Hoppa till innehåll

Glyfosat

Glyfosat är ett av de vanligaste aktiva ämnena i bekämpningsmedel för att förhindra oönskad tillväxt av växter kring planterad gröda eller för att döda växter eller delar av växter. Dessa ämnen kallas ofta ”herbicider” eller ”ogräsmedel”.

Glyfosat används inom jordbruk och trädgårdsodling för att bekämpa ogräs före sådd. När genetiskt modifierade växter som är resistenta mot glyfosat odlas används ämnet även efter sådd för att döda ogräs som växer bland grödorna. Den här typen av användning förekommer emellertid inte inom EU.

Vad gör Echa när det gäller glyfosat?

Echa förvaltar lagstiftningen om klassificering och märkning av ämnen och ämnesblandningar. Lagstiftningen reglerar hur ämnen bedöms och märks, baserat på de skadliga egenskaper de kan ha – exempelvis giftiga ämnen, brandfarliga ämnen, korrosiva ämnen och så vidare.

För vissa ämnen, exempelvis bekämpningsmedel, kan klassificering ske på EU-nivå och tillämpas i hela Europa. I praktiken innebär det att relevant märkning krävs på alla produkter som innehåller ämnet, för att varna konsumenter.

Tysklands federala arbetsmiljöorgan (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin) föreslog att glyfosat ska förses med ytterligare en harmoniserad klassificering för specifik målorgantoxicitet efter upprepad exponering (utöver befintliga harmoniserade klassificeringar). I enlighet med CLP-lagstiftningen uppmanade Echa de berörda parterna att kommentera förslaget i ett offentligt samråd som avslutades den 18 juli 2016.


Route: .live2