Ha koll på elektroniken och dess kemikalier - Chemicals In Our Life

Ha koll på elektroniken och dess kemikalier

Elektroniska apparater i ditt hem, som telefoner, datorer, surfplattor, tv-apparater, spelkonsoler och smarta köksmaskiner, är tillverkade av hundratals komponenter och tusentals kemikalier.

Vissa av kemikalierna som finns i elektronik är giftiga – exempelvis ämnen som tungmetaller, flamskyddsmedel, antistatiska medel och mjukgörare för plast. Men huvudfrågan är, exponeras du för dem? Om du använder en elektronisk enhet på det sätt som är avsett är din exponering mycket låg. Kretskortet i en mobiltelefon kommer till exempel normalt sett inte i kontakt med din hud.

Men det finns vissa farliga kemikalier, så som en del ftalater och flamskyddsmedel, som kan utsöndras från elektroniska enheter och hamna i luften och dammet i ditt hem. Du måste även se till att du kastar elektronik på rätt sätt – annars kan de giftiga ämnena släppas ut i omgivningen och miljön.

EU:s kemikalielagstiftning syftar till att begränsa eller förhindra att farliga kemikalier används i elektronik när säkrare alternativ finns att tillgå. Företag uppmuntras även att byta ut farliga kemikalier mot säkrare alternativ. Företag kan genom undantag få tillstånd att använda vissa farliga kemikalier i elektronik, vanligtvis under en begränsad tidsperiod.

Tungmetaller

Tungmetaller är i dag nödvändiga att använda i de flesta elektroniska apparater, men innovativa företag söker kontinuerligt efter säkrare alternativ. Här är några vanliga exempel:

 • Kadmium – används i laddningsbara datorbatterier, kontakter och omkopplare.
 • Kvicksilver – används i skärmar med flytande kristaller (LCD-skärmar) på mobiltelefoner och plattskärmar till datorer samt i omkopplare, batterier och lysrör.
 • Bly – används i katodstrålerör (CRT) som sitter i dator- och tv-skärmar.
 • Hexavalent krom – används vid produktion av olika metallhöljen.
 • Nickel – används i kretskort och lödningspunkter i vissa mobiltelefoner.
 • Bly och kadmium – används i laddningsbara batterier i spelkonsoler och elektriska leksaker.

Flamskyddsmedel

Flamskyddsmedel används för att förhindra eller fördröja brandförlopp. En fördel med dessa medel är att de ger dig längre tid att utrymma en plats om en brand uppstår. Deras egenskaper innebär dock att de är relativt tåliga ämnen som tar lång tid att bryta ner. Rester av medlen finns kvar i naturen och omgivningen under lång tid. Flamskyddsmedel kan förflytta sig från elektroniska apparater till dammet i ditt hem. Nya elektroniska apparater kan även avge flamskyddsmedel när de blir varma.

Tips för säkrare användning

 • Leta efter produkter som har en officiell ekomärkning. Bland annat tv-apparater, skrivare, bärbara datorer och stationära datorer som har EU:s ekomärkning har tillverkats med minsta möjliga mängd farliga kemikalier.
 • Leta efter produkter som har CE-märkning. Denna märkning innebär att tillverkaren garanterar att produkten uppfyller EU:s säkerhetskrav.
 • Använd produkterna på det sätt som är tänkt och följ alltid tillverkarens anvisningar.
 • Du har alltid rätt att fråga i butiken om en elektronisk apparat innehåller ”ämnen som medför risker” i större mängder. Återförsäljaren eller tillverkaren är enligt lag skyldig att informera dig om produkten innehåller några sådana ämnen och om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt.
 • Vädra ur rummen regelbundet hemma och försök undvika att damm ansamlas i hemmet.
 • Låt inte små barn bita på eller skruva isär elektroniska apparater.

Återvinn elektronik på rätt sätt

De giftiga materialen i elektroniska apparater kan skada miljön om du inte kasserar dem på rätt sätt.

Lämna in gamla elektriska apparater och elektroniskt avfall till din lokala återvinningsstation för att förhindra att farliga ämnen läcker ut i naturen och skadar miljön.

Läs mer