Hoppa till innehåll

Säkerhetsåtgärder och exponering

Säkerhetsdatablad och exponeringsscenarier hjälper dig att hantera kemikalier på ett säkert sätt och att skydda dig. Leverantörer av farliga kemikalier som används på arbetsplatsen måste lämna denna säkerhetsinformation och du kan få den av din arbetsgivare.

Ett säkerhetsdatablad (SDS) innehåller information om ett kemiskt ämne eller en kemisk blandning. Det innehåller information, främst för arbetsgivare, om farorna, inklusive miljöfaror, och råd om säker användning på arbetsplatsen.

Säkerhetsdatablad hjälper arbetstagare att vidta nödvändiga åtgärder för att skydda sin hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och att skydda miljön. De ger till exempel information om säker förvaring, hantering och avyttring. I synnerhet ska säkerhetsdatabladet göra det möjligt för arbetsgivare att avgöra om det finns några farliga kemikalier på arbetsplatsen, och att bedöma eventuell risk för deras arbetstagares hälsa och säkerhet.

När det gäller farliga kemikalier som produceras i stora mängder, ska säkerhetsdatabladen utvidgas till att innehålla ännu mer information om hur de ska användas säkert. När det gäller blandningar, t.ex. målarfärger och lösningsmedel, kan informationen finnas i huvuddelen av säkerhetsdatabladet.

Säkerhetsinformation om ämnen kan finnas i exponeringsscenarier som bifogas till säkerhetsdatabladen. Exponeringsscenarier är dokument som beskriver villkoren för hantering av farliga ämnen utan exponering för oacceptabel risk. De är med andra ord bruksanvisningar för säker användning.

Vad är maximala exponeringsnivåer?

Det är viktigt att kontrollera exponering för kemikalier i olika arbetsmiljöer för att se till att du är säker på arbetet även när du hanterar skadliga kemikalier.

I EU:s kemikalielagstiftning ingår maximala rekommenderade nivåer för kemikalieexponering. Dessa är koncentrationsnivåer, och om en kemikalie understiger dessa nivåer är den inte skadlig för vår hälsa. Dessa ”härledda nolleffektnivåer” (DNELs) kommer från dina leverantörer. För biocidämnen används ”acceptabla exponeringsnivåer" (AELs).

Informationen och de praktiska råden i säkerhetsdatablad och exponeringsscenarier är viktiga verktyg för att planera säkerhetsåtgärder på arbetsplatsen och för att lyckas hålla exponeringen under de härledda nolleffektnivåerna.

Din arbetsgivare måste kontrollera all denna information och kontrollera om lämpliga åtgärder och säkerhetsåtgärder för att undvika risker har vidtagits. Detta säkerställer att kemikalieexponeringen på arbetsplatsen är kontrollerad. Se till att du och andra arbetstagare på ditt företag förstår och använder åtgärderna i de utvidgade säkerhetsdatabladen. Om inte, kan du be din arbetsgivare om utbildning.


Route: .live1