Hoppa till innehåll

Hur kontrolleras kemikalier?

Livet skulle inte finnas till utan kemikalier – de finns inuti oss, runt omkring oss och i alla produkter vi köper. Europeiska unionen har världens mest ambitiösa kemikalielagar till vårt skydd. Både företag och myndigheter har en roll att spela för att förbättra säkerheten.

Europeiska unionens kemikalielagstiftning avser att skydda oss och miljön mot farliga kemikalier. Samtidigt söker den även stärka de europeiska företagens konkurrenskraft och innovation, och få fram alternativ till att testa kemikalier på djur.

De fyra huvudkomponenterna i EU:s kemikalielagstiftning är:

Reach-förordningen: Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier

Enligt Reach måste företagen tillhandahålla information om de kemikalier de tillverkar eller importerar. Om en kemikalie inte kan användas säkert så kan myndigheterna besluta att införa riskhanteringsåtgärder.

Förordningen om klassificering, märkning och förpackning (CLP)

Den här förordningen säkerställer att farorna med kemikalier tydligt förmedlas till arbetstagare och konsumenter. Detta görs genom märkningar med standardiserade angivelser och piktogram.

Förordningen om biocidprodukter (BPR)

Biocidprodukter, t.ex. desinfektionsmedel eller insektsmedel, skyddar oss eller olika material mot skadliga mikroorganismer. Den här förordningen säkerställer att vi får tillräcklig information för att konsumenterna ska kunna använda produkterna säkert.

Förordningen om förhandsgodkännande (PIC)

Denna förordning anger riktlinjer för exporten och importen av farliga kemikalier.

Dessutom reglerar många andra lagar användningen av kemikalier. Särskilda grupper av kemikalier, t.ex. bekämpningsmedel, läkemedel eller kosmetika, har sin egen lagstiftning.

Företagen måste bevisa att deras kemikalier är säkra att använda

Inom EU måste företag som tillverkar eller importerar kemikalier bevisa att deras kemikalier är säkra att använda. De måste registrera dem vid Europeiska kemikaliemyndigheten, Echa, för att kunna sälja dem inom EU.

Företagen måste lämna information om sina kemikaliers farliga egenskaper och om hur de kan användas säkert. De ska även informera sina kunder i distributionskedjan om hur riskerna med kemikalierna kan hanteras. Om en kemikalie inte kan användas säkert kan myndigheterna begränsa dess användning eller se till att den kräver förhandsgodkännande. Detta sätter press på företagen att byta ut de farligaste kemikalierna mot säkrare alternativ.

Företagen måste identifiera alla farliga egenskaper hos sina kemikalier som kan skada människors hälsa eller miljön. De måste klassificera dem på ett lämpligt sätt – till exempel som cancerframkallande eller som giftiga för livet i floder och hav. Kemikalierna ska även få lämplig märkning med rätt piktogram och förklaringar om hur man hanterar dem säkert.

På så sätt kan arbetstagare och konsumenter förstå kemikaliernas effekter, fatta välgrundade beslut om de produkter de köper och använda dem säkert.

Vad gör Echa?

Echa hanterar den information om kemikalier som tillhandahålls av företagen. Myndigheten offentliggör information om registrerade kemikalier och om hur de klassificeras och märks. Dessa data är fritt tillgängliga för alla på Echas webbplats – det är en unik databas över information om tusentals kemikalier som används varje dag i Europa. Webbplatsen har också information om biocider.

Informationen om kemikalierna granskas och myndigheten kontrollerar till exempel vilka som har en sådan utbredd användning att konsumenter eller arbetstagare kan exponeras för dem. Echa utvärderar den kemiska säkerhetsinformationen från företagen och begär in mera uppgifter om viktig information saknas. Baserat på denna information samarbetar Echa, medlemsstaterna och kommissionen om att hantera riskerna med farliga kemikalier – det kan till exempel handla om att begränsa några eller samtliga deras användningar. Genom en förbättrad kunskap och ökad medvetenhet kommer de farligaste kemikalierna att gradvis ersättas med säkrare produkter.

Hantering av risker med kemikalier

Begränsningar skyddar människors hälsa och miljön mot riskerna med kemikalier inom EU. Begränsningarna kan gälla tillverkningen, importen, utsläppandet på marknaden eller specifika användningar av ett ämne. Begränsningar kan också användas för att förbjuda samtliga eller specifika användningar av ett ämne.

Tillstånd

Klicka för att visa informationsgrafik

Om ett ämne identifieras som särskilt skadligt för människors hälsa eller miljön tas det upp i kandidatförteckningen över ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC). Denna förteckning offentliggörs av Echa och uppdateras regelbundet. Ett ämne som placeras på denna förteckning gör att de företag som tillverkar, importerar eller använder ämnet får vissa rättsliga skyldigheter. Konsumenter har rätt att fråga och få reda på om vissa produkter de köper innehåller ämnen över en viss koncentration som finns upptagna i kandidatförteckningen över ämnen som inger mycket stora betänkligheter.

Om ett ämne som inger mycket stora betänkligheter tas upp i tillståndsförteckningen kan det inte användas eller släppas ut på EU-marknaden efter ett specifikt datum – om inte ett särskilt tillstånd har begärts och beviljats. För att ansöka om tillstånd måste företagen genomföra en utförlig analys av alternativen till att använda deras ämne. De måste visa att riskerna med att använda ämnet är små. I vissa fall måste de också visa att nyttan för samhället är större än dess risker och att det inte finns några lämpliga alternativ.

Harmoniserad klassificering och märkning

Företag som tillverkar, importerar eller använder kemikalier måste klassificera dem i linje med de identifierade farorna. De måste märka sina farliga ämnen och blandningar och förpacka dem på lämpligt sätt. För de farligaste kemikalierna – till exempel de som orsakar cancer – måste denna klassificering och märkning harmoniseras inom hela EU. Detta säkerställer en adekvat hantering av deras risker i alla medlemsstater.

Vem kontrollerar företagen?

Det är de nationella rättsvårdande myndigheterna som inspekterar företagen och kontrollerar om de följer lagen. De kan bötfälla företagen om de inte uppfyller sina skyldigheter.

Kemikalier – terminologi

På dessa sidor använder vi termerna ”kemikalier” och ”produkter”. Rättsakten har en mer specifik terminologi: ämnen, blandningar och varor.

  • Ett ämne betyder ett kemiskt grundämne och dess föreningar i sitt naturliga tillstånd eller som erhållits genom tillverkning. Exempel: silver, natriumklorid
  • En blandning är en mix eller lösning som består av två eller flera ämnen. Exempel: färg, tvättpulver
  • En vara betyder ett föremål som får en särskild form, yta eller utformning under produktionen. Denna bestämmer dess funktion i större grad än dess kemiska sammansättning. Exempel: t-tröja, hammare

Mer information finns i Echa-term, vår flerspråkiga terminologidatabas. Där finns en utförlig samling definitioner som gäller kemikalier.

 


Route: .live1