Att förstå märkningarna - Chemicals In Our Life

Att förstå märkningarna

Varningssymboler och särskilda färger på produkternas märkningar ger dig information om hur vissa ämnen eller blandningar kan skada din hälsa eller miljön.

Ett faropiktogram är en bild på en märkning som innehåller en varningssymbol och särskilda färger som är avsedda att ge dig information om den skada ett visst ämne eller en viss blandning kan orsaka din hälsa eller miljön. CLP-förordningen har infört ett nytt klassificerings- och märkningssystem för farliga kemikalier inom Europeiska unionen. Piktogrammen har också ändrats och överensstämmer med FN:s globala harmoniserade system.

Klicka här för att se en informationsgrafik som förklarar märkningarna

De nya piktogrammen har formen av en röd romb mot en vit bakgrund, och har ersatt de gamla orangefärgade fyrkantiga symbolerna enligt den tidigare lagstiftningen. Sedan den 1 december 2010 har vissa ämnen och blandningar redan märkts i enlighet med den nya lagstiftningen. De gamla piktogrammen har inte varit tillåtna på marknaden efter den 1 juni 2017.

Håll på säkerheten och gå igenom informationsgrafiken här nedan för att lära känna de nya piktogrammen.

Vad innehåller märkningen

Förutom piktogrammen innehåller märkningen en förklaring av vad de betyder (faroangivelse). Samma piktogram kan ha flera olika faroangivelser förknippade med de effekter som ämnet eller blandningen kan orsaka. Symbolen utropstecken kan till exempel betyda att ämnet eller blandningen kan orsaka irritation i luftvägarna eller att det kan orsaka allvarlig ögonirritation eller vara irriterande på huden. Du hittar också skyddsangivelser på märkningen som anger hur produkten ska hanteras säkert och vilka åtgärder du ska vidta om du exponeras för produkten av en olyckshändelse. Märkningen innehåller också ett ”signalord” som anger svårighetsgraden av den skada en produkt kan orsaka: ”Fara” för en mer allvarlig fara och ”Varning” för en mindre.

Produkter med dessa märkningar kan vara skadliga om de inte hanteras rätt. Lär dig vad märkningarna betyder och läs anvisningarna så att du kan se till att användningen blir säker.

 
Exempel på en märkning