Hoppa till innehåll

Vad tycker européer om kemikalier?

En Eurobarometer-studie med nästan 28 000 personer i 28 länder visade att 65 procent av de tillfrågade oroade sig för exponering för farliga kemikalier; 26 procent oroade sig i stor utsträckning och 39 procent oroade sig till viss grad.

Hur pass stor oro en person känner varierar beroende på i vilken medlemsstat personen bor, där individer som lever i norra Europa i allmänhet ansåg att de var välinformerade och mindre bekymrade om kemikalier jämfört med personer i södra Europa. Dock svarade minst hälften av de tillfrågade att de var oroade på något sätt, oavsett medlemsstat.

Är faropiktogram användbara?

Undersökningen inbegrep även EU-medborgares kunskap om faropiktogram. Trots att en del medborgare kan ha haft begränsade möjligheter att bekanta sig med de nya piktogrammen var vissa av dem redan mycket kända.

  • 92 procent hade sett piktogrammet som betyder ”brandfarlighet” och nästan alla (96 procent) svarade att de förstod dess innebörd.
  • I motsats till detta svarade endast 20 procent att de kände igen piktogrammet ”allvarlig hälsofara”.

 

Individer tar även hänsyn till informationen på märkningsetiketter:

  • 76 procent läser säkerhetsföreskrifterna,
  • 57 procent läser anvisningarna på märkningsetiketten, och
  • 19 procent söker efter mer information.

Ser européer mer positivt på EU-produkter?

Nästan hälften av de tillfrågade, 47 procent, ansåg att produkter som tillverkas inom EU är säkrare än produkter som tillverkas på andra platser i världen. Endast 5 procent trodde att produkter som importeras från länder utanför EU innehåller säkrare kemikalier.

Anmärkningsvärt är att så många som 30 procent hade lite tilltro till båda produktkategorierna – de trodde inte att produkter som tillverkas varken i eller utanför Europa innehåller säkra kemikalier.

Medborgare ser en förbättring

Personerna som deltog i undersökningen tillfrågades även om de ansåg att säkerheten kring produkter som innehåller kemikalier har förbättrats eller försämrats i jämförelse med för 10–15 år sedan.

  • 44 procent ansåg att säkerheten avseende kemikalier i produkter har förbättrats under de senaste 10 till 15 åren,
  • 33 procent ansåg att det ser ungefär likadant ut nu som då, och
  • 16 procent ansåg att det har försämrats.

Route: .live1