvaras utom räckhåll kan exponering ändå inträffa. Om den gör det finns din nationella giftinformationscentral där för att hjälpa dig.

I varje EU-medlemsstat finns giftinformationscentraler som får information om de kemikalier som finns i farliga blandningar (till exempel färger, rengöringsmedel och lim) från importörer eller nedströmsanvändare som placerar dem på EU-marknaden.

Med denna information kan giftinformationscentralerna hjälpa konsumenter, läkare och yrkesmässiga användare genom att ge dem medicinska råd när det uppkommit en kemisk förgiftning.

Varje år handlar omkring hälften av samtalen som tas emot av de europeiska giftinformationscentralerna om barn som oavsiktligt exponerats för kemikalier. Se därför till att du inte lämnar några produkter som innehåller kemiska ämnen på platser där dina barn kan komma åt dem.

Hur förhindrar man förgiftningar hemma?

Gör så här Gör inte så här
Läs alltid varningsetiketterna och följ säkerhetsanvisningarna. Blanda ALDRIG hushållsprodukter vid rengöring eftersom giftiga ångor kan frigöras.
Förvara alla produkter och mediciner i deras originalbehållare och utom räckhåll för dina barn. Överför ALDRIG hushållskemikalier eller mediciner till andra behållare.
Kom ihåg att vitaminer, järntabletter och örtmediciner också är mediciner och kan vara farliga för småbarn. Ta ALDRIG bort etiketterna från hushållskemikalier eller medicinflaskor.
Om du någon kallar på dig när du använder en produkt, sätt alltid först tillbaka locket på behållaren och flytta den till en säker plats. Ta ALDRIG mediciner inför dina barn, de kan försöka härma dig för att de tror att det är sötsaker.

Hålla sig säker på jobbet

Farliga kemikalier finns på nästan alla arbetsplatser. Över hela Europa kommer miljontals arbetstagare i kontakt med kemikalier och biologiska medel som kan skada dem.

Vissa mycket farliga kemikalier – såsom asbest, som orsakar lungcancer och andra dödliga andningssjukdomar – är nu förbjudna eller under sträng kontroll. Och när andra farliga kemikalier fortfarande används finns arbetsmiljölagstiftning för att hantera riskerna på arbetsplatsen.

Enligt denna lagstiftning måste arbetsgivarna identifiera och bedöma alla risker på arbetsplatsen, inklusive risker för exponering för farliga kemikalier. Arbetsgivarna måste också identifiera åtgärder för att hantera riskerna och genomföra dem. För risker i samband med farliga kemikalier kan arbetsgivarna använda säkerhetsdatabladen som informationskälla.

Säkerhetsdatablad är dokument som ger information om farorna med produkten och ger råd om de försiktighetsåtgärder som arbetstagarna ska vidta för att använda produkten säkert. Tillverkare och leverantörer av farliga kemikalier behöver tillhandahålla säkerhetsdatablad till sina industriella och yrkesmässiga kunder.

Säkerhetsdatabladen innehåller mer detaljerad information om faror än produktens etikett och kan användas för att identifiera farorna för den kemikalie du använder och för att skydda dig mot dessa faror genom att ge råd om hur man hanterar en produkt säkert och vad man ska göra i en nödsituation.

Avsnitt 4 i säkerhetsdatabladen handlar om första hjälpen. Informationen berättar vad man ska göra om anställda andas in en kemikalie, sväljer den eller om den kommer i kontakt med deras hud eller ögon. Där finns också information om möjliga symtom och akuta eller fördröjda effekter och behandlingar.

Läs mer


Route: .live2