Hoppa till innehåll

Hur är det med importerade produkter?

EU:s lagstiftning syftar till att förbättra säkerheten runt kemikalier som finns i produkter som du köper på den europeiska marknaden. Det finns kontrollsystem som ser till att produkterna är säkra, och som även används för att spåra och återkalla osäkra produkter.

EU:s lagstiftning har höga säkerhetskrav. Direktivet om allmän produktsäkerhet bidrar till att säkerställa att endast säkra produkter säljs inom EU. Företag får endast importera och sälja produkter som är säkra, och de är även förpliktigade att informera konsumenterna om eventuella risker med deras produkter. De måste dessutom se till att farliga produkter kan spåras så att de kan återkallas i händelse av att produkterna innebär risker för konsumenterna. Detta betyder att om du köper produkter som inte är tillverkade i EU utan har importerats från andra platser i världen, måste dessa produkter fortfarande uppfylla samma krav gällande kemikaliesäkerhet. Det är importören av produkterna till EU som ansvarar för att kraven uppfylls.

Reachförordningen fastställer att företag som importerar produkter till Europa måste veta om deras produkter innehåller höga nivåer av ämnen som medför risker, och att de på begäran måste vidarebefordra denna information till återförsäljare och konsumenter. Importörerna måste även veta om deras produkter innehåller kemikalier som begränsas i Europa, exempelvis  om ett smycke innehåller bly.

Myndigheterna kan använda begränsningar enligt Reach för att hantera och åtgärda osäkra produkter. Dessa kan exempelvis begränsa eller förbjuda att en viss kemikalie används, antingen som ett fristående ämne eller som en beståndsdel i särskilda produkter.

Identifiera och avlägsna osäkra produkter från EU-marknaden

Om tillsynsåtgärder indikerar att en produkt på marknaden kan vara osäker finns det system som hanterar ärendet och ser till att produkten plockas bort från marknaden. 

Det är främst medlemsstaternas nationella myndigheter som ansvarar för att kontrollera att produkterna på marknaden är säkra och att vid behov vidta åtgärder. De har ett nära samarbete med tullmyndigheterna för att skydda konsumenterna från osäkra importerade produkter som kommer från platser utanför EU.

Till stöd för detta arbete har Europeiska kommissionen infört ett säkerhetssystem som kallas Rapid Alert system (system för snabbt informationsutbyte), vilket gör det möjligt att snabbt utbyta information mellan EU-länder om farliga produkter (undantaget livsmedel) som utgör en risk för konsumenters hälsa och säkerhet.

När myndigheterna i en medlemsstat identifierar en farlig produkt kan produkten återkallas och myndigheterna informerar Europeiska kommissionen. Kommissionen informerar i sin tur resten av EU och publicerar en varning till konsumenterna om produkten redan finns på marknaden. Om produkten upptäcks vid gränsen så stoppas importen. Om produkten importeras från en plats utanför EU, till exempel Kina, så informeras de kinesiska myndigheterna.

Echa publicerar information om vissa av dessa produkter via sina sociala medier. Klicka på länken nedan om du vill läsa den fullständiga rapporten från Rapid Alert-systemet. 

Läs mer


Route: .live1